Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Portugalsko

Na tejto stránke nájdete informácie o judikatúre v Portugalsku.

Autor obsahu
Portugalsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

V Portugalsku je právo na informácie o súdnom systéme základným právom občanov, ktoré sa výslovne stanovuje v článku 20 ods. 2 ústavy Portugalska a vykonáva zákonom č. 34/2004 z 29. júla 2004, zmeneným zákonom č. 47/2007 z 28. augusta 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá prístupu k spravodlivosti a k súdom.

Podľa článku 4 tohto zákona je povinnosťou vlády, aby prijala kroky na informovanie o práve a právnom systéme, pričom Ministerstvo spravodlivosti zodpovedá za poskytnutie právnych informácií, a to buď prostredníctvom publikácií, alebo akoukoľvek inou formou komunikácie, s cieľom zabezpečiť lepšie uplatňovanie práv a plnenie povinností stanovených zákonom.

Uverejňovanie súdnych rozhodnutí je medzinárodná zásada obsiahnutá v článku 10 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Táto zásada sa stanovuje predovšetkým v článku 206 ústavy Portugalska (aj pokiaľ ide o súdne pojednávania) a v rozmanitých právnych predpisoch upravujúcich rôzne jurisdikcie, a to:

 • v článkoch 167 a 656 občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil),
 • v článku 86 ods. 1, článku 87 a článku 321 ods. 3 trestného poriadku (Código de Processo Penal),
 • v článkoch 3 a 115 zákona o organizácii, prevádzke a postupoch ústavného súdu (Tribunal Constitucional),
 • v článku 30 súdneho správneho poriadku (Código de Processo nos Tribunais Administrativos).

Ministerstvo spravuje viacero databáz právnych dokumentov, ktoré možno nájsť na webovej stránke http://www.dgsi.pt/. Uverejňujú sa aj v úradnom vestníku a sú k dispozícii na adrese https://dre.pt/. Sú to:

 • rozhodnutia a vyhlásenia Ústavného súdu (Tribunal Constitucional) o protiústavnosti alebo nezákonnosti zákona alebo o protiústavnosti opomenutia,
 • rozhodnutia Najvyššieho súdu (Supremo Tribunal de Justiça) a Dvora audítorov (Tribunal de Contas) o harmonizovaní judikatúry a rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu (Supremo Tribunal Administrativo), ktoré sú zo zákona všeobecne záväzné,
 • rozhodnutia iných súdov, ktoré sú všeobecne záväzné.

Zobrazenie rozhodnutí/Nadpisy

Webová stránka http://www.dgsi.pt/ umožňuje prístup k súboru databáz judikatúry a k bibliografickým odkazom ministerstva spravodlivosti.

Na úvodnej stránke ktorejkoľvek z týchto báz sú zobrazené naposledy pridané dokumenty, ako aj navigačný panel, ktorý umožňuje prístup k rôznym spôsobom vyhľadávania (voľné vyhľadávanie podľa slov, podľa výrazov, podľa polí alebo podľa oblastí).

Na úvodnej stránke alebo v zozname výsledkov sú dokumenty usporiadané podľa nadpisov, obsahu alebo týchto informácií:

 • číslo veci,
 • dátum konania,
 • sudca spravodajca,
 • oblasť.

Príklad nadpisov

Rozhodnutia Najvyššieho súdu

DÁTUM KONANIA

ČÍSLO VECI

SUDCA SPRAVODAJCA

OBLASŤ

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

UKONČENIE PRACOVNEJ ZMLUVY

Formáty

Úplné znenie súdnych rozhodnutí je k dispozícii (v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov) vo formáte HTML.

Príslušné súdy

Databázy dostupné na stránke http://www.dgsi.pt/ obsahujú judikatúru týchto súdov/subjektov:

 • Supremo Tribunal de Justiça (Najvyšší súd)
 • Tribunais da Relação (odvolacie súdy – Coimbra, Évora, Lisabon, Porto a Guimarães)
 • Tribunal Constitucional (Ústavný súd)
 • Supremo Tribunal Administrativo (Najvyšší správny súd)
 • Tribunais Centrais Administrativos (Ústredné správne súdy – severný a južný)
 • Tribunal dos Conflitos (súd pre spory týkajúce sa súdnej právomoci)
 • Procuradoria-Geral da República (kancelária generálneho prokurátora – uverejňovanie návrhov)
 • Julgados de Paz (zmierovacie súdy)

Ďalšie konania

V Portugalsku sú k dispozícii informácie o viacerých typoch konania, ako sa uvádza v nasledujúcej tabuľke.

Sú k dispozícii informácie:

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

o odvolaniach?

Áno

Áno

o tom, či konanie stále prebieha?

Nie

Nie

o výsledku odvolania?

Áno

Áno

o nemožnosti podať odvolanie voči rozhodnutiu?

Nie

Nie

o ďalších konaniach

 • pred iným portugalským súdom (Ústavný súd atď.)?
 • pred Súdnym dvorom Európskej únie?
 • pred Európskym súdom pre ľudské práva?

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Pravidlá uverejňovania

Na vnútroštátnej úrovni neexistujú záväzné pravidlá uverejňovania judikatúry. V Portugalsku však existujú záväzné pravidlá uverejňovania na úrovni rôznych súdov.

V Portugalsku sa uverejňuje iba vybraná judikatúra. Kritériá, na základe ktorých sa uskutočňuje výber, sú dôležitosť a relevantnosť.

Užitočné odkazy

Base de dados jurídico-documentais

Posledná aktualizácia: 13/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.