Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinašpanielčinačeštinadánčinanemčinaestónčinagréčtinaangličtinafrancúzštinachorvátčinataliančinalotyštinalitovčinamaďarčinamaltčinapoľštinaportugalčinarumunčinaslovinčinafínčinašvédčina.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí/ Popisy

Popis je „vyznačením obsahu" a môže pozostávať z nadpisu (jedna veta), stručného alebo obšírneho zhrnutia, niekoľkých kľúčových slov, odseku zhrňujúceho príslušnú judikatúru alebo doslovnú citáciu najdôležitejších vyhlásení súdneho rozhodnutia.

Príklad popisov

Rozhodné právo pre nájomné: zrušenie nájomnej zmluvy na kancelárske priestory (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).

Formáty

Judikatúra je prístupná na webovej stránke vo formáte HTML. Profesionálni používatelia ju môžu prevziať vo formáte XML.

Príslušné súdy

Rozsudky všetkých súdov nájdete pomocou funkcie vyhľadávania na webovej stránke holandskej justície a Najvyššieho súdu Holandska. Sem patrí:

  • Najvyšší súd (Hoge Raad der Nederlanden)
  • Útvar správnej jurisdikcie štátnej rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
  • Hlavný odvolací tribunál (Centrale Raad van Beroep)
  • Odvolací tribunál pre obchod a priemysel (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
  • Štyri odvolacie súdy (Gerechtshoven)
  • Jedenásť okresných súdov (Rechtbanken)

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie o

– odvolaniach?

Nie

Nie

– tom, či konanie stále prebieha?

Nie

Nie

– výsledku odvolania?

Nie

Nie

– neodvolateľnosti rozhodnutia?

Nie

Nie

– ďalších konaniach pred

– iným vnútroštátnym súdom (Ústavný súd…)?

– Európskym súdnym dvorom?

– Súdom pre ľudské práva?

Nie

Nie

Pravidlá uverejňovania

Samotné súdy vypracovali dve usmernenia týkajúce sa uverejňovania judikatúry. Jedno usmernenie je o anonymizácii (odstránenie osobných údajov) a druhé o výbere.

Toto usmernenie je založené na odporúčaní R (95) 11 „týkajúcom sa výberu, spracovania, prezentácie a archivácie súdnych rozhodnutí v systémoch vyhľadávania právnych informácií“ Rady Európy: najvyššie súdy uverejňujú všetky prípady, ak zreteľne nemajú právny alebo spoločenský význam, ostatné súdy však uverejňujú len tie prípady, ktoré zreteľne majú právny alebo spoločenský význam.

Súvisiace odkazy

vyhľadávanie na webovej stránke holandskej justície a Najvyššieho súdu Holandska

Posledná aktualizácia: 13/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.