Judikatúra členských štátov

Španielsko

V Španielsku sa judikatúra nepovažuje za prameň práva vzhľadom na to, že článkom 1 ods. 1 španielskeho Občianskeho zákonníka (Código Civil) sa stanovuje, že prameňmi práva sú právne predpisy, obyčaje a všeobecné právne zásady (článok 1 ods. 1 španielskeho Občianskeho zákonníka). V článku 1 ods. 6 španielskeho Občianskeho zákonníka sa však stanovuje, že judikatúra „dopĺňa právny poriadok o doktrínu, ktorú pravidelne stanovuje Najvyšší súd (Tribunal Supremo) pri svojom výklade a pri uplatňovaní práva, obyčají a všeobecných právnych zásad“. Okrem toho sa právo na prístup k verejným informáciám osobitne uznáva v článku 105 písm. b) španielskej ústavy (Constitución Española).

Autor obsahu
Španielsko

Prístup k judikatúre

V článku 560 ods. 1 bode 10 organického zákona o súdnej moci (Ley Orgánica del Poder Judicial) sa uvádza ako jedna z právomocí Generálnej rady súdnej moci (Consejo General del Poder Judicial) „úradné uverejňovanie rozsudkov a iných rozhodnutí vydaných Najvyšším súdom alebo inými súdnymi orgánmi.

Generálna rada súdnej moci na tento účel stanoví na základe správy od príslušných orgánov pravidlá, ako vypracúvať, zhromažďovať, spracúvať, šíriť a osvedčovať elektronické súdne záznamy, aby sa zabezpečil prístup k nim, ich integrita a pravosť, ako aj súlad s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov“.

Podobným spôsobom sa v článku 560 ods. 1 bode 16 písm. e) organického zákona o súdnej moci udeľuje Generálnej rade súdnej moci regulačná právomoc uverejňovať a opakovane používať súdne rozhodnutia výhradne v rámci vykonávania ustanovení organického zákona o súdnej moci.

Generálna rada súdnej moci s cieľom zabezpečiť súlad s právnymi predpismi v roku 1997 vytvorila Centrum súdnej dokumentácie (Centro de Documentación Judicial) so sídlom v San Sebastiáne. V súlade s ustanoveniami článku 619 organického zákona o súdnej moci je tento technický orgán v rámci Generálnej rady súdnej moci zodpovedný za výber, spravovanie, spracúvanie, šírenie a uverejňovanie informácií o právnych predpisoch, judikatúre a doktríne.

Táto nová verejná služba prístupu k judikatúre, ktorú utvárajú rôzne súdne orgány za najlepších technických podmienok, s osobitnou ochranou osôb s ohľadom na spracúvanie automatizovaných údajov, pričom sa stanovujú primerané mechanizmy s cieľom uľahčiť prístupnosť, interoperabilitu, kvalitu a opakované použitie uverejnených informácií, sa zakladá na právnych mandátoch obsiahnutých v organickom zákone č. 6/1985 z 1. júla 1985 o súdnej moci, zákone č. 19/2013 z 9. decembra 2013 o transparentnosti, prístupe k verejným informáciám a dobrej správe, nariadení č. 1/1997 o Centre súdnej dokumentácie a zákone č. 18/2015 z 9. júla 2015, ktorým sa mení zákon č. 37/2007 zo 16. novembra 2007 o opakovanom použití informácií verejného sektora, ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013.

Centrum súdnej dokumentácie na dodržanie uvedených skutočností zavádza systém šírenia rozsudkov a iných súdnych rozhodnutí prostredníctvom úradného uverejnenia rozsudkov a iných rozhodnutí Najvyššieho súdu a iných súdnych orgánov: a) dostupný širokej verejnosti prostredníctvom online vyhľadávača s vymazanými osobnými údajmi, ktorý je voľne prístupný a bezplatný; b) v prostredí vyhradenom pre súdne orgány s dodatočnými prvkami [odkazy na vnútroštátnu a zahraničnú judikatúru a právne predpisy, ako aj na rozsudky Ústavného súdu (Tribunal Constitucional)] v rámci funkcií spojených s Generálnou radou súdnej moci ako riadiacim orgánom španielskych sudcov a súdov; c) medzinárodné šírenie rozhodnutí španielskych súdov uverejnených Centrom súdnej dokumentácie na webovom sídle www.poderjudicial.es, na účely výmeny poznatkov o právnych systémoch a judikatúre členských štátov Európskej únie v súlade so závermi Rady (2011/C 127/01) na Európskom portáli elektronickej justície a prostredníctvom ibersko-americkej siete súdnych informácií a dokumentácie (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius), poskytovanie informácií rôznym opakovaným používateľom, ako aj iným používateľom (ktorí nie sú opakovaní používatelia) v súlade s ustanoveniami v uvedených právnych normách.

