Judikatúra členských štátov

Lotyšsko

V tejto časti sa uvádza prehľad judikatúry Lotyšska.

Autor obsahu
Lotyšsko

Online databázy judikatúry

Databáza judikatúry bola zriadená lotyšským Najvyšším súdom (Latvijas Republikas Augstākā tiesa). Sú v ňom katalogizované súdne rozhodnutia, ktoré sú dôležité pre konzistentnosť, výskum a vývoj judikatúry.

V judikatúre Najvyššieho súdu možno vyhľadávať podľa súdnej inštitúcie, typu veci, oddelenia, pododdelenia, právnych zásad, podstaty veci (argumentov) a kľúčových slov v texte.

Databáza judikatúry Najvyššieho súdu je dostupná prostredníctvom portálu elektronických služieb Najvyššieho súdu a domovskej stránky Najvyššieho súdu.

Okrem toho sa na portáli môžu zverejňovať právoplatné rozhodnutia vydané vo verejnom súdnom konaní vo veciach verejného záujmu (t. j. rozhodnutia zverejnené na občianske alebo právne vzdelávacie účely), ako aj ďalšie rozhodnutia vydané vo verejnom súdnom konaní podľa uváženia dotknutého súdu.

Prezentácia rozhodnutí/titulov

Formáty

Rozsudky v databáze judikatúry na portáli vnútroštátnych súdov sú k dispozícii vo formáte HTML.

Rozsudky zverejnené na portáli vnútroštátnych súdov sú k dispozícii vo formáte PDF.

Príslušné súdy

Najvyšší súd

Rozsudky Najvyššieho súdu sú k dispozícii v databáze judikatúry na webovom sídle Najvyššieho súdu a na webovom sídle portálu vnútroštátnych súdov.

Všeobecné súdy

Rozsudky všeobecných súdov sú k dispozícii na webovom sídle portálu vnútroštátnych súdov.

Následné konanie

Informácie o následných konaniach sú k dispozícii na portáli vnútroštátnych súdov kliknutím na možnosť Priebeh konania (Tiesvedības gaita) v sekcii elektronických služieb alebo prostredníctvom sekcie Moje veci (Manas lietas), ktorá je dostupná pre oprávnených používateľov portálu.

Používatelia bez oprávnenia môžu nahliadnuť do všeobecných informácií o priebehu veci v sekcii Priebeh konania zadaním čísla veci alebo predvolania.

V sekcii Moje veci majú oprávnení používatelia možnosť prezerať si údaje a materiály týkajúce sa vecí, v ktorých sú účastníkmi (vrátane rozhodnutí a zvukových súborov z konania vo veci).

Oprávnenie na používanie portálu vnútroštátnych súdov sa udeľuje na základe:

  • preukazu totožnosti,
  • elektronického podpisu,
  • mobilného elektronického podpisu,
  • eIDAS.

Pravidlá zverejňovania

Doručovanie

Ak sa vec prerokúva vo verejnom súdnom konaní, súdne rozhodnutie (ktoré tvorí úvodná časť, opisná časť, odôvodnenia a výrok) sa stáva všeobecne dostupnou informáciou odo dňa jeho vydania.

Ak súd nevydá žiadne rozhodnutie ani rozsudok (napríklad ak sa vec prerokúva len písomným postupom), rozhodnutie sa považuje za všeobecne dostupné odo dňa jeho doručenia.

Ak sa vec prerokúva na neverejnom zasadnutí a ak sa na verejnom zasadnutí prečíta úvodná časť a výrok súdneho rozhodnutia alebo rozsudku, tieto časti príslušného súdneho rozhodnutia alebo rozsudku sa považujú za všeobecne dostupné informácie a môžu sa zverejniť.

Dostupnosť

Dostupnosť súdnych rozhodnutí je regulovaná v zákone o súdnictve a nariadení vlády č. 123 z 10. februára 2009 o pravidlách zverejňovania súdnych informácií na webovom sídle a spracovania súdnych rozhodnutí pred ich vydaním (ďalej len „nariadenie vlády č. 123“).

nariadení vlády č. 123 sa stanovuje, že pri príprave rozhodnutia na zverejnenie sa určité údaje, ktoré umožňujú identifikáciu fyzických osôb, musia vymazať a nahradiť sa príslušným zástupným textom:

  • meno a priezvisko osoby sa nahradia ľubovoľne zvoleným veľkým písmenom lotyšskej abecedy (zvolené písmeno na nahradenie mena a priezviska sa vyberie tak, aby bolo možné rozlišovať medzi osobami uvedenými v rozhodnutí),
  • osobné identifikačné číslo osoby sa nahradí slovami „osobné identifikačné číslo“,
  • adresa osoby sa nahradí slovom „miesto pobytu“,
  • adresa nehnuteľného majetku osoby sa nahradí slovom „adresa“,
  • referenčné číslo každej nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností sa nahradí slovami „katastrálne číslo“
  • a evidenčné číslo vozidla sa nahradí slovami „evidenčné číslo“.

Údaje o sudcoch, prokurátoroch, certifikovaných advokátoch, certifikovaných notároch, správcoch konkurznej podstaty, predsedajúcich sudcoch a certifikovaných súdnych úradníkoch sa pri príprave rozhodnutia na zverejnenie alebo vydanie nevymazávajú ani neredigujú.

Posledná aktualizácia: 05/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.