Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku španielčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Judikatúra členských štátov

Španielsko

V Španielsku sa judikatúra nepokladá za prameň práva v tej miere, že článok 1.1 občianskeho zákonníka definuje ako pramene práva zákony, obyčaje a všeobecné právne princípy (čl. 11 občianskeho zákonníka). V článku 1.6 občianskeho zákonníka sa však ustanovuje, že judikatúra „doplní právny poriadok o doktrínu, ktorú stanovuje Najvyšší súd nepretržitým spôsobom tým, že interpretuje a uplatňuje zákony, obyčaje a všeobecné právne princípy“.

Autor obsahu
Španielsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Prístup k judikatúre

V článku 560.1.10 ústavného zákona o súdnej moci sa ustanovuje medzi právomocami Generálnej rady súdnej moci „úradné uverejňovanie rozsudkov a iných rozhodnutí Najvyššieho súdu a ostatných súdnych orgánov.

Potom, ako bude Generálna rada súdnej moci informovaná príslušnými správnymi orgánmi, bude definovať na tento účel v súlade s právnymi predpismi spôsob, akým budú musieť byť vypracované elektronické zbierky rozsudkov, spôsob, akým budú musieť byť tieto zbierky zostavené, spracované, šírené a osvedčené, aby sa dohliadlo na ich autentickosť a na prístup k nim a aby sa zabezpečilo riadne uplatňovanie zákona v oblasti ochrany osobných údajov“.

Generálna rada súdnej moci vytvorila v roku 1997 s cieľom uplatnenia ustanovení zákona Stredisko súdnej dokumentácie (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), ktorého sídlo sa nachádza v San Sebastiáne.

Vytvorenie tejto novej verejnej služby prístupu k judikatúre rôznych súdnych orgánov za optimálnych technických podmienok a pri zabezpečení osobitnej ochrany osôb, pokiaľ ide o automatizované spracovanie dát, sa zakladá na smerniciach a názoroch pochádzajúcich z rozličných úrovní, na diskusiách politického charakteru poskytujúcich hlavné smery, ako aj na pravidlách stanovených v rozličných oblastiach.

K databáze CENDOJ treba pridať databázu španielskeho Úradného vestníka (B.O.E), ktorá obsahuje informácie o ústavnej judikatúre.

Navyše existujú súkromné databázy, do ktorých je prístup obmedzený, lebo je spoplatnený.

Prezentácia judikatúry

Pokiaľ ide o judikatúru Najvyššieho súdu, stredisko CENDOJ vytvorilo technologickú platformu, ktorá sa opiera o systém navigácie založený na záložkách.

Pri zaslaní požiadavky sa na obrazovke objaví záložka VÝSLEDKY (obsahujúca všetky výsledky hľadania), ako aj záložka s názvom HĽADAŤ (umožňujúca kedykoľvek sa vrátiť spať k formuláru).

Internetový vyhľadávač umožňuje rýchly a bezpečný prístup ku všetkým súdnym rozhodnutiam vydaným Najvyšším súdom. Vyhľadávanie rozhodnutí sa môže robiť prostredníctvom výberových polí, ktoré umožňujú identifikovať alebo zatriediť uvedené rozhodnutia, a/alebo prostredníctvom polí s voľným textom.

Z druhej strany je možný priamy prístup k 50 posledným rozhodnutiam každého súdu kliknutím na tlačidlá umiestnené v dolnej časti rozhrania. Takýmto spôsobom je možný prístup k posledným rozhodnutiam, ktoré boli prijaté a zahrnuté do databázy predstavujúcej základ judikatúry.

Vyhľadávanie prostredníctvom výberových polí

Niektoré údajové polia rozhodnutí možno vyplniť pomocou súboru riadne definovaných významov. Napríklad:

 • položka „Súdnictvo“: výber oblasti záujmu: občianskoprávna, trestnoprávna, správny spor, pracovnoprávna, vojenská,
 • položka „Druh rozhodnutia“: umožňuje presne si vybrať z Rozsudkov, Rozhodnutí alebo Dohôd Najvyššieho súdu,
 • dátum rozhodnutia: tlačidlo „Kalendár“ umožňuje ohraničiť vyhľadávanie na určité obdobie,
 • jazyk: roletové menu umožňujúce vybrať si jazyk rozhodnutí, ktoré si chcete stiahnuť.

