National case law

The courts of the Member States of the European Union (EU) apply and interpret the law of the relevant Member States as well as EU law. Therefore, it is in the interest of citizens and legal practitioners to have access not only to case law of their own Member State, but also to that of other EU Member States.

Most Member States have one or more databases of the decisions and opinions of their courts - regarding EU law, national law and also regional and/or local law. The information available on the web may sometimes be restricted to certain courts (for instance, supreme courts) or to certain types of decisions.

You can search for Member State case law either via a Member State database by selecting one of the flags listed on the right hand side you will be redirected to the relevant national page; or you can use one of the European databases (the following list may not be exhaustive):

 • JURE, a database created by the European Commission, contains case law on jurisdiction in civil and commercial matters and on the recognition and enforcement of judgments in a State other than the one where the judgment was passed. This includes case law on relevant international conventions (i.e. 1968 Brussels Convention, 1988 Lugano Convention) as well as EU and Member State case law).
 • The Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA Europe) provides two databases of Member State case law which deal with the application of EU law, called "JuriFast" and "Dec.Nat". Decisions are provided in the original language, with a summary in English and French. The "Dec.Nat" database also contains references and analyses of national decisions which have been supplied by the Research and Documentation Service of the European Court of Justice.
 • Via the website of the Network of the Presidents of the supreme judicial courts of the EU, you can find the sites of a number of national databases (and also of some candidate countries) containing the case law of the supreme courts of those Member States.
 • The information portal of the EU Agency for Fundamental Rights includes a database of national decisions of courts and special bodies related to issues of discrimination law.
 • CODICES, a database created by the so-called Venice Commission at the Council of Europe, contains case law on constitutional matters not only of EU Member States but also of other members of the Council of Europe.

In addition, the European e-Justice Portal also provides information on the various Member State courts.  Many of these courts have a website providing a database of their own case law.

Last update: 17/11/2021

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: holandčina.

Judikatúra členského štátu - Belgicko

V tejto sekcii nájdete prehľad prameňov judikatúry a ich obsahu, ako aj odkazy na príslušné databázy.

Dostupné webové stránky

Webová stránkaOdkaz sa zobrazí v novom okne JURIDAT umožňuje vyhľadávanie v belgickej judikatúre.

Prezentácia rozhodnutí, obsahy

Rozhodnutia sú zvyčajne uvedené kľúčovými slovami alebo „abstraktmi“, po ktorých nasleduje obsah (alebo zhrnutie) najdôležitejších právnych otázok a odkazy na právne predpisy alebo predchádzajúce rozhodnutia.

Príklad:

Zoznam kľúčových slov alebo „abstraktov“: Športové súťaže – Futbalové zápasy – Bezpečnosť – Protiprávne konanie – Správna sankcia – Odvolanie na policajný súd – Právo na obranu – Porušenie – Námietka – Zamietnutie žiadosti – Opätovné otvorenie konania – Úloha súdu

Obsah: Súd musí nariadiť opätovné otvorenie konania skôr, ako úplne alebo čiastočne zamietne žiadosť na základe námietky, ktorú strany pred súdom neuviedli, ako porušenie práv na obranu v konaní o uložení správnej sankcie podľa zákona z 21. decembra 1998 o bezpečnosti počas futbalových zápasov (1) (2). (1) Pozri Cass., 26. december 1986, RG 5176, Pas., 1987, č. 258; Cass., 3. apríl 1998, RG C.97.0087.F, Pas., 1998, č. 191 a Cass., 17. máj 2002, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, č. 303. (2) článok 26 ods. 1 a 2 zákona z 21. decembra 1998, v znení platnom pred zmenou vyplývajúcou zo zákona z 25. apríla 2007.

Súdy, ktorých judikatúra je zahrnutá na stránkach

 • Najvyšší súd
 • Všeobecné súdy
 • Špecializované súdy

Sledovanie prebiehajúcich konaní

Najvyšší súd

Iné súdy

Poskytnuté informácie o:

existencii opravného prostriedku

Áno

Áno

skutočnosti, že vo veci stále prebieha konanie

Áno

Nie

výsledku opravného prostriedku

Áno

Nie

neodvolateľnom a konečnom charaktere rozhodnutia

Nie

Nie

skutočnosti, že by konanie mohlo ďalej prebiehať na

 inom súde (ústavný súd…)

 Európskom súdnom dvore

 Európskom súde pre ľudské práva

Áno

Áno

Áno /Nie

Áno /Nie

Áno /Nie

Áno /Nie


Pravidlá uverejňovania

Na úrovni členského štátu

Pre rozhodnutia niektorých súdov

Existujú vo veci uverejňovania súdnych rozhodnutí záväzné pravidlá?

Nie

Nie


Existujú nezáväzné etické pravidlá.

Najvyšší súd

Iné súdy

Uverejňuje sa úplné alebo čiastočné znenie?

Čiastočné znenie

Čiastočné znenie

Ak sa uverejňuje čiastočné znenie, podľa akých kritérií?

Záujem spoločnosti a práva

Záujem spoločnosti a práva


Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneJuridat

Odkaz sa zobrazí v novom okneService Public Fédéral Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

Posledná aktualizácia: 06/08/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Judikatúra členského štátu - Bulharsko

Na tejto stránke sa nachádza prehľad bulharskej judikatúry, ako aj jej opis a odkazy na príslušné databázy judikatúry.

Spravodlivosť vykonáva Najvyšší kasačný súd, Najvyšší správny súd, odvolacie súdy, krajské súdy, vojenské súdy a okresné súdy. Odsúdenia a rozhodnutia sa uchovávajú v informačných databázach príslušných súdov – v papierovej aj elektronickej forme.

Najvyšší kasačný súd je najvyššou súdnou inštanciou v trestných, obchodných a občianskoprávnych konaniach. Najvyšší kasačný súd podľa článku 124 bulharskej ústavy vykonáva najvyšší súdny dohľad nad správnym a jednotným uplatňovaním práva všetkými súdmi. Jeho právomoc sa vzťahuje na celé územie Bulharska.

Najvyšší správny súd vykonáva najvyšší súdny dohľad nad správnym a jednotným uplatňovaním práva správnymi súdmi.

Do právomoci Najvyššieho správneho súdu patria:

 1. napadnutia zákonných predpisov okrem tých, ktoré vydávajú obecné zastupiteľstvá;
 2. napadnutia aktov Rady ministrov, predsedu vlády, podpredsedov vlád a ministrov vydané pri výkone vedúceho postavenia pri rozhodovaní o ústavných záležitostiach a pri výkone riadiacich právomocí; v prípadoch stanovených v právnych predpisoch a ak tieto orgány delegovali svoje právomoci na dotknutých funkcionárov, ich administratívne akty sa napadajú na správnom súde;
 3. napadnutia rozhodnutí Najvyššej súdnej rady;
 4. napadnutia aktov Bulharskej národnej banky a jej orgánov;
 5. odvolania v rámci kasácie a odvolania proti rozhodnutiam vydaným prvostupňovými súdmi;
 6. odvolania účastníkov konania proti rozhodnutiam a uzneseniam;
 7. žiadosti o vydanie právoplatných súdnych rozhodnutí v správnych veciach, ktoré sa majú zrušiť;
 8. napadnutia iných aktov, ktoré sú vymedzené v právnych predpisoch.

Judikatúra dostupná na internete

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší správny súd má webové sídlo od začiatku roka 2002. Sídlo bolo vytvorené s cieľom naplniť potreby fyzických osôb, právnických osôb a správnych orgánov, ktoré požadujú jednoduchý prístup k informáciám o činnosti súdu.

Judikatúra je k dispozícii na webovom sídle súdu. Podmienkou získania prístupu do databázy je bežná registrácia, ktorá je prístupná pre všetkých (používateľské meno a heslo).

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší kasačný súd má webové sídlo s priamym prístupom k informačnej databáze najvyššieho súdu.

Uvádzanie rozhodnutí/titulov

Najvyšší správny súd

Na internete sa nenachádzajú žiadne tituly/názvy, ktoré by odkazovali na rozhodnutia alebo iné činnosti Najvyššieho správneho súdu. Akty sa uverejňujú spolu s ich číslom, dátumom vydania a číslom konania, ktorého sa týkajú, napríklad:

Rozhodnutie č. 5908 z 23. júna 2005 vo veci č. 4242/2005

Najvyšší kasačný súd

Rozhodnutia sa vydávajú v papierovej forme a uverejňujú sa vo vestníku, v ročenke a na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššieho kasačného súdu v Bulharsku.

Môžete ich vyhľadať podľa: súdu a mien účastníkov konania, čísla, pod ktorým je konanie evidované na Najvyššom kasačnom súde, číslo konania na oddelení Najvyššieho kasačného súdu.

K úplnému zneniu rozhodnutí, ktoré sa vydali od 1. októbra 2008 (s vymazanými osobnými údajmi) sa dostanete pomocou odkazu v spodnej časti stránky „Výsledky vyhľadávania“.

Najnovšie informácie a tlačové správy Najvyššieho kasačného súdu v Bulharsku sa pravidelne uverejňujú v sekcii tlačových správ na webovom sídle najvyššieho súdu. Takisto sa v tejto sekcii uverejňujú rozhodnutia vo veciach, ktoré sú predmetom veľkého verejného záujmu. Tieto rozhodnutia sa nachádzajú aj v informačnej databáze Najvyššieho kasačného súdu.

Formáty

Najvyšší správny súd

Judikatúra je k dispozícii na webovom sídle Najvyššieho správneho súdu vo formáte HTML.

Najvyšší kasačný súd

Judikatúra je k dispozícii na webovom sídle Najvyššieho kasačného súdu vo formáte PDF.

Súdy

Ďalšie konania


Najvyššie súdy – Najvyšší správny súd a Najvyšší kasačný súd

Iné súdy

K dispozícii sú aj informácie o:

 • odvolaniach?

áno

áno

 • tom, či konanie stále prebieha?

áno

áno

 • výsledkoch odvolaní?

áno

áno

 • neodvolateľnosti rozhodnutí?

áno

áno

 • ďalších konaniach pred:

inými vnútroštátnymi súdmi (Ústavným súdom atď.),

Súdnym dvorom Európskej únie,

Európskym súdom pre ľudské práva?

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa


Pravidlá uverejňovania


Na vnútroštátnej úrovni

Na úrovni súdov

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry?

áno, článok 64 ods. 1 zákona o súdnom systéme

ánoNajvyššie súdy

Iné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo iba jej časť?

Najvyšší správny súd a Najvyšší kasačný súd – celá judikatúra

celá judikatúra/iba jej časť

Aké kritéria sa používajú na výber časti?

neuplatňuje sa

neuplatňuje sa

Posledná aktualizácia: 20/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Judikatúra členského štátu - Česká republika

V tejto časti sa uvádza prehľad judikatúry Českej republiky, ako aj opis príslušných databáz judikatúry a prepojenia na tieto databázy.

Judikatúra dostupná na internete

Judikatúra je prístupná verejnosti na webových stránkach Ministerstva spravodlivosti Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice.cz/ pod odkazom Judikatúra.

Každý z nasledujúcich súdov vedie databázu svojej vlastnej judikatúry:

 • Ústavný súd,
 • Najvyšší súd (NS) a
 • Najvyšší správny súd (NSS).

Zhrnutia všetkých rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu sú uverejnené v anonymizovanej podobe na webovej stránke Najvyššieho správneho súdu: Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová stránka NSS. Niektoré rozhodnutia NSS, ktoré vyberá plénum všetkých sudcov na základe dôležitosti týchto rozhodnutí, ako aj niektoré rozhodnutia vydané nižšími správnymi súdmi, sú podrobnejšie vypracované.

Prezentácia rozhodnutí/hlavné body

Rozhodnutia sú sprístupnené na webových stránkach príslušných vyšších súdov.

Formáty

Judikatúra je k dispozícii v HTML formáte.

