Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Rumunsko

Na tejto stránke nájdete prehľad judikatúry v Rumunsku.

Autor obsahu
Rumunsko

Judikatúra dostupná online

Judikatúra v Rumunsku je dostupná na webovej stránke Najvyššieho súdu (Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu).

Prezentácia rozsudkov/Popisy

Na webovej stránke Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu sú uverejnené dva typy rozhodnutí:

1. Prehľady rozsudkov a ich popisy. Šablóna obsahuje tieto informácie:

 • kľúčové slová,
 • súhrn právnych oblastí,
 • abecedný zoznam,
 • právne predpisy uplatnené v rozsudku (číslo a rok aktu, články),
 • súhrn rozsudku (osobné údaje nie sú sprístupnené; mená ani osobné údaje strán sa nezobrazujú a neuvádzajú sa ani mená sudcov).

2. Anonymné rozsudky bez popisov (iné ako zhrnutia rozsudkov). Vyhľadávacie rozhranie umožňuje vyhľadávať pomocou týchto siedmich kritérií:

 • jednotlivé kľúčové slová,
 • výraz,
 • oddiel,
 • číslo rozsudku,
 • rok rozsudku,
 • číslo veci,
 • rok veci.

Popisy v občianskoprávnej sekcii

Ďalej sa uvádza príklad popisu z občianskoprávnej sekcie:

 • Odobratie práv na ochrannú známku. Výpočet obdobia piatich rokov nepoužívania ochrannej známky. Námietka voči predčasnej povahe tohto opatrenia.
 • Obsah podľa oblastí: Občianske právo. Právo duševného vlastníctva. Ochranné známky.
 • Abecedný zoznam: Odobratie práv na ochrannú známku.
 • Lehota na odobratie.
 • Predčasné odobratie.
 • Zákon č. 84/1998: článok 45 ods. 1 písm. a).

Popisy v trestnej sekcii

Ďalej sa uvádza popis z trestnej sekcie:

 • Jurisdikcia Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu. Jurisdikcia na základe statusu danej osoby. Jurisdikcia v prípade zmeny statusu obžalovaného.
 • Obsah podľa oblastí: Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Jurisdikcia. Jurisdikcia na základe predmetu veci a statusu danej osoby.
 • Abecedný zoznam: Trestné právo procesné.
 • Jurisdikcia Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu.
 • Jurisdikcia v prípade zmeny statusu obžalovaného.
 • Trestný poriadok, článok 29 ods. 1 a článok 40.

Popisy na súdnom portáli

Ďalej sa uvádza popis z rumunského súdneho portálu:

 • Nadpis: Predbežná väzba. Právne ukončenie predbežnej väzby obžalovaného.
 • Typ veci: Rozsudok
 • Číslo veci: 55
 • Dátum veci: 1. 7. 2004
 • Súvisiaca oblasť: Trestnoprávne a občianskoprávne konanie (odvolania, jurisdikcia atď.)
 • Inštitúcia (konkrétny súd): Odvolací súd Alba Iulia – trestná sekcia

Formáty

Dokumenty poskytnuté Najvyšším kasačným a odvolacím súdom a ostatnými súdmi sú dostupné vo formáte html.

Príslušné súdy

Príslušné súdy zahŕňajú Najvyšší kasačný a odvolací súd a všeobecné súdy.

Ďalšie konania


Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie o: odvolaniach?

Áno

prebiehajúcich konaniach?

Áno

výsledkoch odvolaní?

Nepriamo. Vyžaduje sa vyhľadávanie veci s uvedením typu súdneho konania v štádiu „odvolanie“.

neodvolateľnosti rozsudku?

Sú dostupné informácie o: neodvolateľnosti rozsudkov Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu?

Áno

ďalších konaniach pred:

ostatnými vnútroštátnymi súdmi (ústavný súd atď.)?

Súdnym dvorom Európskej únie?

Európskym súdom pre ľudské práva?

Áno

V prípade všeobecných súdov sú na súdnom portáli dostupné informácie o veciach s odkazom na veci (spisy): štádium konania (vecná žaloba, odvolanie atď.), strany, pojednávanie, podané odvolania a uverejnené predvolania (ide o novo pridanú funkciu). K veci je možný prístup pomocou všeobecného vyhľadávača na súdnom portáli (ide o novo pridanú funkciu). Uverejnené zhrnutia rozsudkov môžu obsahovať informácie týkajúce sa neodvolateľnosti rozsudku a ďalších konaní pred ostatnými vnútroštátnymi súdmi (ústavný súd).

Pravidlá uverejňovania

Najvyšší kasačný a odvolací súd

Vzhľadom na dôležitosť a osobitný charakter vecí a príslušných rozsudkov sa uverejňuje len výber judikatúry Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu v Rumunsku.

Publikácie Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu sa aktualizujú raz mesačne a sú dostupné od roku 2002.

Ostatné súdy v Rumunsku

Pokiaľ ide o ostatné rumunské súdy, uverejňuje sa len výber rozsudkov v závislosti od významu a jedinečnosti príslušných vecí. Tento výber sa uskutočňuje na jednotlivých súdoch.

Publikácie ostatných rumunských súdov sa aktualizujú raz mesačne a sú dostupné od roku 2004.

Posledná aktualizácia: 18/12/2013

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.