Vyhľadávanie prostredníctvom polí s voľným textom

Okrem výberových polí obsahujú rozhodnutia ďalšie polia, ktoré neobsahujú špecifické významy, ale do ktorých možno zadať ľubovoľný text. Tieto polia umožňujú voľné vyhľadávanie.

výsledky

Po zadaní požiadavky sa štandardne zobrazí 10 výsledkov na jednej strane.

Zobrazia sa v takejto forme:

SÚVISIACE POJMY: systém automaticky poskytne všetky pojmy súvisiace s požiadavkou.

TITULOK: obsahuje číslo z oficiálneho registra judikatúry (ROJ) stiahnutej judikatúry.

PODTITULKY: ponúkajú tieto údajové polia:

 • druh orgánu: napríklad Najvyšší súd, vojenský senát
 • obec: napríklad Madrid -- Sekcia: 1
 • navrhovateľ: napríklad ANGEL JUANES PECES
 • č. odvolania: napríklad 88/2007 -- Dátum: 26/06/2008
 • druh rozhodnutia: napríklad Rozsudok
 • orgán, podľa abecedného zoznamu.

Keď sa nakoniec klikne na požadovaný titulok, otvorí sa nová strana a zobrazí sa úplné znenie stiahnutého dokumentu. Tento dokument sa otvorí vo formáte PDF.

Formáty

Rozsudky sú spravidla prístupné v databáze vo formátoch PDF, RTM a HTML.

Prístupné rozsudky

 • Najvyšší súd

Najvyšší súd: jeho celá judikatúra je pre informáciu uverejnená na internete, prístup k nej je voľný a bezplatný. Uverejnené sú úplné znenia bez osobných údajov a sú vybavené účinným vyhľadávačom, ktorý umožňuje vyhľadávať v celom znení rozsudkov. Prístup do tejto databázy je možný zo stránky CENDOJ NS.

 • Iné súdy

Databáza CENDOJ sprístupňuje verejnosti bezplatne rozsudky a rozhodnutia Vrchného súdu (Audiencia Nacional), vrchných súdov v autonómnych spoločenstvách (Tribunales Superiores de Justicia) a provinčných súdov (Audiencia Provincial).

Ďalšie konania

Sú prístupné informácie týkajúce sa:

 • odvolaní?
 • vyriešenia veci?
 • výsledku odvolaní?
 • nezrušiteľnosti rozhodnutia?
 • iných konaní?

Nie. Úplné znenie rozhodnutí predstavuje jedinú prístupnú informáciu. Informácie o priebehu konania sú obsiahnuté v samotnom rozhodnutí a nie v databáze.

Pravidlá uverejňovania

Existujú záväzné predpisy pri uverejňovaní judikatúry na celoštátnej úrovni alebo podľa druhu súdu?

Tieto predpisy sú vymedzené v článku 107 ústavného zákona o súdnej moci (LOPJ), ktorý ustanovuje, že Generálna rada súdnej moci bude príslušná na zabezpečenie úradného uverejňovania rozhodnutí a ostatných rozsudkov Najvyššieho súdu a ostatných súdnych orgánov.

Predpisy o uverejňovaní sa nachádzajú aj v nariadení, ktorým sa zriaďuje Stredisko súdnej dokumentácie.

Uverejňuje sa úplné znenie rozhodnutia alebo len čiastočné? Ak len čiastočné, aké kritériá sa uplatňujú?

Rozhodnutia sa uverejňujú v úplnom znení.

Súvisiace odkazy

Vyhľadávač judikatúry Strediska súdnej dokumentácie

Posledná aktualizácia: 12/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.