Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Severné Írsko

V tejto časti sa uvádza opis judikatúry Spojeného kráľovstva so zameraním na jurisdikciu Severného Írska. Opis sa sústreďuje na judikatúru, ktorá je dostupná v databázach, ktoré sú dostupné verejnosti.

Autor obsahu
Severné Írsko

Judikatúra dostupná v Severnom Írsku

Veľká časť judikatúry súdov Spojeného kráľovstva v jurisdikcii Severného Írska je dostupná verejnosti.

Judikatúru uverejňujú korunný súd (Crown Court), vyšší súd (High Court), odvolací súd (Court of Appeal) a Najvyšší súd Spojeného kráľovstva (Supreme Court of the United Kingdom).

Rozhodnutia v rodinných a niektorých trestných veciach môžu byť anonymné.

Judikatúra sa v Severnom Írsku uverejňuje od roku 1999. Po vynesení rozsudku sa judikatúra obvykle uverejní od 24 hodín do 2 týždňov po prijatí.

Právne databázy

Súdna služba Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) uverejňuje od roku 1999 na svojej webovej stránke rozsudky korunného súdu, vyššieho súdu a odvolacieho súdu. Prístup k týmto rozsudkom je bezplatný.

Od 14. novembra 1996 do 30. júla 2009 sú k dispozícii rozsudky odvolacieho výboru Snemovne lordov (House of Lords). Najvyšší súd v októbri 2009 nahradil odvolací výbor Snemovne lordov a jeho rozsudky sú k dispozícii na webovej stránke najvyššieho súdu. Prístup k týmto rozsudkom je bezplatný.

K dispozícií je niekoľko celoštátnych právnych registrov a právnych databáz.

Databáza „Bailii“ (British and Irish Legal Information Institute – Britský a Írsky inštitút právnických informácií) obsahuje rozhodnutia korunného súdu, kancelárskeho súdu pri vyššom súde (High Court Chancery Division), rodinného súdu pri vyššom súde (High Court Family Decision), kráľovského súdu pri vyššom súde (High Court Queen’s Bench), rozhodnutia sudcov vyššieho súdu (High Court Master’s Decisions), rozhodnutia odvolacieho súdu (Court of Appeal) od novembra 1998, rozhodnutia Snemovne lordov od roku 1838 a rozhodnutia najvyššieho súdu od októbra 2009. Prístup k týmto rozsudkom je bezplatný.

Webová stránka Bailii obsahuje aj podrobné informácie o rozhodnutiach jednotlivých tribunálov Spojeného kráľovstva, a to:

 • Vyšší tribunál (komora pre správne odvolania)
 • Vyšší tribunál (financie a dane)
 • Vyšší tribunál (pozemková komora)
 • Tribunál prvého stupňa (komory pre oblasť zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej starostlivosti)
 • Tribunál prvého stupňa (dane)
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre odvolania vo veciach hospodárskej súťaže
 • Nominet Služby riešenia sporov Spojeného kráľovstva
 • Osobitná komisia pre odvolania v prisťahovaleckých veciach
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre odvolania v pracovnoprávnych veciach
 • Rozhodnutia tribunálu pre finančné služby a trhy Spojeného kráľovstva
 • Tribunál pre azylové a imigračné veci Spojeného kráľovstva
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre informačné záležitosti vrátane odvolacieho senátu vo veciach národnej bezpečnosti
 • Rozhodnutia osobitných komisárov Spojeného kráľovstva vo veciach dane z príjmu
 • Rozhodnutia komisárov Spojeného kráľovstva vo veciach sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o deti
 • Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach DPH a poplatkov

1. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach DPH a poplatkov (clá)

2. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach DPH a poplatkov (spotrebná daň)

3. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach DPH a poplatkov (daň z poistného)

4. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach DPH a poplatkov (daň z pozemných skládok odpadov)

Užitočné odkazy

Bailii

Snemovňa lordov

Webová stránka Bailii

Snemovňa lordov

Webová lokalita najvyššieho súdu

Súdna služba Severného Írska

Posledná aktualizácia: 16/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.