Príslušné súdy

Do systému sú zapojené nasledujúce súdy:

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú k dispozícii informácie

o opravných prostriedkoch?

Nie

Áno (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://www.justice.cz/ pod odkazom InfoSoud)

o tom, či konanie stále prebieha?

Nie

Áno (InfoSoud)

o výsledku konania o opravnom prostriedku?

Nie

Áno (InfoSoud)

o nezmeniteľnosti rozhodnutia?

Nie

Nie

o ďalšom konaní na

inom vnútroštátnom súde (Ústavnom súde...)?

Súdnom dvore Európskej únie?

Súde pre ľudské práva?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdu?

Platia nejaké záväzné pravidlá upravujúce uverejňovanie judikatúry

Áno

Áno

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Je judikatúra uverejnená v plnom znení alebo je k dispozícii len zhrnutie?

plné anonymizované znenie

plné anonymizované znenie

Ak sa uverejňuje len zhrnutie,

aké sú kritériá tohto výberu?

ochrana osobných údajov

Právna databáza

Názov a URL databáza

Odkaz sa zobrazí v novom oknePortál verejnej správy

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Táto databáza obsahuje právne predpisy Českej republiky v češtine.

Posledná aktualizácia: 16/09/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku dánčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Judikatúra členského štátu - Dánsko

V Dánsku neexistuje databáza judikatúry.

Posledná aktualizácia: 24/10/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Judikatúra členského štátu - Nemecko

Na tejto stránke sa nachádza prehľad judikatúry v Nemecku.

Súdne právomoci sú zverené sudcom a vykonáva ich Spolkový ústavný súd, spolkové súdy a súdy 16 spolkových krajín (Länder) (pozri článok 92 základného zákona).

Online databázy judikatúry

Spolkové ministerstvo spravodlivosti a ochrany spotrebiteľa od roku 2010 uverejnilo vybrané rozhodnutia Spolkového ústavného súdu, spolkových najvyšších súdov a Spolkového patentového súdu na webovom sídle s online judikatúrou Odkaz sa zobrazí v novom okneRechtsprechung im Internet. Tieto informácie sú bezplatne k dispozícii pre všetkých, ktorí o ne majú záujem.

Spolkový ústavný súd a spolkové súdy uverejňujú rozhodnutia aj na svojich webových sídlach. Tieto informácie sú bezplatne k dispozícii na nekomerčné účely. Na webových sídlach sa uverejňujú aj tlačové správy, ktoré prinášajú informácie o významných prebiehajúcich konaniach a ich výsledkoch.

Odkedy sa Nemecká spolková republika stala spolkovým štátom, jednotlivé spolkové krajiny zabezpečujú uverejňovanie rozhodnutí svojich súdov. Na tento účel si zriadili svoje webové sídla a odkazy na ne nájdete na portáli spolkovej a štátnej justície Odkaz sa zobrazí v novom okneJustizportal des Bundes und der Länder.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneRechtsprechung im Internet

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový ústavný súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový súdny dvor

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový správny súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový finančný súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový pracovný súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový sociálny súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkový patentový súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneJustizportal des Bundes und der Länder

Posledná aktualizácia: 24/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Judikatúra členského štátu - Estónsko

V tejto časti nájdete informácie o estónskej judikatúre a opis príslušných databáz.

Judikatúra dostupná na internete

Judikatúra súdov prvého a druhého stupňa je dostupná na internete od roku 2001. Judikatúra Najvyššieho súdu je dostupná od reorganizácie systému súdnictva v roku 1993 a zverejňuje sa v elektronickom vydaní Riigi Teataja (estónsky štátny vestník) a na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššieho súdu. Judikatúra sudov prvého a druhého stupňa je dostupná v Odkaz sa zobrazí v novom okneelektronickom vydaní vestníka Riigi Teataja.

Zákon o verejných informáciách ukladá povinnosť sprístupniť judikatúru verejnosti, pričom konkrétnejšia právna úprava je uvedená v kódexoch upravujúcich súdne konania. Všetky konečné rozsudky sa obvykle zverejňujú. Výnimky sú ustanovené pre občianskoprávne a správne konania, v prípade ktorých súdy nezverejňujú vo svojich rozsudkoch (z vlastného podnetu alebo z podnetu dotknutej osoby) meno dotknutej osoby (nahradia ho iniciálami alebo inými znakmi), jej osobné identifikačné číslo, dátum narodenia, registračné číslo alebo adresu. V rámci občianskoprávnych a správnych konaní môžu súdy taktiež rozhodnúť (z vlastného podnetu alebo z podnetu dotknutej osoby), že sa zverejní len výroková časť rozsudku obsahujúca citlivé osobné údaje, alebo že sa predmetný rozsudok nezverejní vôbec, ak nahradenie mena dotknutej osoby iniciálami alebo inými znakmi môže poškodiť jej súkromie. Súdy môžu taktiež zverejniť len výrokovú časť rozsudku, ak rozsudok obsahuje informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu.

Všetky konečné rozsudky v trestných konaniach sa zverejňujú – zverejňujú sa však iba osobné údaje obžalovaného (meno, osobné identifikačné údaje alebo dátum narodenia). Spravidla sa nezverejňujú osobné údaje obžalovaných maloletých osôb (ich meno, osobné identifikačné číslo alebo dátum narodenia sú nahradené iniciálami alebo inými znakmi). V trestných konaniach môžu súdy z vlastného podnetu alebo z podnetu dotknutej osoby zverejniť len úvodnú, výrokovú alebo záverečnú časť rozsudku v prípade, že rozsudok obsahuje citlivé osobné údaje. To isté platí v prípade, ak rozsudok obsahuje osobné údaje, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu a umožňuje identifikáciu dotknutej osoby napriek tomu, že mená a iné osobné údaje boli nahradené iniciálami alebo inými znakmi.

Zverejňovanie judikatúry sa pokladá za súčasť výkonu spravodlivosti a zverejnenie konkrétnych údajov možno napadnúť. Preto musia súdy zvážiť, akým spôsobom rozsudky zverejnia.

Prezentácia rozsudkov a uvádzanie ich názvov


Najvyšší súd

Ostatné súdy

Je judikatúra prezentovaná s názvami?

Áno

Nie

Judikatúru Najvyššieho súdu možno vo vestníku Riigi Teataja a na webovom sídle Najvyššieho súdu vyhľadávať podľa týchto kritérií: rok, druh veci, číslo veci, dátum rozsudku, zloženie súdu, druh konania, druh deliktu, anotácia a obsah. Na webovom sídle Najvyššieho súdu možno judikatúru vyhľadávať aj podľa kľúčových slov.

Rozsudky sudov prvého a druhého stupňa možno vyhľadávať podľa druhu konania a v závislosti od druhu konania aj podľa ďalších kritérií. V prípade všetkých konaní je možné vyhľadávať rozsudky podľa čísla veci a ECLI, súdneho pracoviska, druhu konania, druhu rozsudku a dátumu jeho vydania, dátumu začatia konania, anotácie a obsahu. V trestných veciach možno rozsudky vyhľadávať aj podľa čísla prípravného konania, kategórie veci a uznesenia, druhu konania, druhu návrhu a trestu alebo napríklad dôvodov vedúcich k oslobodzujúcemu rozsudku. Rozsudky v občianskych a správnych veciach je možné vyhľadávať podľa kategórie veci, druhu konania, ako aj výsledku veci.

Príklad názvu

Preskúmanie súladu druhej vety § 71 ods. 2 zákona o letectve s ústavou.

Formáty


Najvyšší súd

Ostatné súdy

dokument

metaúdaje

dokument

metaúdaje

Je judikatúra prístupná vo formáte XML?

Nie

Nie

Nie

Nie

Aké ďalšie formáty sa používajú?

HTML

HTML

PDF

HTML

Ďalšie konania


Najvyšší súd

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie o:

odvolaniach?

-

Nie

tom, či konanie stále prebieha?

Áno

Nie

výsledku odvolaní?

-

Áno

nemožnosti podať odvolanie voči rozsudku?

Áno

Áno

ďalších konaniach pred:

iným vnútroštátnym súdom (napr. ústavným súdom)?

Súdnym dvorom Európskej únie?

Európskym súdom pre ľudské práva?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Pravidlá zverejňovania


Na vnútroštátnej úrovni

Na úrovni súdov

Existujú záväzné pravidlá zverejňovania judikatúry?

Áno

-

Pravidlá týkajúce sa zverejňovania judikatúry sú uvedené v príslušných procesných právnych predpisoch. Tieto pravidlá sú rozdielne pre trestnoprávne a občianskoprávne konania.


Najvyšší súd

Ostatné súdy

Zverejňuje sa celá judikatúra alebo iba jej časť?

Iba jej časť.

Iba jej časť.

Podľa akých kritérií sa uskutočňuje výber?

Výber sa uskutočňuje na základe týchto kritérií:

1. musí ísť o právoplatný rozsudok vo veci;

2. rozsudok sa môže zverejniť, ak:

a) v občianskoprávnych a správnych veciach: neobsahuje žiadne citlivé osobné údaje; vo zverejnenom rozsudku sú mená nahradené iniciálami alebo inými znakmi, a to tak, aby nedošlo k poškodeniu súkromia danej osoby; rozsudok neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu;

b) v trestných veciach: rozsudok neobsahuje žiadne citlivé osobné údaje alebo osobné údaje, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu, alebo ak sú mená a iné osobné údaje nahradené v rozsudku iniciálami alebo inými znakmi, nemožno zistiť totožnosť danej osoby; rozsudok neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu.

Výber sa uskutočňuje na základe týchto kritérií:

1. musí ísť o právoplatný rozsudok vo veci;

2. rozsudok sa môže zverejniť, ak:

a) v občianskoprávnych a správnych veciach: neobsahuje žiadne citlivé osobné údaje; vo zverejnenom rozsudku sú mená nahradené iniciálami alebo inými znakmi, a to tak, aby nedošlo k poškodeniu súkromia danej osoby; rozsudok neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu;

b) v trestných veciach: rozsudok neobsahuje žiadne citlivé osobné údaje alebo osobné údaje, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu, alebo ak sú mená a iné osobné údaje nahradené v rozsudku iniciálami alebo inými znakmi, nemožno zistiť totožnosť danej osoby; rozsudok neobsahuje žiadne informácie, ktoré z právneho hľadiska podliehajú niektorým ďalším obmedzeniam prístupu.

Právne databázy

Názov a URL databázy

Zverejnená judikatúra Najvyššieho súdu je k dispozícii na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššieho súdu a vo vestníku Odkaz sa zobrazí v novom okneRiigi Teataja.

Právoplatnú judikatúru súdov prvého a druhého stupňa, ktorá bola zverejnená, je možné nájsť pomocou Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhľadávača judikatúry vo vestníku Riigi Teataja.

Prejudiciálne otázky estónskych súdov adresované Súdnemu dvoru EÚ sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Najvyššieho súdu. Nájdete tu názov súdu, ktorý Súdnemu dvoru EÚ zaslal prejudiciálnu otázku, dátum predloženia a opis obsahu otázky, ako aj číslo veci v Estónsku a číslo, ktoré bolo veci pridelené na Súdnom dvore EÚ.

Zhrnutie judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva sa zverejňuje vo vestníku Odkaz sa zobrazí v novom okneRiigi Teataja.

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle súdov sú uvedené štatistické údaje týkajúce sa konaní na súdoch prvého a druhého stupňa od roku 1996. Štatistika Najvyššieho súdu je k dispozícii na jeho Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle. Štatistika týkajúca sa preskúmaní ústavnosti je dostupná od roku 1993, zatiaľ čo štatistické údaje o správnych, občianskych, trestných a priestupkových konaniach sú dostupné od roku 2002.

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovom sídle Najvyššieho súdu sa od roku 2006 zverejňujú analýzy judikatúry na vybrané témy.

