Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Grécko

Autor obsahu
Grécko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Prezentácia rozhodnutí/Popisy


Rada štátu (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Najvyšší súd (Άρειος Πάγος) (kasačný súd pre oblasť občianskeho a trestného práva)

Iné súdy

Judikatúra dostupná s príslušnými názvami

áno

(zhrnutia rozsudkov pléna spolu s príslušným popisom sa uverejňujú od roku 2018)

áno

(všetky trestné a občianskoprávne rozsudky od roku 2006)

áno

(zhrnutia rozsudkov najväčších správnych súdov sú uverejnené na webovom sídle Rady štátu)

Na najvyššom súde sa od roku 2006 kategorizovalo malé percento rozsudkov v trestných veciach podľa názvov. Rozhodnutia sú teda prístupné podľa príslušného názvu. Rozhodnutia v občianskych a trestných konaniach sú dostupné podľa čísla uverejnenia.

Aténsky odvolací súd (Εφετείο Αθηνών) nezverejňuje občianske a trestné rozhodnutia. Občianske rozhodnutia sa uverejňujú na príslušných administratívnych webových lokalitách s číslami a zhrnutím, ale nekategorizujú sa. Neuverejňujú sa ani čísla, ani výsledky trestných rozhodnutí.

Príklady popisu/popisov

Podvod, znásilnenie, oneskorená platba výživného, úplatkárstvo.

Formáty


Rada štátu a najvyšší súd

Iné súdy

Dokument

Metaúdaje

Dokument

Metaúdaje

Aké iné formáty sa používajú?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administratívne súdy)

nie

(iné súdy)

HTML (administratívne súdy)

nie

(iné súdy)

Ďalšie konania


Rada štátu

Najvyšší súd

Správne súdy

Iné súdy

Sú dostupné informácie týkajúce sa

odvolaní?

áno

áno

áno

áno

toho, či sa vec ešte stále prejednáva?

áno

áno

áno

áno

výsledku odvolaní?

áno

áno

áno

– nie

– aténsky súd prvého stupňa (Πρωτοδικείο Αθηνών): áno (pre odvolania na nižšie súdy)

nemožnosti opravného prostriedku voči rozhodnutiu?

áno

áno

– aténsky administratívny odvolací súd: áno, podaný opravný prostriedok

nie

ďalších konaní pred

iným vnútroštátnym súdom (ústavným súdom…)?

Európskym súdnym dvorom?

Súdom pre ľudské práva?

áno

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Pravidlá uverejňovania


Na národnej úrovni?

Na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry?

áno

{osobné údaje – zákon 4624/19 a všeobecné nariadenie o ochrane údajov [nariadenie (EÚ) 2016/679]}

áno

{osobné údaje – zákon 4624/19 a všeobecné nariadenie o ochrane údajov [nariadenie (EÚ) 2016/679]}


Rada štátu a najvyšší súd

Iné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo len výber?

– Rada štátu: Približne 80 % všetkých rozhodnutí už bolo uverejnených. Všetky rozhodnutia sa budú uverejňovať postupne.

– Najvyšší súd uverejňuje celú judikatúru trestných a občianskych rozsudkov okrem rozsudkov podľa článku 565 Občianskeho súdneho poriadku.

– Správne súdy: Uverejňuje sa výber rozsudkov súdu.

Ak sa uverejňuje iba časť, aké kritéria sa používajú?

– Rada štátu: dôležitosť veci

– aténsky administratívny odvolací súd: dôležitosť veci


Rada štátu

Najvyšší súd

Iné súdy

Sú rozhodnutia súdov uvedené na internete anonymné? (bez mien)

áno

áno

nie

Ak áno,

všetky rozhodnutia?

Rada štátu anonymizuje všetky rozsudky uverejnené na jej webovej lokalite.

áno

– okrem rozsudkov podľa konania v článku 565 Občianskeho súdneho poriadku.


rozhodnutia od roku

1990

2006


Súvisiace odkazy

Najvyšší súd

Rada štátu

Aténsky odvolací súd

Aténsky odvolací súd

Aténsky administratívny súd prvého stupňa

Aténsky súd prvého stupňa

Posledná aktualizácia: 09/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.