Judikatúra členských štátov

Taliansko

V tejto časti nájdete informácie o talianskej judikatúre a tiež popis príslušných databáz judikatúry a odkazy na ne.

Autor obsahu
Taliansko

Judikatúra online

Taliansky súdny systém sprístupňuje verejnosti informácie o judikatúre na viacerých webových stránkach.

Najvyšší kasačný súd (Corte Suprema di Cassazione) je najvyšším súdom v talianskom súdnom systéme. Jeho obsahovo bohatý portál má dve hlavné časti.

Jedna časť je venovaná aktuálnym občianskoprávnym a trestnoprávnym prípadom. V súlade s talianskym zákonom o ochrane práv k nim majú prístup len určení oprávnení právnici, ktorí sa na jednotlivých prípadoch podieľajú. Prístup im umožňuje platný digitálny certifikát, ktorý je súčasťou inteligentnej karty.

Druhú časť tvorí systém Databáza Italgiure, ktorý je dostupný prostredníctvom rovnakého portálu. Táto časť obsahuje obrovské množstvá dokumentov (najmä rozsudkov) o predchádzajúcich občianskoprávnych a trestných konaniach. Údaje sú voľne dostupné pracovníkom v súdnom systéme (sudcom, prokurátorom, súdnym správcom) a k dispozícii sú i právnikom, univerzitám a iným záujemcom po zaplatení drobného zápisného.

Informácie zo súdnych registrov, registrov judikatúr a elektronické dokumenty zo spisov z občianskoprávnych konaní je možné nájsť na webových stránkach príslušných odvolacích či iných súdov.

Prístup je po prísnom overení (inteligentná karta je kompatibilná s Carta Nazionale dei Servizi) povolený právnikom a súdom menovaným odborníkom prostredníctvom internetového portálu služieb (Portale dei Servizi Telematici).

Na tomto portáli sú k dispozícii aj informácie zo súdnych registrov „zmierovacieho súdu“ (giudice di pace).

Anonymizované informácie zo záznamov súdnych registrov je možné na tomto portáli prehliadať bez overenia.

Prezentácia rozhodnutí/Podrobnosti

Aktuálne súdne konania o schválených veciach je možné vyhľadať podľa mien zúčastnených strán alebo podľa čísla, pod ktorým je prípad zaregistrovaný vo všeobecnom registri Najvyššieho súdu alebo príslušného súdu.

Takisto sú pomocou textového vyhľadávania, či vyhľadávania podľa predmetu a iných špecifických údajov (dňa, kedy k udalosti došlo, mena zúčastnenej strany) prístupné rozsudky z uzavretých súdnych prípadov.

Formáty

Dokumenty k judikatúre a informácie sú k dispozícii vo formátoch PDF a html.

Súdy

Najvyšší súd

Informácie sú k dispozícii na webovej stránke Najvyššieho kasačného súdu.

Všeobecné súdy

Aktuálny zoznam odkazov na všeobecné súdy je uvedený na webovej stránke ministerstva spravodlivosti.

Ďalšie súdne konania

Najvyšší súd

Ostatné súdy

Dostupnosť informácií

o tom, či konanie stále prebieha

Áno

Áno

o výsledkoch odvolania

Áno

Nie

o tom, či je možné sa proti rozhodnutiu odvolať

Áno

Áno

Ak má konkrétny súd či odvolací súd vlastnú webovú stránku, často na nej poskytuje informácie o tom, ako podať súdnu žalobu, začať konanie či odvolať sa proti rozhodnutiu.

Právne databázy

  1. Databáza Italgiure ponúka prístup k databáze, ktorá obsahuje podrobnosti o mnohých súdnych rozhodnutiach, najmä však o rozhodnutiach Najvyššieho súdu. Táto webová stránka obsahuje vyše 35 miliónov dokumentov (vrátane zákonov, nariadení a odkazov na odbornú literatúru).

Ako už bolo spomenuté, prístup k databázam je obmedzený.

  1. Veľká časť judikatúry odvolacích a iných súdov je k dispozícii prostredníctvom internetového portálu služieb, ako už bolo uvedené.
Posledná aktualizácia: 18/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.