Je prístup do databáz bezplatný?

Áno, prístup do databáz je bezplatný.

Posledná aktualizácia: 09/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Judikatúra členského štátu - Írsko

V tejto časti nájdete prehľad o írskej judikatúre, ako aj opis a odkazy na relevantné databázy týkajúce sa judikatúry.

Judikatúra bola vytvorená na základe precedensov alebo predchádzajúcich rozhodnutí súdu. Za určitých okolností môžu byť tieto rozhodnutia pre iný súd záväzné, ak obsahujú podobné skutočnosti. Spravidla sa stáva, že nižšie súdy prijímajú rozhodnutia podľa rozhodnutí vyšších súdov. Judikatúra sa zakladá na dvoch doktrínach, na tzv. doktríne stare decisis a doktríne res judicata. Doktrína stare decisis znamená doktrínu záväzného precedensu. Doktrína res judicata znamená, že o danej veci už bolo rozhodnuté.

Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí

Väčšina judikatúry írskych súdov je sprístupnená verejnosti.

Judikatúra je bezplatne prístupná na Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Írskej republiky.

webová stránka Najvyššieho súdu, Trestného odvolacieho súdu a Vrchného súdu. Judikatúra pre Najvyšší súd je tiež dostupná na webovej stránke Najvyššieho súdu Írskej republiky (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.supremecourt.ie).

Judikatúra pre Najvyšší súd je dostupná od roku 2001 a judikatúra pre Trestný odvolací súd a Vyšší súd od roku 2004.

Judikatúra pre Najvyšší súd, Trestný odvolací súd a Vrchný súd je tiež bezplatne dostupná v databáze Odkaz sa zobrazí v novom okneBAILII (Britský a írsky inštitút právnych informácií) a v databáze Odkaz sa zobrazí v novom okneIRLII (Iniciatíva írskych právnych informácií).

Na webovej stránke BAILII sa nachádzajú nasledujúce zbierky:

Pravidlá uverejňovania

Na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni súdov neexistujú pre uverejňovanie judikatúry žiadne záväzné pravidlá. Všetky vyhradené rozhodnutia najvyšších súdov boli uverejnené. (Ide o prípady, v ktorých sudca alebo súd na určité obdobie odsunul vynesenie rozsudku, aby ho zvážil a vyniesol neskôr).

Rozsudky vydané v čase potreby (ex tempore), keď súd nie je odročený pred vynesením rozsudku, sa publikujú len vtedy, ak obsahujú osobitnú právnu otázku alebo ak to súd, ktorý ich vydal, výslovne nariadi.

Obsah zverejnený na webe

o súdnych rozhodnutiach nie je anonymný, pokiaľ to nevyžaduje štatút alebo pokiaľ to nenariadil súd. V niektorých prípadoch zákon vyžaduje, aby sa vypočúvanie uskutočnilo inak ako verejne, a určité zákonné ustanovenia vyžadujú, aby nebolo zverejnené meno obete. V takých prípadoch sú anonymné.

Všetky rozhodnutia prerokúvané na zasadnutí za zatvorenými dverami (in camera) alebo obsahujúce citlivé osobné údaje niektorej zo strán alebo svedka, sú tiež anonymné.

Pred uverejnením na webovej stránke dostali rozsudok v papierovej forme:

 • všetci sudcovia,
 • knižnice právnických profesií:
  • generálny prokurátor,
  • hlavný štátny právny zástupca a
 • rad ministerstiev.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Írskej republiky

Posledná aktualizácia: 11/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Judikatúra členského štátu - Grécko

Prezentácia rozhodnutí/Popisy


Rada štátu (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Najvyšší súd (Άρειος Πάγος) (kasačný súd pre oblasť občianskeho a trestného práva)

Iné súdy

Judikatúra dostupná s príslušnými názvami

áno

(zhrnutia rozsudkov pléna spolu s príslušným popisom sa uverejňujú od roku 2018)

áno

(všetky trestné a občianskoprávne rozsudky od roku 2006)

áno

(zhrnutia rozsudkov najväčších správnych súdov sú uverejnené na webovom sídle Rady štátu)

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknenajvyššom súde sa od roku 2006 kategorizovalo malé percento rozsudkov v trestných veciach podľa názvov. Rozhodnutia sú teda prístupné podľa príslušného názvu. Rozhodnutia v občianskych a trestných konaniach sú dostupné podľa čísla uverejnenia.

Odkaz sa zobrazí v novom okneAténsky odvolací súd (Εφετείο Αθηνών) nezverejňuje občianske a trestné rozhodnutia. Občianske rozhodnutia sa uverejňujú na príslušných administratívnych webových lokalitách s číslami a zhrnutím, ale nekategorizujú sa. Neuverejňujú sa ani čísla, ani výsledky trestných rozhodnutí.

Príklady popisu/popisov

Podvod, znásilnenie, oneskorená platba výživného, úplatkárstvo.

Formáty


Rada štátu a najvyšší súd

Iné súdy

Dokument

Metaúdaje

Dokument

Metaúdaje

Aké iné formáty sa používajú?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (administratívne súdy)

nie

(iné súdy)

HTML (administratívne súdy)

nie

(iné súdy)

Ďalšie konania


Rada štátu

Najvyšší súd

Správne súdy

Iné súdy

Sú dostupné informácie týkajúce sa

odvolaní?

áno

áno

áno

áno

toho, či sa vec ešte stále prejednáva?

áno

áno

áno

áno

výsledku odvolaní?

áno

áno

áno

– nie

– aténsky súd prvého stupňa (Πρωτοδικείο Αθηνών): áno (pre odvolania na nižšie súdy)

nemožnosti opravného prostriedku voči rozhodnutiu?

áno

áno

– aténsky administratívny odvolací súd: áno, podaný opravný prostriedok

nie

ďalších konaní pred

iným vnútroštátnym súdom (ústavným súdom…)?

Európskym súdnym dvorom?

Súdom pre ľudské práva?

áno

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Pravidlá uverejňovania


Na národnej úrovni?

Na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry?

áno

{osobné údaje – zákon 4624/19 a všeobecné nariadenie o ochrane údajov [nariadenie (EÚ) 2016/679]}

áno

{osobné údaje – zákon 4624/19 a všeobecné nariadenie o ochrane údajov [nariadenie (EÚ) 2016/679]}


Rada štátu a najvyšší súd

Iné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo len výber?

– Rada štátu: Približne 80 % všetkých rozhodnutí už bolo uverejnených. Všetky rozhodnutia sa budú uverejňovať postupne.

– Najvyšší súd uverejňuje celú judikatúru trestných a občianskych rozsudkov okrem rozsudkov podľa článku 565 Občianskeho súdneho poriadku.

– Správne súdy: Uverejňuje sa výber rozsudkov súdu.

Ak sa uverejňuje iba časť, aké kritéria sa používajú?

– Rada štátu: dôležitosť veci

– aténsky administratívny odvolací súd: dôležitosť veci


Rada štátu

Najvyšší súd

Iné súdy

Sú rozhodnutia súdov uvedené na internete anonymné? (bez mien)

áno

áno

nie

Ak áno,

všetky rozhodnutia?

Rada štátu anonymizuje všetky rozsudky uverejnené na jej webovej lokalite.

áno

– okrem rozsudkov podľa konania v článku 565 Občianskeho súdneho poriadku.


rozhodnutia od roku

1990

2006


Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneRada štátu

Odkaz sa zobrazí v novom okneAténsky odvolací súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneAténsky odvolací súd

Odkaz sa zobrazí v novom okneAténsky administratívny súd prvého stupňa

Odkaz sa zobrazí v novom okneAténsky súd prvého stupňa

Posledná aktualizácia: 09/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Judikatúra členského štátu - Španielsko

V Španielsku sa judikatúra nepovažuje za prameň práva vzhľadom na to, že článkom 1 ods. 1 španielskeho Občianskeho zákonníka (Código Civil) sa stanovuje, že prameňmi práva sú právne predpisy, obyčaje a všeobecné právne zásady (článok 1 ods. 1 španielskeho Občianskeho zákonníka).

V článku 1 ods. 6 španielskeho Občianskeho zákonníka sa však stanovuje, že judikatúra „dopĺňa právny poriadok o doktrínu, ktorú pravidelne stanovuje Najvyšší súd (Tribunal Supremo) pri svojom výklade a pri uplatňovaní práva, obyčají a všeobecných právnych zásad“.

Okrem toho sa právo na prístup k verejným informáciám osobitne uznáva v článku 105 písm. b) španielskej ústavy (Constitución Española).

Prístup k judikatúre

V článku 560 ods. 1 bode 10 organického zákona o súdnej moci (Ley Orgánica del Poder Judicial) sa uvádza ako jedna z právomocí Generálnej rady súdnej moci (Consejo General del Poder Judicial) „úradné uverejňovanie rozsudkov a iných rozhodnutí vydaných Najvyšším súdom alebo inými súdnymi orgánmi.

Generálna rada súdnej moci na tento účel stanoví na základe správy od príslušných orgánov pravidlá, ako vypracúvať, zhromažďovať, spracúvať, šíriť a osvedčovať elektronické súdne záznamy, aby sa zabezpečil prístup k nim, ich integrita a pravosť, ako aj súlad s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov“.

Podobným spôsobom sa v článku 560 ods. 1 bode 16 písm. e) organického zákona o súdnej moci udeľuje Generálnej rade súdnej moci regulačná právomoc uverejňovať a opakovane používať súdne rozhodnutia výhradne v rámci vykonávania ustanovení organického zákona o súdnej moci.

Generálna rada súdnej moci s cieľom zabezpečiť súlad s právnymi predpismi v roku 1997 vytvorila Centrum súdnej dokumentácie (Centro de Documentación Judicial) so sídlom v San Sebastiáne. V súlade s ustanoveniami článku 619 organického zákona o súdnej moci je tento technický orgán v rámci Generálnej rady súdnej moci zodpovedný za výber, spravovanie, spracúvanie, šírenie a uverejňovanie informácií o právnych predpisoch, judikatúre a doktríne.

Táto nová verejná služba prístupu k judikatúre, ktorú utvárajú rôzne súdne orgány za najlepších technických podmienok, s osobitnou ochranou osôb s ohľadom na spracúvanie automatizovaných údajov, pričom sa stanovujú primerané mechanizmy s cieľom uľahčiť prístupnosť, interoperabilitu, kvalitu a opakované použitie uverejnených informácií, sa zakladá na právnych mandátoch obsiahnutých v organickom zákone č. 6/1985 z 1. júla 1985 o súdnej moci, zákone č. 19/2013 z 9. decembra 2013 o transparentnosti, prístupe k verejným informáciám a dobrej správe, nariadení č. 1/1997 o Centre súdnej dokumentácie a zákone č. 18/2015 z 9. júla 2015, ktorým sa mení zákon č. 37/2007 zo 16. novembra 2007 o opakovanom použití informácií verejného sektora, ktorým sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013.

Centrum súdnej dokumentácie na dodržanie uvedených skutočností zavádza systém šírenia rozsudkov a iných súdnych rozhodnutí prostredníctvom úradného uverejnenia rozsudkov a iných rozhodnutí Najvyššieho súdu a iných súdnych orgánov: a) dostupný širokej verejnosti prostredníctvom online vyhľadávača s vymazanými osobnými údajmi, ktorý je voľne prístupný a bezplatný; b) v prostredí vyhradenom pre súdne orgány s dodatočnými prvkami [odkazy na vnútroštátnu a zahraničnú judikatúru a právne predpisy, ako aj na rozsudky Ústavného súdu (Tribunal Constitucional)] v rámci funkcií spojených s Generálnou radou súdnej moci ako riadiacim orgánom španielskych sudcov a súdov; c) medzinárodné šírenie rozhodnutí španielskych súdov uverejnených Centrom súdnej dokumentácie na webovom sídle www.poderjudicial.es, na účely výmeny poznatkov o právnych systémoch a judikatúre členských štátov Európskej únie v súlade so závermi Rady (2011/C 127/01) na Európskom portáli elektronickej justície a prostredníctvom ibersko-americkej siete súdnych informácií a dokumentácie (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius), poskytovanie informácií rôznym opakovaným používateľom, ako aj iným používateľom (ktorí nie sú opakovaní používatelia) v súlade s ustanoveniami v uvedených právnych normách.

