Judikatúra členských štátov

Portugalsko

Na tejto stránke sa nachádzajú informácie o portugalskej judikatúre.

Autor obsahu
Portugalsko

V Portugalsku je právo na informácie o súdnom systéme základným právom občanov, ktoré sa výslovne stanovuje v článku 20 ods. 2 portugalskej ústavy a vykonáva zákonom č. 34/2004 z 29. júla 2004 v jeho súčasnom znení, ktorým sa stanovujú pravidlá prístupu k spravodlivosti a k súdom.

Podľa článku 4 tohto zákona je povinnosťou vlády, aby prijala kroky na informovanie o práve a právnom systéme, pričom ministerstvo spravodlivosti zodpovedá za poskytnutie právnych informácií, a to buď prostredníctvom publikácií, alebo akoukoľvek inou formou komunikácie, s cieľom zabezpečiť lepšie uplatňovanie práv a plnenie povinností stanovených zákonom.

Uverejňovanie súdnych rozhodnutí je medzinárodná zásada zakotvená v článku 10 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Táto zásada sa stanovuje predovšetkým v článku 206 ústavy (aj pokiaľ ide o súdne pojednávania) a v rozličných právnych predpisoch upravujúcich rôzne právomoci, a to:

 • v článkoch 167 a 656 Občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil),
 • v článku 86 ods. 1, článku 87 a článku 321 ods. 3 Trestného poriadku (Código de Processo Penal),
 • v článkoch 3 a 115 zákona o organizácii, prevádzke a postupoch Ústavného súdu (Tribunal Constitucional),
 • v článku 30 Správneho súdneho poriadku (Código de Processo nos Tribunais Administrativos).

Ministerstvo spravodlivosti spravuje niekoľko databáz právnych dokumentov, ktoré sa nachádzajú na webovom sídle http://www.dgsi.pt/. Uverejňujú sa aj v úradnom vestníku a sú k dispozícii na adrese https://dre.pt/. Ide o:

 • rozhodnutia a vyhlásenia Ústavného súdu (Tribunal Constitucional) o protiústavnosti alebo nezákonnosti zákona alebo o protiústavnosti opomenutia,
 • rozhodnutia normalizujúce judikatúru Najvyššieho súdu (Supremo Tribunal de Justiça) a Dvora audítorov (Tribunal de Contas), ako aj rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu (Supremo Tribunal Administrativo), ktoré sú zo zákona všeobecne záväzné,
 • rozhodnutia iných súdov, ktoré sú všeobecne záväzné.

Uvádzanie rozhodnutí/názvov

Webové sídlo http://www.dgsi.pt/ poskytuje prístup k súboru databáz precedensov a k bibliografickým odkazom ministerstva spravodlivosti.

Na stránke ktorejkoľvek z týchto databáz sa zobrazujú naposledy pridané dokumenty, ako aj navigačný panel, ktorý umožňuje prístup k rôznym spôsobom vyhľadávania (voľné vyhľadávanie podľa termínu, podľa oblasti, podľa deskriptorov).

Na úvodnej stránke a vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazujú dokumenty zoradené podľa názvu s týmito informáciami:

 • Číslo veci
 • Dátum pojednávania
 • Spravodajca
 • Deskriptor

Príklad názvu/-ov

Rozhodnutia Najvyššieho súdu

POJEDNÁVANIE

VEC

SPRAVODAJCA

DESKRIPTOR

25. 3. 2009

08S2592

BRAVO SERRA

UKONČENIE PRACOVNEJ ZMLUVY

Formáty

Úplné znenie rozsudkov je k dispozícii (v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov) vo formáte HTML.

Príslušné súdy

Databázy dostupné na adrese http://www.dgsi.pt/ obsahujú judikatúru týchto súdov/subjektov:

 • Supremo Tribunal de Justiça (Najvyšší súd)
 • Tribunais da Relação (odvolacie súdy – Coimbra, Évora, Lisabon, Porto a Guimarães)
 • Ústavný súd
 • Supremo Tribunal Administrativo (Najvyšší správny súd)
 • Tribunais Centrais Administrativos (ústredné správne súdy – severný a južný)
 • Tribunal dos Conflitos (Súd pre spory týkajúce sa súdnej právomoci)
 • Procuradoria-Geral da República (prokuratúra – uverejňovanie stanovísk)
 • Julgados de Paz (zmierovacie súdy)

Ďalšie konania

V Portugalsku sú k dispozícii informácie o viacerých druhoch konania, ako sa uvádza v tabuľke.

Dostupné sú informácie o:

najvyšších súdoch

iných súdoch

odvolaniach?

áno

áno

tom, či konanie stále prebieha?

nie

nie

výsledkoch odvolaní?

áno

áno

neodvolateľnosti rozhodnutia?

nie

nie

ďalších konaniach

pred iným portugalským súdom (Ústavným súdom…)?

pred Súdnym dvorom Európskej únie?

pred Európskym súdom pre ľudské práva?

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Pravidlá uverejňovania

Na vnútroštátnej úrovni neexistujú záväzné pravidlá uverejňovania judikatúry. V Portugalsku však existujú záväzné pravidlá uverejňovania na úrovni jednotlivých súdov.

V Portugalsku sa uverejňuje iba vybraná judikatúra. Výberovými kritériami sú dôležitosť a relevantnosť.

Súvisiace odkazy

Databázy právnych dokumentov

Posledná aktualizácia: 29/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.