Databáza Centra súdnej dokumentácie by mala byť rozšírená o databázu Ústavného súdu, ktorá obsahuje informácie o rozsudkoch daného vrchného súdu.

Existujú aj súkromné databázy, ktoré sú prístupné po uhradení poplatku.

Uvádzanie judikatúry

Centrum súdnej dokumentácie v súvislosti s judikatúrou Najvyššieho súdu vytvorilo technologickú platformu, ktorá má štruktúru navigačného systému založeného na kartách.

Pri návšteve tejto platformy sa otvorí karta s názvom „RESULTADOS“ (výsledky – ponúka zoznam nájdených výsledkov) a ďalšia karta s názvom „BÚSQUEDA“ (vyhľadávanie – umožňuje kedykoľvek získať prístup k formuláru).

Vyhľadávač poskytuje rýchly a bezpečný prístup ku všetkým súdnym rozhodnutiam vydaným Najvyšším súdom. Rozhodnutia je možné vyhľadávať pomocou polí výberu, ktoré identifikujú alebo kategorizujú jednotlivé rozhodnutia, a/alebo pomocou polí s voľným textom.

Navyše ponúka možnosť kliknutím na tlačidlo zobrazené v spodnej časti rozhrania prejsť rovno k 50 najnovším rozhodnutiam každej právomoci. Takto sa dostanete k najnovším rozsudkom, ktoré boli doručené a zahrnuté do databázy, ktorá predstavuje základ judikatúry.

Systém okrem toho ponúka zhluk značiek s najviac vyhľadávanými témami. Kliknutím na jednu zo značiek prejdete na rozsudky týkajúce sa danej témy.

Vyhľadávanie pomocou polí výberu

Niektoré z informačných polí rozhodnutí môžu byť obmedzené súborom možných hodnôt. Napríklad:

 • Políčko „Jurisdicción“ (právomoc) ponúka na výber oblasti práva: občianske, trestné, odvolania v správnom konaní, pracovné a vojenské.
 • Políčko „Tipo de resolución“ (druh rozhodnutia) umožňuje výber rozsudkov, uznesení alebo dohôd Najvyššieho súdu.
 • Dátum rozhodnutia: tlačidlo „Calendario“ (kalendár) umožňuje zadať dátumy na vymedzenie vyhľadávania.
 • Jazyk: rozbaľovací zoznam umožňuje zvoliť jazyk rozhodnutí, ktoré sa snažíte vyhľadať.

Vyhľadávanie pomocou polí s voľným textom

Okrem vyhľadávania pomocou polí výberu sa rozhodnutia dajú vyhľadávať aj prostredníctvom iných polí, ktoré nemajú obmedzený súbor hodnôt, ale môžu obsahovať akýkoľvek textový reťazec, a teda sa používajú na neobmedzené vyhľadávanie.

VÝSLEDKY

Po uskutočnení vyhľadávania sa objaví predvolený počet výsledkov, a to desať na stranu.

Výsledky sa zobrazujú takto:

SÚVISIACE TERMÍNY – systém automaticky ponúka termíny, ktoré súvisia s uskutočneným vyhľadávaním, ale iba v rámci vyhradeného prostredia.

NÁZOV – zobrazuje číslo vyhľadávanej judikatúry podľa španielskeho úradného registra judikatúry (Repositorio Oficial de Jurisprudencia – ROJ) a európsky identifikátor judikatúry (ECLI).