Databáza Centra súdnej dokumentácie by mala byť rozšírená o databázu Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavného súdu, ktorá obsahuje informácie o rozsudkoch daného vrchného súdu.

Existujú aj súkromné databázy, ktoré sú prístupné po uhradení poplatku.

Uvádzanie judikatúry

Centrum súdnej dokumentácie v súvislosti s judikatúrou Najvyššieho súdu vytvorilo technologickú platformu, ktorá má štruktúru navigačného systému založeného na kartách.

Pri návšteve tejto platformy sa otvorí karta s názvom „RESULTADOS“ (výsledky – ponúka zoznam nájdených výsledkov) a ďalšia karta s názvom „BÚSQUEDA“ (vyhľadávanie – umožňuje kedykoľvek získať prístup k formuláru).

Vyhľadávač poskytuje rýchly a bezpečný prístup ku všetkým súdnym rozhodnutiam vydaným Najvyšším súdom. Rozhodnutia je možné vyhľadávať pomocou polí výberu, ktoré identifikujú alebo kategorizujú jednotlivé rozhodnutia, a/alebo pomocou polí s voľným textom.

Navyše ponúka možnosť kliknutím na tlačidlo zobrazené v spodnej časti rozhrania prejsť rovno k 50 najnovším rozhodnutiam každej právomoci. Takto sa dostanete k najnovším rozsudkom, ktoré boli doručené a zahrnuté do databázy, ktorá predstavuje základ judikatúry.

Systém okrem toho ponúka zhluk značiek s najviac vyhľadávanými témami. Kliknutím na jednu zo značiek prejdete na rozsudky týkajúce sa danej témy.

Vyhľadávanie pomocou polí výberu

Niektoré z informačných polí rozhodnutí môžu byť obmedzené súborom možných hodnôt. Napríklad:

 • Políčko „Jurisdicción“ (právomoc) ponúka na výber oblasti práva: občianske, trestné, odvolania v správnom konaní, pracovné a vojenské.
 • Políčko „Tipo de resolución“ (druh rozhodnutia) umožňuje výber rozsudkov, uznesení alebo dohôd Najvyššieho súdu.
 • Dátum rozhodnutia: tlačidlo „Calendario“ (kalendár) umožňuje zadať dátumy na vymedzenie vyhľadávania.
 • Jazyk: rozbaľovací zoznam umožňuje zvoliť jazyk rozhodnutí, ktoré sa snažíte vyhľadať.

Vyhľadávanie pomocou polí s voľným textom

Okrem vyhľadávania pomocou polí výberu sa rozhodnutia dajú vyhľadávať aj prostredníctvom iných polí, ktoré nemajú obmedzený súbor hodnôt, ale môžu obsahovať akýkoľvek textový reťazec, a teda sa používajú na neobmedzené vyhľadávanie.

VÝSLEDKY

Po uskutočnení vyhľadávania sa objaví predvolený počet výsledkov, a to desať na stranu.

Výsledky sa zobrazujú takto:

SÚVISIACE TERMÍNY – systém automaticky ponúka termíny, ktoré súvisia s uskutočneným vyhľadávaním, ale iba v rámci vyhradeného prostredia.

NÁZOV – zobrazuje číslo vyhľadávanej judikatúry podľa španielskeho úradného registra judikatúry (Repositorio Oficial de Jurisprudencia – ROJ) a európsky identifikátor judikatúry (ECLI).

ĎALŠIE INFORMÁCIE – zobrazujú sa polia s informáciami:

 • Druh orgánu: napríklad Najvyšší súd
 • Obec: napríklad Madrid -- Sekcia: 1
 • Spravodajca: napríklad meno… priezvisko/-á…
 • Odvolanie: napríklad 88/2007 -- Dátum: 26. 6. 2008
 • Druh rozhodnutia: napríklad rozsudok
 • Orgán – v abecednom poradí

Napokon sa kliknutím na názov požadovaného výsledku otvorí nová stránka, kde sa zobrazí celý obsah vyhľadávaného dokumentu. Tento dokument je verejnosti prístupný vo formáte PDF.

Formát

Rozsudky sú zvyčajné v databázach dostupné vo formáte PDF (pre verejnosť) a vo formátoch RTF a HTML (v prostredí vyhradenom pre súdne orgány).

Dostupné rozsudky a uznesenia

 • Najvyšší súd

Najvyšší súd: Judikatúra Najvyššieho súdu sa na internete uverejňuje ako zdroj informácií v plnom rozsahu, voľne a bezplatne. Poskytuje úplné znenia, pričom sú vymazané všetky osobné údaje (anonymizované), a efektívny vyhľadávač, ktorý tieto údaje vymazáva, najmä z textov rozhodnutí. Táto databáza je dostupná vo vyhľadávači Odkaz sa zobrazí v novom okneCentra súdnej dokumentácie Najvyššieho súdu.

 • Iné súdy

Databáza Centra súdnej dokumentácie okrem rozhodnutí a dohôd Najvyššieho súdu verejnosti poskytuje aj bezplatný prístup k rozsudkom vydaným španielskym Národným vrchným súdom (Audiencia Nacional), vrchnými súdnymi dvormi (Tribunales Superiores de Justicia) a provinčnými súdmi (Audiencia Provinciales), ako aj k vybraným uzneseniam z uvedených rozhodnutí v senáte a k rozsudkom a uzneseniam vydaným Ústredným vojenským súdom (Tribunal Militar Central), krajskými vojenskými súdmi (Tribunales Militares Territoriales) a samosudcami.

Ďalšie konania

Sú k dispozícii informácie:

 • o odvolaniach?
 • či sa vo veci už rozhodlo?
 • o výsledkoch odvolania?
 • či je rozhodnutie neodvolateľné?
 • o ďalších konaniach?

Informácie prístupné verejnosti obsahujú úplné znenia rozsudkov bez dodatočných prvkov, ako aj bez toho, aby bola dotknutá skutočnosť, že v mnohých prípadoch je v samotnom rozhodnutí informácia o tom, či je rozhodnutie konečné (neodvolateľné). Tieto rozhodnutia navyše obsahujú aj nesúhlasné stanoviská, ak boli nejaké vydané. Bez ohľadu na uvedené databáza poskytovaná v prostredí vyhradenom pre súdne orgány (základňa s dokumentmi Centra súdnej dokumentácie) obsahuje odkazy prepájajúce napadnuté rozhodnutie s rozhodnutím vydaným vrchným súdom (Tribunal Superior), zhrnutia, význam rozsudku, odkaz na rozsudky citované v prospech alebo neprospech; citovanú, uplatňovanú alebo vykladanú judikatúru; opis rozsudku: vykonáva všeobecné pojmy, konsoliduje inovačný rozsudok alebo judikatúru a klasifikáciu rozhodnutia v súlade s termínmi použitými v právnom tezaure Centra súdnej dokumentácie.

Pravidlá uverejňovania

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry na vnútroštátnej úrovni alebo v závislosti od druhu súdu?

Tieto pravidlá sú stanovené v článku 560 ods. 1 bode 10 organického zákona o súdnej moci, v ktorom sa uvádza, že Generálna rada súdnej moci má právomoc v záležitostiach úradného uverejňovania rozsudkov a iných rozhodnutí vydaných Najvyšším súdom a inými súdnymi orgánmi.

Pravidlá uverejňovania sa nachádzajú aj v nariadení, ktorým sa zriaďuje Centrum súdnej dokumentácie.

Uverejňuje sa rozsudok alebo iba jeho časť? Ak iba jeho časť, aké kritériá sa používajú?

Rozsudky sa uverejňujú v úplnom znení, nie ako výpisy. Všetky rozsudky vydané v rámci rozhodnutí v senáte, ako aj vybrané rozhodnutia vydané samosudcami sa uverejňujú za uvedených podmienok.

Súvisiace odkazy

Vyhľadávač Centra súdnej dokumentácie Najvyššieho súdu:

Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Posledná aktualizácia: 29/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Judikatúra členského štátu - Francúzsko

V tejto časti nájdete prehľad zdrojov judikatúry a ich obsah, ako aj odkazy na príslušné databázy.

Prístupné webové stránky

1. Úradný verejný portál: Odkaz sa zobrazí v novom okneLegifrance

2. Internetové stránky súdov:

3 Internetová stránka Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti

Prezentácia rozhodnutí, obsahov

V úvode rozhodnutí sa spravidla nachádza zoznam kľúčových slov alebo „abstrakt“, za ktorým nasleduje obsah (alebo resumé) najdôležitejších právnych otázok a odkazy na zákon alebo na predchádzajúce rozhodnutia.

Príklad

Okrem identifikačných referenčných údajov obsahujú dokumenty kasačného súdu analyzačné údaje. Obsah vypracovaný sudcom senátu, ktorý vyniesol rozsudok, predstavuje resumé riešenej právnej otázky. Zoznam hlavných bodov je sled kľúčových slov zoradených podľa poradia dôležitosti. Použité kľúčové slová pochádzajú z názvoslovia kasačného súdu uvedeného vo vydaniach ročných tabuliek vo Vestníku súdu v položke „Zoznam hlavných bodov“, ktoré sú prístupné kliknutím na Odkaz sa zobrazí v novom oknezoznam hlavných bodov (titrage) vo formulári odborného vyhľadávania judikatúry všeobecných súdov.

Odkaz sa zobrazí v novom oknePríklad: Kasačný súd, Občiansky senát 2, Verejné pojednávanie vo štvrtok 18. decembra 2008, Č. dovolania: 07-20238, Napadnuté rozhodnutie: Odvolací súd Basse-Terre z 23. apríla 2007

Zoznamy hlavných bodov a resumé: OBČIANSKE SÚDNE KONANIE – Návrhy strán – Návrhy odvolaní – Záverečné písomné návrhy strán - Pôsobnosť

Odvolací súd porušil článok 954 odsek 2 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého sa požiadavky a právne dôvody neuvedené v posledných návrhoch strán považujú za zrieknuté, pričom tieto požiadavky a právne dôvody nestanovovali predmet sporu a nekládli vedľajšiu otázku, ktorá by ukončila konanie.

OBČIANSKE SÚDNE KONANIE - Návrhy strán - Návrhy odvolaní - Záverečné písomné návrhy strán – Súlad s ustanoveniami článku 954, odsek 2 Občianskeho súdneho poriadku - Procesná nečinnosť - Dosah
OBČIANSKE SÚDNE KONANIE - Návrhy strán - Návrhy odvolaní - Záverečné písomné návrhy strán - Definícia - Vylúčenie - Prípad – Návrhy požadujúce dokazovanie

ROZSUDKY A ROZHODNUTIA - Návrhy strán - Návrhy odvolaní - Záverečné písomné návrhy strán - Pôsobnosť

Predchádzajúce judikatúry: Pokiaľ ide o pojem záverečné písomné návrhy strán v zmysle článku 954, odsek 2 Občianskeho súdneho poriadku, pozri: 2. občiansky senát, 3. máj 2001, č. 99-16.293, Vestník 2001, II, č. 87 (zamietnutie), a uvedené stanovisko; 2. občiansky senát, 20. január 2005, č. 03-12.834, Vestník 2005, II, č. 20 (dovolanie na kasačný súd), a uvedené rozhodnutia

Použité zákonné texty: článok 954, odsek 2 Občianskeho súdneho poriadku

Formáty

Judikatúra je k dispozícii v týchto formátoch: (napr. PDF, html, XML), XML pre rozsudky najvyšších súdov, inak vo formáte html.

