Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí / Popisy

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Judikatúra prezentovaná s popisom

 • Ústavný súd (Trybunał Konstytucyjny)
 • Najvyšší správny súd (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Najvyšší súd (Sąd Najwyższy) (rozsudky štyroch kolégií):
  • kolégium trestného práva,
  • kolégium civilného práva,
  • kolégium pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a verejných vecí,
  • vojenské kolégium

žiadne


Príklad popisu

Ústavný súd – podpora činnosti súkromnej materskej školy zo strany Spoločenstva.

Vysvetlenie 

Rozhodnutie č. K 19/07 z 18. 12. 2008

Druh rozhodnutia (rozsudok/ uznesenie/...), dátum a číslo konania.

Podpora činnosti súkromnej materskej školy zo strany Spoločenstva.

Popis 

Z.U. 2008 / 10A / 182

Publikované v Úradnej zbierke rozhodnutí Ústavného súdu vydávanej Kanceláriou súdu

Dz. U. 2008.235.1618 z 30. 12. 2008

Publikované v Úradnej zbierke rozhodnutí

Odkazy na rozhodnutia vo formáte MS WORD a PDF


Najvyšší správny súd

7. 4. 2009

Rozhodnutie je nezrušiteľné

Dátum prijatia

10. 9. 2007

Názov súdu

Najvyšší správny súd (Naczelny Sąd Administracyjny)

Mená sudcov

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Symbol a popis:

6110 DPH

Kľúčové slová:

Daňové konanie

DPH 

Ďalšie súvisiace prípady:

I SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
I FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Proti:

Predseda fiškálnej komory

Obsah:

Napadnutý rozsudok bol zrušený a vec bola vrátená okresnému správnemu súdu na nové prerokovanie

Odkazy na právne predpisy:

Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 čl. 70 ods. 1, čl. 108 ods. 2 písm. a), čl. 116 ods. 1, čl. 118 ods. 1, čl. 127, čl. 151, čl. 152, čl. 187, čl. 188, čl. 191
zákona o daňovom konaní z 29. augusta 1997 (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 čl. 141 ods. 4, čl. 145 ods. 1 písm. a), čl. 151
zákona o konaní v správnom súdnictve z 30. augusta 2002 (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

Dz.U. 1934 nr 93 poz 836 čl. 1, čl. 2, čl. 4, čl. 20.
nariadenia prezidenta Poľskej republiky o konaní o vyrovnaní z 24. októbra 1934 (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem).  


Formáty

 • Ústavný súd (Trybunał Konstytucyjny) – DOC, PDF
 • Najvyšší správny súd (Naczelny Sąd Administracyjny) – HTML
 • Najvyšší súd (Sąd Najwyższy) – PDF
 • Najvyšší správny súd – HTML

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

– Je dostupná informácia o opravnom prostriedku?

Áno, na Ústavnom súde.

Všetky rozsudky najvyšších súdov sú výsledkom odvolania.

Údaje nie sú k dispozícii

– Prebieha stále konanie?

Áno, na Ústavnom súde.

Odvolanie na Najvyšší súd sa podá v závislosti od obsahu rozsudku.

Údaje nie sú k dispozícii

– Výsledok konania o opravnom prostriedku?

Áno 

Údaje nie sú k dispozícii

– Je rozhodnutie nezmeniteľné?

Áno, na Ústavnom súde

Áno, tam, kde bola vec predložená na prejednanie na Najvyšší správny súd

Rozhodnutie sa vydá v závislosti od obsahu rozsudku.

Údaje nie sú k dispozícii

Prebehlo skôr nejaké konanie pred iným vnútroštátnym súdom:

– Ústavným súdom?

– Cudzím súdom:

– Súdnym dvorom Európskej únie?

– Európskym súdom pre ľudské práva?

Nie

Údaje nie sú k dispozícii


Na internetových stránkach sú k dispozícii rozsudky krajských správnych súdov (prvej inštancie) a rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu (druhá inštancia). Tiež sú k dispozícii odkazy na súvisiace rozsudky.

Pravidlá uverejňovania

Pre uverejňovanie judikatúry existujú v Poľsku záväzné pravidlá. Tieto pravidlá platia pre:

 • Ústavný súd (Trybunał Konstytucyjny), v prípade ktorého sa uverejňuje celá judikatúra
 • Najvyšší správny súd (Naczelny Sąd Administracyjny), v prípade ktorého sa uverejňuje celá judikatúra
 • Najvyšší súd (Sąd Najwyższy), v prípade ktorého sa uverejňuje iba vybraná judikatúra

Povinnosti pre uverejňovanie rozhodnutí sú pre Najvyšší súd (Sąd Najwyższy) vymedzené v článku 7 zákona o Najvyššom súde (z 23. novembra 2002) (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Podľa služobných inštrukcií Najvyššieho súdu sú osobami zodpovednými za uverejňovanie tlačový hovorca a asistenti sudcov.

Uverejňovanie judikatúry Ústavného súdu (Trybunał Konstytucyjny) stanovuje článok 190 Ústavy Poľska.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetových stránkach potom, ako sudcovia podpíšu odôvodnenie.

Článok 42 zákona o organizácii správnych súdov (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) tiež ukladá povinnosť uverejňovania predsedovi Najvyššieho správneho súdu (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego). Podrobné pravidlá sú vymedzené v nariadení predsedu Najvyššieho správneho súdu s požiadavkou zriadiť centrálnu databázu rozhodnutí a informácií o správnych konaniach a umožniť prístup k týmto rozhodnutiam prostredníctvom internetu.

Posledná aktualizácia: 10/12/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.