Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: maďarčina.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Maďarsko

V tejto časti nájdete prehľad maďarskej judikatúry, ako aj opis a prepojenia na príslušné databázy týkajúce sa judikatúry.

Autor obsahu
Maďarsko

Judikatúra uverejnená na webových lokalitách

V zákone CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov sa stanovuje, že od 1. januára 2012 kúria (najvyšší súd Maďarska), pät krajských odvolacích súdov a správne a pracovné súdy (správne a pracovné súdy len v prípade, že skúmané správne rozhodnutie vo veci bolo vydané počas prvostupňového konania a že rozhodnutie súdu nie je predmetom riadneho opravného prostriedku) musia uverejniť rozhodnutie o veci samej v digitálnej forme v zbierke súdnych rozhodnutí Maďarska (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). V súčasnosti je zbierka súdnych rozhodnutí Maďarska dostupná na webovej lokalite registra anonymizovaných rozhodnutí (Anonim Határozatok Tára – webová lokalita: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (V minulosti sa podľa zákona XC o slobode elektronických informácií z roku 2005 vyžadovalo, aby najvyšší súd a päť krajských odvolacích súdov uverejňovali svoje rozhodnutia o veci samej od 1. júla 2007).

Rozhodnutia v týchto konaniach sú výnimkou, a preto nemusia byť uverejnené v zbierke súdnych rozhodnutí:

 • súdne rozhodnutia vydané v súvislosti s platobným príkazom, exekučným titulom, spormi medzi spoločnosťami, v konkurznom a likvidačnom konaní, ako aj v konaniach, ktoré sa týkajú registrov vedených súdom;
 • rozhodnutia vydané vo veci týkajúcej sa manželstva, určenia otcovstva a pôvodu, zbavenia rodičovskej zodpovednosti, ako aj opatrovníctva sa v prípade, že o tom požiada jedna zo strán, nesmú uverejniť;
 • rozhodnutia v konania o údajných sexuálnych trestných činoch sa nesmú uverejniť bez súhlasu obete.

Kúria musí okrem toho uverejňovať rozhodnutia o jednotnosti (webová lokalita: https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), zásadné rozsudky (webová lokalita: http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) a zásadné súdne rozhodnutia (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Sú takisto dostupné na webovej lokalite registra anonymizovaných rozhodnutí (http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Predseda súdu, ktorý rozhodnutie vydal, ho musí uverejniť v zbierke súdnych rozhodnutí do 30 dní od jeho písomného záznamu.

Opis uverejneného rozhodnutia musí obsahovať názov súdu a legislatívnu oblasť, rok vydania rozhodnutia, číslo spisu a ustanovenia, na základe ktorých súd toto rozhodnutie vydal.

Všetky osobné údaje zúčastnených strán musia byť spravidla z rozhodnutia vypustené („anonymizované rozhodnutie“) a strany musia byť určené podľa úlohy, ktorú mali v konaní.

Prezentácia rozhodnutí/názvy

Neuvádzajú sa žiadne konkrétne názvy, pretože vyhľadávač poskytuje všetky relevantné údaje o výsledkoch. Vo výslednom zozname je uvedené identifikačné číslo odkazujúce na údaje, ktoré sú vo výslednom zozname takisto zvýraznené (súd, typ konania).

(Podrobné pravidlá pre označovanie rozhodnutí, ktoré sa uverejňujú v zbierke súdnych rozhodnutí, sa stanovujú v nariadení ministra spravodlivosti a presadzovania práva č. 29/2007 z 31. mája 2007.)

Formáty

Judikatúra je dostupná vo formáte .rtf.

Príslušné súdy

Kúria a krajské odvolacie súdy musia uverejňovať všetky rozhodnutia o veci samej. Všetky rozhodnutia nižších súdov priamo súvisiace s týmito rozhodnutiami sa takisto musia uverejňovať.

Správne a pracovné súdy musia uverejňovať rozhodnutie o veci samej len v prípade, že boli vydané v správnom konaní prvého stupňa a proti súdnemu rozhodnutiu nebol podaný žiaden opravný prostriedok.

Predsedovia súdov môžu okrem toho rozhodnúť, či plánujú uverejniť ostatné rozhodnutia o veci samej.

Hlavná webová lokalita: Súd.

Ďalšie konania

Kúria

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie

o odvolaniach?

Nie

Nie

 • či konanie stále prebieha?

Nie

Nie

 • o výsledku odvolania?

Nie

Nie

 • o neodvolateľnosti rozhodnutia?

Áno

Áno

 • o ďalších konania pred

iným vnútroštátnym súdom (ústavným súdom…)?

Európskym súdnym dvorom?

Súdnym dvorom pre ľudské práva?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdu?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry?

Áno

Áno

Kúria

Ostatné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo iba jej časť?

celá judikatúra

iba jej časť

Ak sa uskutočnil výber,

aké kritériá sa použili?

Päť odvolacích súdov uverejňuje všetky rozhodnutia o veci samej. Všetky rozhodnutia nižších súdov priamo súvisiace s týmito rozhodnutiami sa takisto musia uverejňovať.

Predsedovia súdov môžu okrem toho rozhodnúť, či plánujú uverejniť ostatné rozhodnutia o veci samej.

Od 1. júla 2007

Právne databázy

Názov a URL databázy

Portál maďarských súdov

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Všetky rozhodnutia kúrie o veci samej (do 1. januára 2012 tzv. najvyšší súd) a piatich krajských odvolacích súdov od 1. júla 2007 a rozhodnutia o veci samej správnych a pracovných súdov v správnych veciach od 1. januára 2012 (keď bolo správne rozhodnutie, ktoré je predmetom preskúmania, vydané v konaní prvého stupňa a proti súdnemu rozhodnutiu nebol podaný riadny opravný prostriedok).

Všetky rozhodnutia nižších súdov priamo súvisiace s týmito rozhodnutiami.

Ostatné rozhodnutia, ktoré vydal predseda súdu.

Všetky osobné údaje zúčastnených strán musia byť z rozhodnutia vypustené a strany musia byť určené podľa úlohy, ktorú mali v konaní. Tieto informácie však nesmú byť vypustené:

 • názov subjektu vykonávajúceho funkciu štátnej alebo miestnej správy alebo akékoľvek iné verejné funkcie stanovené v právnych predpisoch a, ak nie je zákonom stanovené inak, meno a priezvisko, prípadne mená (ďalej len „meno“ alebo „názov“) a funkcia osoby, ktorá takto koná, ak sa konania zúčastňuje na základe svojej verejnej funkcie,
 • meno právnika, ktorý koná ako právny zástupca alebo obhajca,
 • meno fyzickej osoby, ktorá viedla neúspešnú obhajobu, a meno/názov a sídlo právnických osôb alebo subjektov bez právnej subjektivity, ak bolo rozhodnutie vydané v konaní, v ktorom je zákonom stanovené právo uplatniť nároky verejného záujmu,
 • názov a sídlo obchodných organizácií alebo nadácií, ako aj mená ich zástupcov,
 • údaje dostupné na základe verejného záujmu.

Súvisiace webové lokality

Vyhľadávanie v zbierke súdnych rozhodnutí Maďarska

Posledná aktualizácia: 06/04/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.