Súdy, ktorých judikatúra je pokrytá

Najvyšší súd

Kasačný súd, Štátna rada, Ústavná rada

Všeobecné súdy

Odvolacie súdy a správne odvolacie súdy

Špecializované súdy

Dvor audítorov

Sledovanie prebiehajúcich konaní

Najvyšší súd

Iné súdy

Poskytuje sa informácia:

o existencii opravného prostriedku?

Áno, pre Ústavnú radu.

Pripravuje sa pre kasačný súd

Vyhradené pre účastníkov konania pre Štátnu radu

Nie

o tom, že spor stále nie je rozhodnutý?

Nie

Nie

o výsledku podania opravného prostriedku?

Áno

Nie

o neodvolateľnosti rozhodnutia vo veci samej?

Áno

Áno

o tom, že súdne konanie môže pokračovať

na inom súde (na Ústavnej rade…)?

na Európskom súdnom dvore?

na Európskom súde pre ľudské práva?

Nie

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Pravidlá uverejňovania

Na vnútroštátnej úrovni?

Pre rozhodnutia niektorých súdov?

Existujú záväzné pravidlá uverejňovania súdnych rozhodnutí?

Áno

Nie

Kasačný súd

Odkaz sa zobrazí v novom oknePodľa článku R433-3 Zákona o organizácii súdnictva oddelenie dokumentácie a štúdií vedie databázu, v ktorej sú pod jedným názvoslovím zoskupené:

 • na jednej strane rozhodnutia a stanoviská kasačného súdu a súdov alebo súdnych komisií, ktoré sú mu podriadené, uverejnené alebo neuverejnené v mesačných vestníkoch uvedených v Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku R. 433-4,
 • a na druhej strane rozhodnutia osobitného významu, ktoré vyniesli iné všeobecné súdy.

Na tento účel prví predsedovia odvolacích súdov alebo priamo predsedovia alebo sudcovia riadiaci súdy prvého stupňa doručia súdne rozhodnutia osobitného významu tomuto oddeleniu podľa podmienok stanovených v nariadení ministra spravodlivosti.

Databáza je verejne dostupná za podmienok platných pre verejnú službu poskytujúcu právne informácie na internete.

 

Oddelenie dokumentácie a štúdií vedie samostatnú databázu, ktorá zhromažďuje všetky rozsudky vynesené odvolacími súdmi a rozhodnutia súdov prijaté predsedami týchto súdov alebo ich zástupcami. Podmienky, za ktorých sa tieto rozsudky alebo rozhodnutia doručujú tomuto oddeleniu a podľa ktorých ich toto oddelenie využíva, stanovuje nariadenie ministra spravodlivosti.

Podľa Odkaz sa zobrazí v novom oknečlánku R433-4 oddelenie dokumentácie a štúdií vyhotovuje 2 mesačné vestníky, jeden pre občianske senáty a druhý pre trestný senát, v ktorých sú uvedené rozhodnutia a stanoviská, o ktorých zverejnení rozhodol predseda kolégia sudcov, ktoré ich vynieslo. Oddelenie vyhotovuje pravidelné tabuľky.

Štátna rada

Podľa článku L10 Odkaz sa zobrazí v novom okneZákonníka správneho súdnictva sú rozsudky verejné. Uvádzajú sa v nich mená sudcov, ktorí ich vyniesli.

Najvyšší súd

Iné súdy

Uverejňuje sa celý text alebo výber z textu?

Celý text všetkých rozhodnutí v on-line databázach.

Výber kompletných rozhodnutí na papieri (kasačný súd a Štátna rada) a resumé z iného výberu.

Zverejnenie odôvodnení pre výber rozsudkov odvolacieho súdu

Ak sa uverejňuje výber z textu, podľa akých kritérií prebieha tento výber?

Podľa výberu súdu

Podľa výberu súdu

Posledná aktualizácia: 13/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Judikatúra členského štátu - Chorvátsko

Databáza Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky

Databáza „SuPra“ obsahuje všetky rozhodnutia Najvyššieho súdu od 1. januára 1990. Okrem týchto rozhodnutí obsahuje najvýznamnejšie rozhodnutia iných súdov v Chorvátskej republike.

Novšia databáza judikatúry s názvom „SupraNova“ obsahuje rozhodnutia obecných súdov, krajských súdov, obchodných súdov, Vrchného obchodného súdu, Vrchného priestupkového súdu a Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky.

Pri každom rozhodnutí sú k dispozícii tieto informácie: názov súdu, ktorý prijal rozhodnutie, názov oddelenia, druh veci, dátum rozhodnutia a dátum uverejnenia, ako aj celý text vo formáte doc, pdf a html. Všetky rozhodnutia prijaté od 1. januára 2004 obsahujú príslušné indexované informácie a celý text.

Právne stanoviská sa uverejňujú pri mimoriadne dôležitých a zaujímavých rozhodnutiach.

Celý text, ktorý sa uverejňuje pre všeobecnú verejnosť, sa v záujme ochrany súkromia strán konania líši od pôvodného textu. Robí sa to tak, že sa odstránia všetky informácie o totožnosti fyzických a právnických osôb v súlade s Odkaz sa zobrazí v novom oknePravidlami zabezpečenia anonymity rozhodnutí súdu a Pokynmi na zabezpečenie anonymity rozhodnutí súdu, ktoré vydal predseda Najvyššieho súdu Chorvátskej republiky.

V prijatých pravidlách uverejňovania rozhodnutí súdov sa uvádza, že:

 1. samotné súdy vyberú najvýznamnejšie rozhodnutia, ktoré uverejnia, a
 2. musia sa uverejniť rozhodnutia nižších súdov postúpené Najvyššiemu súdu Chorvátskej republiky v súlade s článkom 396a občianskeho súdneho poriadku.

Vrchný správny súd Chorvátskej republiky má v súčasnosti dve oddelenia (oddelenie pre dôchodky, invaliditu a zdravie a oddelenie pre finančné veci, pracovné právo a majetkové právo) a Radu pre posúdenie zákonnosti všeobecných zákonov.

Útvar pre monitorovanie a skúmanie judikatúry každého z týchto oddelení spolu s vedúcim príslušného oddelenia vyberajú významné rozhodnutia, ktoré tieto oddelenia v danom mesiaci prijali. Na konci roka sa vedúci oddelení a útvary pre monitorovanie a skúmanie judikatúry stretnú a vyberú najdôležitejšie rozhodnutia prijaté súdom, ktoré sa pripravia na uverejnenie vo vestníku, ktorý pravidelne raz za rok vydáva Vrchný správny súd Chorvátskej republiky.

Právne pozície rozhodnutí, ktoré obsahuje vestník, sa uverejňujú aj na webovom sídle Vrchného správneho súdu Chorvátskej republiky v príslušnej kategórii.

Na webovom sídle Vrchného správneho súdu Chorvátskej republiky sa uverejňujú aj všetky rozhodnutia Rady pre posúdenie zákonnosti všeobecných zákonov.

Posledná aktualizácia: 04/12/2015

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Judikatúra členského štátu - Taliansko

V tejto časti nájdete informácie o talianskej judikatúre a tiež popis príslušných databáz judikatúry a odkazy na ne.

Judikatúra online

Taliansky súdny systém sprístupňuje verejnosti informácie o judikatúre na viacerých webových stránkach.

Najvyšší kasačný súd (Odkaz sa zobrazí v novom okneCorte Suprema di Cassazione) je najvyšším súdom v talianskom súdnom systéme. Jeho obsahovo bohatý portál má dve hlavné časti.

Jedna časť je venovaná aktuálnym občianskoprávnym a trestnoprávnym prípadom. V súlade s talianskym zákonom o ochrane práv k nim majú prístup len určení oprávnení právnici, ktorí sa na jednotlivých prípadoch podieľajú. Prístup im umožňuje platný digitálny certifikát, ktorý je súčasťou inteligentnej karty.

Druhú časť tvorí systém Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabáza Italgiure, ktorý je dostupný prostredníctvom rovnakého portálu. Táto časť obsahuje obrovské množstvá dokumentov (najmä rozsudkov) o predchádzajúcich občianskoprávnych a trestných konaniach. Údaje sú voľne dostupné pracovníkom v súdnom systéme (sudcom, prokurátorom, súdnym správcom) a k dispozícii sú i právnikom, univerzitám a iným záujemcom po zaplatení drobného zápisného.

Informácie zo súdnych registrov, registrov judikatúr a elektronické dokumenty zo spisov z občianskoprávnych konaní je možné nájsť na webových stránkach príslušných odvolacích či iných súdov.

Prístup je po prísnom overení (inteligentná karta je kompatibilná s Carta Nazionale dei Servizi) povolený právnikom a súdom menovaným odborníkom prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okneinternetového portálu služieb (Portale dei Servizi Telematici).

Na tomto portáli sú k dispozícii aj informácie zo súdnych registrov „zmierovacieho súdu“ (giudice di pace).

Anonymizované informácie zo záznamov súdnych registrov je možné na tomto portáli prehliadať bez overenia.

Prezentácia rozhodnutí/Podrobnosti

Aktuálne súdne konania o schválených veciach je možné vyhľadať podľa mien zúčastnených strán alebo podľa čísla, pod ktorým je prípad zaregistrovaný vo všeobecnom registri Najvyššieho súdu alebo príslušného súdu.

Takisto sú pomocou textového vyhľadávania, či vyhľadávania podľa predmetu a iných špecifických údajov (dňa, kedy k udalosti došlo, mena zúčastnenej strany) prístupné rozsudky z uzavretých súdnych prípadov.

Formáty

Dokumenty k judikatúre a informácie sú k dispozícii vo formátoch PDF a html.

Súdy

Najvyšší súd

Informácie sú k dispozícii na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššieho kasačného súdu.

Všeobecné súdy

Aktuálny zoznam odkazov na všeobecné súdy je uvedený na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva spravodlivosti.

Ďalšie súdne konania

Najvyšší súd

Ostatné súdy

Dostupnosť informácií

o tom, či konanie stále prebieha

Áno

Áno

o výsledkoch odvolania

Áno

Nie

o tom, či je možné sa proti rozhodnutiu odvolať

Áno

Áno

Ak má konkrétny súd či odvolací súd vlastnú webovú stránku, často na nej poskytuje informácie o tom, ako podať súdnu žalobu, začať konanie či odvolať sa proti rozhodnutiu.

Právne databázy

 1. Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabáza Italgiure ponúka prístup k databáze, ktorá obsahuje podrobnosti o mnohých súdnych rozhodnutiach, najmä však o rozhodnutiach Najvyššieho súdu. Táto webová stránka obsahuje vyše 35 miliónov dokumentov (vrátane zákonov, nariadení a odkazov na odbornú literatúru).

Ako už bolo spomenuté, prístup k databázam je obmedzený.

 1. Veľká časť judikatúry odvolacích a iných súdov je k dispozícii prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okneinternetového portálu služieb, ako už bolo uvedené.
Posledná aktualizácia: 18/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Judikatúra členského štátu - Cyprus

Judikatúra prístupná na webovej stránke

Neexistuje žiadna oficiálna webová stránka, na ktorej sa uverejňujú rozsudky. Výber najnovších rozsudkov je uverejnený na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknenajvyššieho súdu (Ανώτατο Δικαστήριο).

Niektoré súkromné webové stránky poskytujú prístup k judikatúre buď za poplatok alebo bezplatne.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneVýber najnovších rozsudkov

Posledná aktualizácia: 23/07/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: lotyština.

Judikatúra členského štátu - Lotyšsko

V tejto časti nájdete informácie o judikatúre Lotyšska.

Judikatúra dostupná online

Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabáza súdnych rozhodnutí je neoddeliteľnou súčasťou Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodného súdneho portálu (Latvijas Tiesu portāls). Obsahuje rozsudky Najvyššieho súdu rozdelené podľa oblastí.

