Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Lotyšsko

V tejto časti nájdete informácie o judikatúre Lotyšska.

Autor obsahu
Lotyšsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Judikatúra dostupná online

Databáza súdnych rozhodnutí je neoddeliteľnou súčasťou Národného súdneho portálu (Latvijas Tiesu portāls). Obsahuje rozsudky Najvyššieho súdu rozdelené podľa oblastí.

Od 1. januára 2007 sa všetky rozsudky lotyšských správnych súdov uverejňujú online na Národnom súdnom portáli.

Taktiež sa uverejňuje výber rozsudkov všetkých súdov v občianskoprávnych a trestných veciach sa taktiež uverejňuje (najmä v záujme zvýšenia právneho povedomia verejnosti). Miestom uverejnenia je Národný súdny portál. Rozsudky Najvyššieho súdu sú dostupné aj na webovom sídle Najvyššieho súdu .

Prezentácia rozhodnutí/Popisy

Databáza súdnych rozhodnutí

Číslo veci (Lietas numurs)

Druh veci (Lietas veids)

Dátum (Datums)

Záznam o prístupe (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Občianskoprávne veci (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Názov zhrnutia (Tēzes virsraksts):

2. (Hlavné odôvodnenie) (Galvenā tēze)

3. (Doplňujúce právne informácie) (Papildu tiesiskā informācija)

Kliknite na „Atvērt kartīti“. Zobrazí sa záznam súdnej veci, ktorý má dve časti: základné údaje a doplňujúce údaje. V rámci doplňujúcich údajov sú dostupné tieto informácie:

  1. názov zhrnutia rozsudku,
  2. hlavné odôvodnenia rozsudku (obyčajne 2 – 3 odôvodnenia),
  3. informácie o príslušných právnych aktoch, právnych zásadách, judikatúre a právnej doktríne použitých pri vypracovaní rozsudku,
  4. zhrnutie rozsudku.

Formáty

Rozsudky v databáze súdnych rozhodnutí portálu vnútroštátnych súdov sa zobrazia vo formáte HTML.

Rozsudky uverejnené na Národnom súdnom portáli sú dostupné vo formátoch PDF alebo DOC.

Príslušné súdy

Najvyšší súd

Rozsudky Najvyššieho súdu sú dostupné v databáze súdnych rozhodnutí a na webovom sídle Najvyššieho súdu .

Všeobecné súdy

Rozsudky všeobecných súdov sú dostupné na Národnom súdnom portáli .

Sledovanie konaní

Informácie o konaniach sú dostupné na Národnom súdnom portáli prostredníctvom funkcie „Sledovať súdne konania“ (Tiesvedības gaita) v časti „Elektronické služby“ .

Zadaním čísla veci sa sprístupnia tieto informácie: súd, pridelený sudca, harmonogram súdnych pojednávaní, prijaté opravné prostriedky, výsledky odvolacích konaní a rozhodnutia o zrušení rozhodnutí.

Pravidlá uverejňovania

Ak sa rozsudok vyhlási na verejnom zasadnutí, rozsudok (ktorý pozostáva z úvodnej časti, opisnej časti, odôvodnenia a výroku) sa stáva všeobecne dostupnou informáciou dňom vyhlásenia.

Ak sa rozsudok súdu nevyhlási (napríklad v prípade písomného konania), rozhodnutie sa považuje za všeobecné dostupné odo dňa jeho prijatia.

Ak sa vec prejednáva na neverejnom zasadnutí a ak sa úvodná časť a výroková časť rozhodnutia súdu vyhlásia na verejnom zasadnutí, tieto časti rozhodnutia súdu alebo rozsudku sa budú považovať za všeobecne dostupné informácie a môžu sa uverejniť.

Podľa nariadenia vlády č. 123 (ktoré bolo prijaté 10. februára 2009 a nadobudlo účinnosť 18. februára 2009) pred zverejnením rozhodnutí a rozsudkov súdu sa musia určité osobné údaje o fyzickej osobe nahradiť takto:

  1. Meno a priezvisko osoby sú nahradené iniciálami osoby;
  2. Identifikačné číslo osoby sa nahrádza slovami „identifikačné číslo osoby“,
  3. adresa bydliska osoby sa nahrádza slovom „bydlisko“,
  4. adresa nehnuteľnosti sa nahrádza slovom „adresa“,
  5. referenčné číslo akéhokoľvek nehnuteľného majetku v registri nehnuteľností sa nahrádza slovami „referenčné číslo registra“,
  6. registračné číslo vozidla sa nahrádza slovami „registračné číslo“.

Údaje uvedené v rozhodnutí o sudcoch, prokurátoroch, certifikovaných advokátoch, notároch a súdnych exekútoroch sa musia uverejniť.

Výber judikatúry, ktorá sa má v relevantných prípadoch uverejniť, vykonáva oddelenie judikatúry Najvyššieho súdu, ktorý zohľadní dôležitosť a tému rozhodnutia.

Posledná aktualizácia: 30/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.