Judikatúra členských štátov

Švédsko

V tejto časti sa uvádza prehľad švédskej judikatúry, ako aj opis príslušných databáz judikatúry.

Autor obsahu
Švédsko

Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí / opis

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Stručné opisy judikatúry

áno

áno


Stručné opisy majú podobu vety alebo niekoľkých viet opisujúcich podstatu veci.

Príklad stručného opisu/opisov

"Otázka týkajúca sa vrátenia majetku kupujúcimi, chyby majetku, v primeranej lehote potom ako sa o chybe dozvedeli alebo mohli dozvedieť."

Formáty

Judikatúra je dostupná vo formáte HTML.

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú k dispozícii informácie

o odvolaniach?

nie

nie

o tom, či sa vec ešte stále prejednáva?

nie

nie

o výsledkoch odvolaní?

nie

nie

o nezvratnosti odvolania?

nie

nie

o ďalšom konaní pred       

    iným domácim súdom (Ústavným súdom...)?

    Súdnym dvorom Európskeho spoločenstva?

    Súdom pre ľudské práva?

nie

nie


Systém obsahuje len rozsudky, ktoré nadobudli právoplatnosť.

Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá na uverejňovanie judikatúry?

áno

áno


Existuje vládne nariadenie, ktoré okrem iného upravuje to, ako zverejňovať osobné údaje v databáze judikatúry.

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Uverejňuje sa judikatúra v úplnom znení, alebo len vybraná časť?

len vybraná časť

len vybraná časť


V tom istom nariadení sa taktiež konštatuje, že samotný súd rozhoduje o tom, ktoré rozhodnutia by sa mali považovať za usmerňujúce a mali by sa uverejniť v databáze.

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú súdne rozhodnutia, ktoré sú sprístupnené na webe, anonymizované?

áno

áno

Ak áno,

všetky rozhodnutia?

áno

áno


Posledná aktualizácia: 05/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.