Od 1. januára 2007 sa všetky rozsudky lotyšských správnych súdov uverejňujú online na Národnom súdnom portáli.

Taktiež sa uverejňuje výber rozsudkov všetkých súdov v občianskoprávnych a trestných veciach sa taktiež uverejňuje (najmä v záujme zvýšenia právneho povedomia verejnosti). Miestom uverejnenia je Národný súdny portál. Rozsudky Najvyššieho súdu sú dostupné aj na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššieho súdu .

Prezentácia rozhodnutí/Popisy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabáza súdnych rozhodnutí

Číslo veci (Lietas numurs)

Druh veci (Lietas veids)

Dátum (Datums)

Záznam o prístupe (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Občianskoprávne veci (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Názov zhrnutia (Tēzes virsraksts):

2. (Hlavné odôvodnenie) (Galvenā tēze)

3. (Doplňujúce právne informácie) (Papildu tiesiskā informācija)

Kliknite na „Atvērt kartīti“. Zobrazí sa záznam súdnej veci, ktorý má dve časti: základné údaje a doplňujúce údaje. V rámci doplňujúcich údajov sú dostupné tieto informácie:

 1. názov zhrnutia rozsudku,
 2. hlavné odôvodnenia rozsudku (obyčajne 2 – 3 odôvodnenia),
 3. informácie o príslušných právnych aktoch, právnych zásadách, judikatúre a právnej doktríne použitých pri vypracovaní rozsudku,
 4. zhrnutie rozsudku.

Formáty

Rozsudky v Odkaz sa zobrazí v novom oknedatabáze súdnych rozhodnutí portálu vnútroštátnych súdov sa zobrazia vo formáte HTML.

Rozsudky uverejnené na Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodnom súdnom portáli sú dostupné vo formátoch PDF alebo DOC.

Príslušné súdy

Najvyšší súd

Rozsudky Najvyššieho súdu sú dostupné v Odkaz sa zobrazí v novom oknedatabáze súdnych rozhodnutí a na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššieho súdu .

Všeobecné súdy

Rozsudky všeobecných súdov sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodnom súdnom portáli .

Sledovanie konaní

Informácie o konaniach sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodnom súdnom portáli prostredníctvom funkcie „Sledovať súdne konania“ (Tiesvedības gaita) v časti „Elektronické služby“ .

Zadaním čísla veci sa sprístupnia tieto informácie: súd, pridelený sudca, harmonogram súdnych pojednávaní, prijaté opravné prostriedky, výsledky odvolacích konaní a rozhodnutia o zrušení rozhodnutí.

Pravidlá uverejňovania

Ak sa rozsudok vyhlási na verejnom zasadnutí, rozsudok (ktorý pozostáva z úvodnej časti, opisnej časti, odôvodnenia a výroku) sa stáva všeobecne dostupnou informáciou dňom vyhlásenia.

Ak sa rozsudok súdu nevyhlási (napríklad v prípade písomného konania), rozhodnutie sa považuje za všeobecné dostupné odo dňa jeho prijatia.

Ak sa vec prejednáva na neverejnom zasadnutí a ak sa úvodná časť a výroková časť rozhodnutia súdu vyhlásia na verejnom zasadnutí, tieto časti rozhodnutia súdu alebo rozsudku sa budú považovať za všeobecne dostupné informácie a môžu sa uverejniť.

Odkaz sa zobrazí v novom oknePodľa nariadenia vlády č. 123 (ktoré bolo prijaté 10. februára 2009 a nadobudlo účinnosť 18. februára 2009) pred zverejnením rozhodnutí a rozsudkov súdu sa musia určité osobné údaje o fyzickej osobe nahradiť takto:

 1. Meno a priezvisko osoby sú nahradené iniciálami osoby;
 2. Identifikačné číslo osoby sa nahrádza slovami „identifikačné číslo osoby“,
 3. adresa bydliska osoby sa nahrádza slovom „bydlisko“,
 4. adresa nehnuteľnosti sa nahrádza slovom „adresa“,
 5. referenčné číslo akéhokoľvek nehnuteľného majetku v registri nehnuteľností sa nahrádza slovami „referenčné číslo registra“,
 6. registračné číslo vozidla sa nahrádza slovami „registračné číslo“.

Údaje uvedené v rozhodnutí o sudcoch, prokurátoroch, certifikovaných advokátoch, notároch a súdnych exekútoroch sa musia uverejniť.

Výber judikatúry, ktorá sa má v relevantných prípadoch uverejniť, vykonáva oddelenie judikatúry Najvyššieho súdu, ktorý zohľadní dôležitosť a tému rozhodnutia.

Posledná aktualizácia: 04/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Judikatúra členského štátu - Litva

Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí/Popisy

Po ukončení vyhľadávania sa výsledky prezentujú takto:

Č.

Súd

Rok

Typ prípadu

Číslo spisu

Sudca

Dátum rozhodnutia

Výsledok pojednávania prípadu

Občianskoprávny, trestný alebo správny

Meno, priezvisko a kód

Odkaz na súbor rozhodnutia vo formáte DOC


Formáty

Judikatúra je prístupná v tomto formáte:

*.doc

Príslušné súdy

V databáze sa nachádzajú tieto súdy:

 1. Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší súd (Aukščiausiasis Teismas)
 2. Odkaz sa zobrazí v novom okneOdvolací súd (Apeliacinis teismas)
 3. Odkaz sa zobrazí v novom okneOkresný súd vo Vilniuse (Vilniaus apygardos teismas)
 4. Odkaz sa zobrazí v novom okneOkresný súd v Kaunase (Kauno apygardos teismas)
 5. Odkaz sa zobrazí v novom okneOkresný súd v Klaipede (Klaipėdos apygardos teismas)
 6. Odkaz sa zobrazí v novom okneOkresný súd v Panevezyses (Panevėžio apygardos teismas)
 7. Odkaz sa zobrazí v novom okneOkresný súd v Siauliai (Šiaulių apygardos teismas)
 8. Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší správny súd (Vyriausiasis administracinis teismas)
 9. Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský správny súd vo Vilniuse (Vilniaus apygardos administracinis teismas)
 10. Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský správny súd v Kaunase (Kauno apygardos administracinis teismas)
 11. Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský správny súd v Klaipede (Klaipėdos apygardos administracinis teismas)
 12. Odkaz sa zobrazí v novom okneKrajský správny súd v Siauliai (Šiaulių apygardos administracinis teismas)
 13. Krajský správny súd v Panevezyse (Panevėžio apygardos administracinis teismas)

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie:

 • o odvolaniach?

Nie

Nie

 • o tom, či konanie stále prebieha?

Nie

Nie

 • o výsledku odvolania?

Nie

Nie

 • o neodvolateľnosti rozhodnutia?

Nie

Nie

 • o ďalších konaniach pred:

iným vnútroštátnym súdom (Ústavný súd…)?

Európskym súdnym dvorom?

Súdnym dvorom pre ľudské práva?

Nie

Nie


Pravidlá uverejňovania

 • Rozhodnutia súdov sa uverejňujú podľa nariadenia Súdnej rady z roku 2005 č. 13P-378PDF(148 Kb)lt.
 • Uverejňuje sa celé rozhodnutie bez uvedenia osôb.
Posledná aktualizácia: 18/02/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Judikatúra členského štátu - Luxembursko

Na tejto stránke sa nachádzajú informácie o judikatúre luxemburských súdov.

Online databáza judikatúry

Rozsudky sú uverejnené online podľa dátumu alebo čísla.

Formáty

Judikatúra je dostupná vo formáte PDF.

Príslušné súdy

Na webovom sídle ministerstva spravodlivosti sa nachádza sekcia vyhradená pre Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavný súd, ktorá umožňuje prístup k zoznamu rozhodnutí tohto súdu.

Na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom okneSprávneho súdu (Cour administrative) a Prvostupňového správneho súdu (Tribunal administratif) Luxemburska sa takisto nachádza databáza rozhodnutí týchto dvoch súdov.

Na webovom sídle súdnej správy nájdete rozsudky Ústavného súdu, Kasačného súdu (Cour de Cassation) a správnych súdov (poskytované anonymne).

Ďalšie konania

K dispozícii sú informácie o:

 • odvolaniach,
 • stave konania (napr. prebieha),
 • výsledkoch odvolaní,
 • neodvolateľnosti rozsudkov,
 • ďalších konaniach pred Ústavným súdom alebo správnymi súdmi.

Judikatúra Najvyššieho súdu (Cour Supérieure de Justice), Ústavného súdu, Správneho súdu a Prvostupňového správneho súdu sa uverejňuje na Odkaz sa zobrazí v novom okneportáli luxemburskej justície a na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknesprávnych súdov.

Pravidlá uverejňovania

Ústavné veci sa musia uverejniť v Odkaz sa zobrazí v novom okneúradnom vestníku („Mémorial“).

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSprávne súdy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti

Odkaz sa zobrazí v novom oknePortál luxemburskej justície

Posledná aktualizácia: 19/08/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: maďarčina.

Judikatúra členského štátu - Maďarsko

V tejto časti nájdete prehľad maďarskej judikatúry, ako aj opis a prepojenia na príslušné databázy týkajúce sa judikatúry.

Judikatúra uverejnená na webových lokalitách

V zákone CLXI z roku 2011 o organizácii a správe súdov sa stanovuje, že od 1. januára 2012 kúria (najvyšší súd Maďarska), pät krajských odvolacích súdov a správne a pracovné súdy (správne a pracovné súdy len v prípade, že skúmané správne rozhodnutie vo veci bolo vydané počas prvostupňového konania a že rozhodnutie súdu nie je predmetom riadneho opravného prostriedku) musia uverejniť rozhodnutie o veci samej v digitálnej forme v zbierke súdnych rozhodnutí Maďarska (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). V súčasnosti je zbierka súdnych rozhodnutí Maďarska dostupná na webovej lokalite registra anonymizovaných rozhodnutí (Anonim Határozatok Tára – webová lokalita: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (V minulosti sa podľa zákona XC o slobode elektronických informácií z roku 2005 vyžadovalo, aby najvyšší súd a päť krajských odvolacích súdov uverejňovali svoje rozhodnutia o veci samej od 1. júla 2007).

Rozhodnutia v týchto konaniach sú výnimkou, a preto nemusia byť uverejnené v zbierke súdnych rozhodnutí:

 • súdne rozhodnutia vydané v súvislosti s platobným príkazom, exekučným titulom, spormi medzi spoločnosťami, v konkurznom a likvidačnom konaní, ako aj v konaniach, ktoré sa týkajú registrov vedených súdom;
 • rozhodnutia vydané vo veci týkajúcej sa manželstva, určenia otcovstva a pôvodu, zbavenia rodičovskej zodpovednosti, ako aj opatrovníctva sa v prípade, že o tom požiada jedna zo strán, nesmú uverejniť;
 • rozhodnutia v konania o údajných sexuálnych trestných činoch sa nesmú uverejniť bez súhlasu obete.

Kúria musí okrem toho uverejňovať rozhodnutia o jednotnosti (webová lokalita: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), zásadné rozsudky (webová lokalita: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) a zásadné súdne rozhodnutia (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Sú takisto dostupné na webovej lokalite registra anonymizovaných rozhodnutí (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Predseda súdu, ktorý rozhodnutie vydal, ho musí uverejniť v zbierke súdnych rozhodnutí do 30 dní od jeho písomného záznamu.

Opis uverejneného rozhodnutia musí obsahovať názov súdu a legislatívnu oblasť, rok vydania rozhodnutia, číslo spisu a ustanovenia, na základe ktorých súd toto rozhodnutie vydal.

Všetky osobné údaje zúčastnených strán musia byť spravidla z rozhodnutia vypustené („anonymizované rozhodnutie“) a strany musia byť určené podľa úlohy, ktorú mali v konaní.

