Judikatúra členských štátov

Luxembursko

Na tejto stránke sa nachádzajú informácie o judikatúre luxemburských súdov.

Autor obsahu
Luxembursko

Online databáza judikatúry

Rozsudky sú uverejnené online podľa dátumu alebo čísla.

Formáty

Judikatúra je dostupná vo formáte PDF.

Príslušné súdy

Na webovom sídle ministerstva spravodlivosti sa nachádza sekcia vyhradená pre Ústavný súd, ktorá umožňuje prístup k zoznamu rozhodnutí tohto súdu.

Na webovom sídle Správneho súdu (Cour administrative) a Prvostupňového správneho súdu (Tribunal administratif) Luxemburska sa takisto nachádza databáza rozhodnutí týchto dvoch súdov.

Na webovom sídle súdnej správy nájdete rozsudky Ústavného súdu, Kasačného súdu (Cour de Cassation) a správnych súdov (poskytované anonymne).

Ďalšie konania

K dispozícii sú informácie o:

  • odvolaniach,
  • stave konania (napr. prebieha),
  • výsledkoch odvolaní,
  • neodvolateľnosti rozsudkov,
  • ďalších konaniach pred Ústavným súdom alebo správnymi súdmi.

Judikatúra Najvyššieho súdu (Cour Supérieure de Justice), Ústavného súdu, Správneho súdu a Prvostupňového správneho súdu sa uverejňuje na portáli luxemburskej justície a na webovom sídle správnych súdov.

Pravidlá uverejňovania

Ústavné veci sa musia uverejniť v úradnom vestníku („Mémorial“).

Súvisiace odkazy

Správne súdy

Ministerstvo spravodlivosti

Portál luxemburskej justície

Posledná aktualizácia: 19/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.