Judikatúra členských štátov

Malta

Na tejto stránke nájdete informácie o maltskej judikatúre.

Autor obsahu
Malta

Judikatúra

Prezentácia rozhodnutí/ popisy

Napriek tomu, že v opise judikatúry nefigurujú kľúčové slová, existuje funkcia pri uplatňovaní vnútroštátnych rozsudkov (súčasť systému riadenia právnych prípadov používaného na súdnych dvoroch), pomocou ktorej sú určité rozsudky, ktoré sa považujú za zaujímavé, označované indexom. K záznamu je napríklad pripojený zoznam kľúčových slov spolu so zhrnutím rozsudku.

Pre všetky rozhodnutia súdu sa používa jeden vzorový dokument, ktorý obsahuje štátny znak, súd, názov justície, dátum pojednávania, referenčné číslo prípadu, dotknuté osoby zainteresované do prípadu (A vs. B) a následne je uvedené skutočné znenie súdneho rozsudku. Druh písma, hlavička a päta sú takisto stanovené vo vzorovom dokumente.

Formáty

Judikatúra je dostupná vo  formáte PDF.

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú k dispozícii informácie:

  • o odvolaniach?

áno

áno

  • o tom, či prípad ešte nie je uzavretý?

áno

áno

  • o výsledku odvolaní?

áno

áno

  • o neodvolateľnosti rozhodnutia?

áno

áno

  • o ďalších konaniach pred 

  – iným vnútroštátnym súdom (ústavným súdom…)?

  – Európskym súdnym dvorom?

  – súdom pre ľudské práva?

áno

nie

nie

áno

nie

nie


Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá uverejňovania judikatúry

áno

áno


Aktuálne pravidlá stanovujú, že rozsudok musí byť uverejnený, neuvádzajú však prostredníctvom ktorého média.

Judikatúra sa na Malte uverejňuje v plnom rozsahu.

Všetky rozsudky rodinných súdov sú anonymné. V prípade, že predsedajúci sudca nariadi nezverejnenie mena niektorej zo strán v spore alebo obvinenej osoby, rozsudok príslušného prípadu bude takisto anonymný.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.