Prezentácia rozhodnutí/názvy

Neuvádzajú sa žiadne konkrétne názvy, pretože vyhľadávač poskytuje všetky relevantné údaje o výsledkoch. Vo výslednom zozname je uvedené identifikačné číslo odkazujúce na údaje, ktoré sú vo výslednom zozname takisto zvýraznené (súd, typ konania).

(Podrobné pravidlá pre označovanie rozhodnutí, ktoré sa uverejňujú v zbierke súdnych rozhodnutí, sa stanovujú v nariadení ministra spravodlivosti a presadzovania práva č. 29/2007 z 31. mája 2007.)

Formáty

Judikatúra je dostupná vo formáte .rtf.

Príslušné súdy

Kúria a krajské odvolacie súdy musia uverejňovať všetky rozhodnutia o veci samej. Všetky rozhodnutia nižších súdov priamo súvisiace s týmito rozhodnutiami sa takisto musia uverejňovať.

Správne a pracovné súdy musia uverejňovať rozhodnutie o veci samej len v prípade, že boli vydané v správnom konaní prvého stupňa a proti súdnemu rozhodnutiu nebol podaný žiaden opravný prostriedok.

Predsedovia súdov môžu okrem toho rozhodnúť, či plánujú uverejniť ostatné rozhodnutia o veci samej.

Hlavná webová lokalita: Odkaz sa zobrazí v novom okneSúd.

Ďalšie konania

Kúria

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie

o odvolaniach?

Nie

Nie

 • či konanie stále prebieha?

Nie

Nie

 • o výsledku odvolania?

Nie

Nie

 • o neodvolateľnosti rozhodnutia?

Áno

Áno

 • o ďalších konania pred

iným vnútroštátnym súdom (ústavným súdom…)?

Európskym súdnym dvorom?

Súdnym dvorom pre ľudské práva?

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdu?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry?

Áno

Áno

Kúria

Ostatné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo iba jej časť?

celá judikatúra

iba jej časť

Ak sa uskutočnil výber,

aké kritériá sa použili?

Päť odvolacích súdov uverejňuje všetky rozhodnutia o veci samej. Všetky rozhodnutia nižších súdov priamo súvisiace s týmito rozhodnutiami sa takisto musia uverejňovať.

Predsedovia súdov môžu okrem toho rozhodnúť, či plánujú uverejniť ostatné rozhodnutia o veci samej.

Od 1. júla 2007

Právne databázy

Názov a URL databázy

Odkaz sa zobrazí v novom oknePortál maďarských súdov

Je prístup do databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Stručný opis obsahu

Všetky rozhodnutia kúrie o veci samej (do 1. januára 2012 tzv. najvyšší súd) a piatich krajských odvolacích súdov od 1. júla 2007 a rozhodnutia o veci samej správnych a pracovných súdov v správnych veciach od 1. januára 2012 (keď bolo správne rozhodnutie, ktoré je predmetom preskúmania, vydané v konaní prvého stupňa a proti súdnemu rozhodnutiu nebol podaný riadny opravný prostriedok).

Všetky rozhodnutia nižších súdov priamo súvisiace s týmito rozhodnutiami.

Ostatné rozhodnutia, ktoré vydal predseda súdu.

Všetky osobné údaje zúčastnených strán musia byť z rozhodnutia vypustené a strany musia byť určené podľa úlohy, ktorú mali v konaní. Tieto informácie však nesmú byť vypustené:

 • názov subjektu vykonávajúceho funkciu štátnej alebo miestnej správy alebo akékoľvek iné verejné funkcie stanovené v právnych predpisoch a, ak nie je zákonom stanovené inak, meno a priezvisko, prípadne mená (ďalej len „meno“ alebo „názov“) a funkcia osoby, ktorá takto koná, ak sa konania zúčastňuje na základe svojej verejnej funkcie,
 • meno právnika, ktorý koná ako právny zástupca alebo obhajca,
 • meno fyzickej osoby, ktorá viedla neúspešnú obhajobu, a meno/názov a sídlo právnických osôb alebo subjektov bez právnej subjektivity, ak bolo rozhodnutie vydané v konaní, v ktorom je zákonom stanovené právo uplatniť nároky verejného záujmu,
 • názov a sídlo obchodných organizácií alebo nadácií, ako aj mená ich zástupcov,
 • údaje dostupné na základe verejného záujmu.

Súvisiace webové lokality

Odkaz sa zobrazí v novom okneVyhľadávanie v zbierke súdnych rozhodnutí Maďarska

Posledná aktualizácia: 06/04/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Judikatúra členského štátu - Malta

Na tejto stránke nájdete informácie o maltskej judikatúre.

Judikatúra

Prezentácia rozhodnutí/ popisy

Napriek tomu, že v opise judikatúry nefigurujú kľúčové slová, existuje funkcia pri uplatňovaní vnútroštátnych rozsudkov (súčasť systému riadenia právnych prípadov používaného na súdnych dvoroch), pomocou ktorej sú určité rozsudky, ktoré sa považujú za zaujímavé, označované indexom. K záznamu je napríklad pripojený zoznam kľúčových slov spolu so zhrnutím rozsudku.

Pre všetky rozhodnutia súdu sa používa jeden vzorový dokument, ktorý obsahuje štátny znak, súd, názov justície, dátum pojednávania, referenčné číslo prípadu, dotknuté osoby zainteresované do prípadu (A vs. B) a následne je uvedené skutočné znenie súdneho rozsudku. Druh písma, hlavička a päta sú takisto stanovené vo vzorovom dokumente.

Formáty

Judikatúra je dostupná vo  formáte PDF.

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú k dispozícii informácie:

 • o odvolaniach?

áno

áno

 • o tom, či prípad ešte nie je uzavretý?

áno

áno

 • o výsledku odvolaní?

áno

áno

 • o neodvolateľnosti rozhodnutia?

áno

áno

 • o ďalších konaniach pred 

  – iným vnútroštátnym súdom (ústavným súdom…)?

  – Európskym súdnym dvorom?

  – súdom pre ľudské práva?

áno

nie

nie

áno

nie

nie


Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá uverejňovania judikatúry

áno

áno


Aktuálne pravidlá stanovujú, že rozsudok musí byť uverejnený, neuvádzajú však prostredníctvom ktorého média.

Judikatúra sa na Malte uverejňuje v plnom rozsahu.

Všetky rozsudky rodinných súdov sú anonymné. V prípade, že predsedajúci sudca nariadi nezverejnenie mena niektorej zo strán v spore alebo obvinenej osoby, rozsudok príslušného prípadu bude takisto anonymný.

Posledná aktualizácia: 04/05/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinašpanielčinačeštinadánčinanemčinaestónčinagréčtinaangličtinafrancúzštinachorvátčinataliančinalotyštinalitovčinamaďarčinamaltčinapoľštinaportugalčinarumunčinaslovinčinafínčinašvédčina.

Judikatúra členského štátu - Holandsko

Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí/ Popisy

Popis je „vyznačením obsahu" a môže pozostávať z nadpisu (jedna veta), stručného alebo obšírneho zhrnutia, niekoľkých kľúčových slov, odseku zhrňujúceho príslušnú judikatúru alebo doslovnú citáciu najdôležitejších vyhlásení súdneho rozhodnutia.

Príklad popisov

Rozhodné právo pre nájomné: zrušenie nájomnej zmluvy na kancelárske priestory (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).

Formáty

Judikatúra je prístupná na webovej stránke vo formáte HTML. Profesionálni používatelia ju môžu prevziať vo formáte XML.

Príslušné súdy

Rozsudky všetkých súdov nájdete pomocou funkcie vyhľadávania na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneholandskej justície a Najvyššieho súdu Holandska. Sem patrí:

 • Najvyšší súd (Hoge Raad der Nederlanden)
 • Útvar správnej jurisdikcie štátnej rady (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
 • Hlavný odvolací tribunál (Centrale Raad van Beroep)
 • Odvolací tribunál pre obchod a priemysel (College van Beroep voor het bedrijfsleven)
 • Štyri odvolacie súdy (Gerechtshoven)
 • Jedenásť okresných súdov (Rechtbanken)

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie o

– odvolaniach?

Nie

Nie

– tom, či konanie stále prebieha?

Nie

Nie

– výsledku odvolania?

Nie

Nie

– neodvolateľnosti rozhodnutia?

Nie

Nie

– ďalších konaniach pred

– iným vnútroštátnym súdom (Ústavný súd…)?

– Európskym súdnym dvorom?

– Súdom pre ľudské práva?

Nie

Nie

Pravidlá uverejňovania

Samotné súdy vypracovali dve usmernenia týkajúce sa uverejňovania judikatúry. Jedno usmernenie je o anonymizácii (odstránenie osobných údajov) a druhé o výbere.

Toto usmernenie je založené na odporúčaní R (95) 11 „týkajúcom sa výberu, spracovania, prezentácie a archivácie súdnych rozhodnutí v systémoch vyhľadávania právnych informácií“ Rady Európy: najvyššie súdy uverejňujú všetky prípady, ak zreteľne nemajú právny alebo spoločenský význam, ostatné súdy však uverejňujú len tie prípady, ktoré zreteľne majú právny alebo spoločenský význam.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhľadávanie na webovej stránke holandskej justície a Najvyššieho súdu Holandska

Posledná aktualizácia: 09/02/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Judikatúra členského štátu - Rakúsko

V tejto časti sa uvádza prehľad rakúskej judikatúry a príslušných právnych databáz.

Online databázy týkajúce sa judikatúry

Rozsudky vynesené rakúskymi súdnymi orgánmi sa uverejňujú v právnom informačnom systéme Rakúskej spolkovej republiky a možno do nich nahliadnuť na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.ris.bka.gv.at/. Rozsudky najvyšších a správnych súdov sa uverejňujú v úplnom rozsahu, zatiaľ čo rozsudky ostatných súdov sa uverejňujú len ojedinele.

Právny informačný systém (Rechtsinformationssystem – RIS) Rakúskej spolkovej republiky je elektronická databáza, ktorú prevádzkuje Úrad spolkového kancelára Rakúska. Slúži predovšetkým na oznamovanie právnych predpisov uverejnených v spolkovom právnom vestníku (Bundesgesetzblatt) a poskytovanie informácií o právnych predpisoch v Rakúskej spolkovej republike.

Systém RIS umožňuje bezbariérový prístup [WAI-AA v súlade s usmerneniami pre prístupnosť obsahu webových stránok (WCAG) 2.0].

Prezentácia rozhodnutí/právnych noriem


Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Judikatúra prezentovaná s právnymi normami

áno

čiastočne

Príklady právnych noriem

Číslo právnej normy RS0127077

Referenčné číslo 11 Os 87/11w

Dátum rozsudku 25. 8. 2011

Text právnej normy

Vo všeobecnosti spisová značka pozostáva z týchto údajov: číslo komory: „11“, odkaz na druh konania: „Os“, poradové číslo: „87“ a rok: „11“. Potom nasleduje dátum rozsudku: „25. 8. 2011“.

Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)

V tejto kolónke nájdete Európsky identifikátor judikatúry (ECLI). Je to jednotný identifikátor súdnych rozsudkov v rámci členských štátov EÚ.

Formát

Súdne rozhodnutia sú dostupné v týchto formátoch: XML, RTF, PDF a HTML.