ĎALŠIE INFORMÁCIE – zobrazujú sa polia s informáciami:

 • Druh orgánu: napríklad Najvyšší súd
 • Obec: napríklad Madrid -- Sekcia: 1
 • Spravodajca: napríklad meno… priezvisko/-á…
 • Odvolanie: napríklad 88/2007 -- Dátum: 26. 6. 2008
 • Druh rozhodnutia: napríklad rozsudok
 • Orgán – v abecednom poradí

Napokon sa kliknutím na názov požadovaného výsledku otvorí nová stránka, kde sa zobrazí celý obsah vyhľadávaného dokumentu. Tento dokument je verejnosti prístupný vo formáte PDF.

Formát

Rozsudky sú zvyčajné v databázach dostupné vo formáte PDF (pre verejnosť) a vo formátoch RTF a HTML (v prostredí vyhradenom pre súdne orgány).

Dostupné rozsudky a uznesenia

 • Najvyšší súd

Najvyšší súd: Judikatúra Najvyššieho súdu sa na internete uverejňuje ako zdroj informácií v plnom rozsahu, voľne a bezplatne. Poskytuje úplné znenia, pričom sú vymazané všetky osobné údaje (anonymizované), a efektívny vyhľadávač, ktorý tieto údaje vymazáva, najmä z textov rozhodnutí. Táto databáza je dostupná vo vyhľadávači Centra súdnej dokumentácie Najvyššieho súdu.

 • Iné súdy

Databáza Centra súdnej dokumentácie okrem rozhodnutí a dohôd Najvyššieho súdu verejnosti poskytuje aj bezplatný prístup k rozsudkom vydaným španielskym Národným vrchným súdom (Audiencia Nacional), vrchnými súdnymi dvormi (Tribunales Superiores de Justicia) a provinčnými súdmi (Audiencia Provinciales), ako aj k vybraným uzneseniam z uvedených rozhodnutí v senáte a k rozsudkom a uzneseniam vydaným Ústredným vojenským súdom (Tribunal Militar Central), krajskými vojenskými súdmi (Tribunales Militares Territoriales) a samosudcami.

Ďalšie konania

Sú k dispozícii informácie:

 • o odvolaniach?
 • či sa vo veci už rozhodlo?
 • o výsledkoch odvolania?
 • či je rozhodnutie neodvolateľné?
 • o ďalších konaniach?

Informácie prístupné verejnosti obsahujú úplné znenia rozsudkov bez dodatočných prvkov, ako aj bez toho, aby bola dotknutá skutočnosť, že v mnohých prípadoch je v samotnom rozhodnutí informácia o tom, či je rozhodnutie konečné (neodvolateľné). Tieto rozhodnutia navyše obsahujú aj nesúhlasné stanoviská, ak boli nejaké vydané. Bez ohľadu na uvedené databáza poskytovaná v prostredí vyhradenom pre súdne orgány (základňa s dokumentmi Centra súdnej dokumentácie) obsahuje odkazy prepájajúce napadnuté rozhodnutie s rozhodnutím vydaným vrchným súdom (Tribunal Superior), zhrnutia, význam rozsudku, odkaz na rozsudky citované v prospech alebo neprospech; citovanú, uplatňovanú alebo vykladanú judikatúru; opis rozsudku: vykonáva všeobecné pojmy, konsoliduje inovačný rozsudok alebo judikatúru a klasifikáciu rozhodnutia v súlade s termínmi použitými v právnom tezaure Centra súdnej dokumentácie.

Pravidlá uverejňovania

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry na vnútroštátnej úrovni alebo v závislosti od druhu súdu?

Tieto pravidlá sú stanovené v článku 560 ods. 1 bode 10 organického zákona o súdnej moci, v ktorom sa uvádza, že Generálna rada súdnej moci má právomoc v záležitostiach úradného uverejňovania rozsudkov a iných rozhodnutí vydaných Najvyšším súdom a inými súdnymi orgánmi.

Pravidlá uverejňovania sa nachádzajú aj v nariadení, ktorým sa zriaďuje Centrum súdnej dokumentácie.

Uverejňuje sa rozsudok alebo iba jeho časť? Ak iba jeho časť, aké kritériá sa používajú?

Rozsudky sa uverejňujú v úplnom znení, nie ako výpisy. Všetky rozsudky vydané v rámci rozhodnutí v senáte, ako aj vybrané rozhodnutia vydané samosudcami sa uverejňujú za uvedených podmienok.

Súvisiace odkazy

Vyhľadávač Centra súdnej dokumentácie Najvyššieho súdu:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Posledná aktualizácia: 29/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.