Príslušné súdy a iné inštitúcie

Najvyššie súdy

 • Najvyšší súd (Oberster Gerichtshof)
 • Ústavný súd (Verfassungsgerichtshof)
 • Správny súd (Verwaltungsgerichtshof)

Súdy a iné inštitúcie

 • Krajinské súdy (Oberlandesgerichte) a ostatné súdy (občianske právo a trestné právo)
 • Spolkový správny súd (Bundesverwaltungsgericht – BVwG)
 • Krajinské správne súdy (Landesverwaltungsgerichte – LVwG)
 • Spolkový finančný súd (Bundesfinanzgericht – BFG, externý)
 • Úrad na ochranu údajov [Datenschutzbehörde; pred rokom 2014: Komisia na ochranu údajov (Datenschutzkommission)]
 • Disciplinárne komisie (Disziplinarkommissionen), najvyššia disciplinárna komisia (Disziplinaroberkommission), odvolacia komisia (Berufungskommission)
 • Úrad dohľadu nad zastupovaním zamestnancov [Personalvertretungsaufsichtsbehörde; pred rokom 2014: Komisia pre dohľad nad zastupovaním zamestnancov (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)]
 • Komisie pre rovnosť príležitostí (Gleichbehandlungskommissionen) od roku 2014
 • Komisie pre rovnosť príležitostí (Gleichbehandlungskommissionen) od roku 2008 (externé)
 • Nezávislé správne tribunály (Unabhängige Verwaltungssenate; vybrané rozhodnutia z rokov 1991 až 2013, potom krajinské správne súdy)
 • Finančná dokumentácia, nezávislý finančný tribunál (Unabhängiger Finanzsenat; externý; rozhodnutia do roku 2013, potom Spolkový finančný súd)
 • Nezávislý spolkový azylový tribunál (Bundesasylsenat; vybrané rozhodnutia z rokov 1998 až 2008)
 • Azylový súd (Asylgerichtshof; rozhodnutia od júla 2008 do roku 2013, neskôr Spolkový správny súd)
 • Environmentálny tribunál (Umweltsenat; vybrané rozhodnutia z rokov 1994 až 2013, neskôr Spolkový správny súd)
 • Spolkový tribunál pre telekomunikácie (Bundeskommunikationssenat; vybrané rozhodnutia z rokov 2001 až 2013, neskôr Spolkový správny súd)
 • Orgány pre kontrolu obstarávania (Vergabekontrollbehörden; vybrané rozhodnutia do roku 2013, neskôr Spolkový správny súd)

Poznámka: Nie všetky nižšie uvedené odpovede sa týkajú všetkých vyššie uvedených súdov a tribunálov.

Ďalšie konania


Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú k dispozícii informácie týkajúce sa:

 • odvolaní?

Nie

Nie

 • toho, či sa vec ešte stále prerokúva?

Nie

Nie

 • výsledku odvolacích konaní?

Nie

Áno, pokiaľ sú rozhodnutia najvyšších súdov uverejnené

 • právoplatnosti rozhodnutia?

Uverejňujú sa len právoplatné rozhodnutia.

Uverejňujú sa len právoplatné rozhodnutia.

 • ďalšieho konania pred
 • – iným vnútroštátnym súdom (Ústavným súdom a pod.)?
 • – Európskym súdnym dvorom?
 • – Európskym súdom pre ľudské práva?
 • Zo špeciálnych výpisov z rozhodnutí Najvyššieho súdu vyplýva, či prebiehajú konania na iných vnútroštátnych alebo medzinárodných vyšších súdoch.

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

Pravidlá uverejňovania


na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá pre uverejňovanie judikatúry?

Áno

Áno

§ 15 a § 15a zákona o Najvyššom súde (OGHG), § 48a zákona o organizácii súdnictva (GOG), § 23 zákona o Spolkovom finančnom súde (BFGG), § 20 zákona o Spolkovom správnom súde (BVwGG)


Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Je uverejnená celá judikatúra alebo len vybraná časť?

s niekoľkými výnimkami

v oblasti všeobecných súdov len malá vybraná časť, v oblasti správneho súdnictva judikatúra v úplnom rozsahu

Ak sa vyberie len jej časť, aké kritéria sa pri tom uplatňujú?

Uverejňuje sa úplné znenie rozhodnutia spolu s jeho zhrnutím.

Rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktorými sa zamieta odvolanie bez podrobného odôvodnenia, sa neuverejňujú.

Uverejňuje sa úplné znenie rozhodnutia spolu s jeho zhrnutím.

Rozhodnutia ostatných súdov sa uverejňujú, ak ich význam presahuje význam individuálneho prípadu.

Posledná aktualizácia: 08/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Judikatúra členského štátu - Poľsko

Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí / Popisy

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Judikatúra prezentovaná s popisom

 • Ústavný súd (Trybunał Konstytucyjny)
 • Najvyšší správny súd (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Najvyšší súd (Sąd Najwyższy) (rozsudky štyroch kolégií):
  • kolégium trestného práva,
  • kolégium civilného práva,
  • kolégium pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a verejných vecí,
  • vojenské kolégium

žiadne


Príklad popisu

Ústavný súd – podpora činnosti súkromnej materskej školy zo strany Spoločenstva.

Vysvetlenie 

Rozhodnutie č. K 19/07 z 18. 12. 2008

Druh rozhodnutia (rozsudok/ uznesenie/...), dátum a číslo konania.

Podpora činnosti súkromnej materskej školy zo strany Spoločenstva.

Popis 

Z.U. 2008 / 10A / 182

Publikované v Úradnej zbierke rozhodnutí Ústavného súdu vydávanej Kanceláriou súdu

Dz. U. 2008.235.1618 z 30. 12. 2008

Publikované v Úradnej zbierke rozhodnutí

Odkazy na rozhodnutia vo formáte MS WORD a PDF


Najvyšší správny súd

7. 4. 2009

Rozhodnutie je nezrušiteľné

Dátum prijatia

10. 9. 2007

Názov súdu

Najvyšší správny súd (Naczelny Sąd Administracyjny)

Mená sudcov

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Symbol a popis:

6110 DPH

Kľúčové slová:

Daňové konanie

DPH 

Ďalšie súvisiace prípady:

Odkaz sa zobrazí v novom okneI SA/Lu 454/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
Odkaz sa zobrazí v novom okneI FZ 201/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-17

Proti:

Predseda fiškálnej komory

Obsah:

Napadnutý rozsudok bol zrušený a vec bola vrátená okresnému správnemu súdu na nové prerokovanie

Odkazy na právne predpisy:

Odkaz sa zobrazí v novom okneDz.U. 2005 nr 8 poz 60 čl. 70 ods. 1, čl. 108 ods. 2 písm. a), čl. 116 ods. 1, čl. 118 ods. 1, čl. 127, čl. 151, čl. 152, čl. 187, čl. 188, čl. 191
zákona o daňovom konaní z 29. augusta 1997 (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Odkaz sa zobrazí v novom okneDz.U. 2002 nr 153 poz 1270 čl. 141 ods. 4, čl. 145 ods. 1 písm. a), čl. 151
zákona o konaní v správnom súdnictve z 30. augusta 2002 (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

Odkaz sa zobrazí v novom okneDz.U. 1934 nr 93 poz 836 čl. 1, čl. 2, čl. 4, čl. 20.
nariadenia prezidenta Poľskej republiky o konaní o vyrovnaní z 24. októbra 1934 (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem).  


Formáty

 • Ústavný súd (Trybunał Konstytucyjny) – DOC, PDF
 • Najvyšší správny súd (Naczelny Sąd Administracyjny) – HTML
 • Najvyšší súd (Sąd Najwyższy) – PDF
 • Najvyšší správny súd – HTML

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

– Je dostupná informácia o opravnom prostriedku?

Áno, na Ústavnom súde.

Všetky rozsudky najvyšších súdov sú výsledkom odvolania.

Údaje nie sú k dispozícii

– Prebieha stále konanie?

Áno, na Ústavnom súde.

Odvolanie na Najvyšší súd sa podá v závislosti od obsahu rozsudku.

Údaje nie sú k dispozícii

– Výsledok konania o opravnom prostriedku?

Áno 

Údaje nie sú k dispozícii

– Je rozhodnutie nezmeniteľné?

Áno, na Ústavnom súde

Áno, tam, kde bola vec predložená na prejednanie na Najvyšší správny súd

Rozhodnutie sa vydá v závislosti od obsahu rozsudku.

Údaje nie sú k dispozícii

Prebehlo skôr nejaké konanie pred iným vnútroštátnym súdom:

– Ústavným súdom?

– Cudzím súdom:

– Súdnym dvorom Európskej únie?

– Európskym súdom pre ľudské práva?

Nie

Údaje nie sú k dispozícii


Na internetových stránkach sú k dispozícii rozsudky krajských správnych súdov (prvej inštancie) a rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu (druhá inštancia). Tiež sú k dispozícii odkazy na súvisiace rozsudky.

Pravidlá uverejňovania

Pre uverejňovanie judikatúry existujú v Poľsku záväzné pravidlá. Tieto pravidlá platia pre:

 • Ústavný súd (Trybunał Konstytucyjny), v prípade ktorého sa uverejňuje celá judikatúra
 • Najvyšší správny súd (Naczelny Sąd Administracyjny), v prípade ktorého sa uverejňuje celá judikatúra
 • Najvyšší súd (Sąd Najwyższy), v prípade ktorého sa uverejňuje iba vybraná judikatúra

Povinnosti pre uverejňovanie rozhodnutí sú pre Najvyšší súd (Sąd Najwyższy) vymedzené v článku 7 zákona o Najvyššom súde (z 23. novembra 2002) (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Podľa služobných inštrukcií Najvyššieho súdu sú osobami zodpovednými za uverejňovanie tlačový hovorca a asistenti sudcov.

Uverejňovanie judikatúry Ústavného súdu (Trybunał Konstytucyjny) stanovuje článok 190 Ústavy Poľska.

Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetových stránkach potom, ako sudcovia podpíšu odôvodnenie.

Článok 42 zákona o organizácii správnych súdov (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) tiež ukladá povinnosť uverejňovania predsedovi Najvyššieho správneho súdu (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego). Podrobné pravidlá sú vymedzené v nariadení predsedu Najvyššieho správneho súdu s požiadavkou zriadiť centrálnu databázu rozhodnutí a informácií o správnych konaniach a umožniť prístup k týmto rozhodnutiam prostredníctvom internetu.

Posledná aktualizácia: 10/12/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Judikatúra členského štátu - Portugalsko

Na tejto stránke sa nachádzajú informácie o portugalskej judikatúre.

V Portugalsku je právo na informácie o súdnom systéme základným právom občanov, ktoré sa výslovne stanovuje v článku 20 ods. 2 portugalskej ústavy a vykonáva zákonom č. 34/2004 z 29. júla 2004 v jeho súčasnom znení, ktorým sa stanovujú pravidlá prístupu k spravodlivosti a k súdom.

Podľa článku 4 tohto zákona je povinnosťou vlády, aby prijala kroky na informovanie o práve a právnom systéme, pričom ministerstvo spravodlivosti zodpovedá za poskytnutie právnych informácií, a to buď prostredníctvom publikácií, alebo akoukoľvek inou formou komunikácie, s cieľom zabezpečiť lepšie uplatňovanie práv a plnenie povinností stanovených zákonom.

Uverejňovanie súdnych rozhodnutí je medzinárodná zásada zakotvená v článku 10 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Táto zásada sa stanovuje predovšetkým v článku 206 ústavy (aj pokiaľ ide o súdne pojednávania) a v rozličných právnych predpisoch upravujúcich rôzne právomoci, a to:

 • v článkoch 167 a 656 Občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil),
 • v článku 86 ods. 1, článku 87 a článku 321 ods. 3 Trestného poriadku (Código de Processo Penal),
 • v článkoch 3 a 115 zákona o organizácii, prevádzke a postupoch Ústavného súdu (Tribunal Constitucional),
 • v článku 30 Správneho súdneho poriadku (Código de Processo nos Tribunais Administrativos).

Ministerstvo spravodlivosti spravuje niekoľko databáz právnych dokumentov, ktoré sa nachádzajú na webovom sídle Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dgsi.pt/. Uverejňujú sa aj v úradnom vestníku a sú k dispozícii na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttps://dre.pt/. Ide o:

 • rozhodnutia a vyhlásenia Ústavného súdu (Tribunal Constitucional) o protiústavnosti alebo nezákonnosti zákona alebo o protiústavnosti opomenutia,
 • rozhodnutia normalizujúce judikatúru Najvyššieho súdu (Supremo Tribunal de Justiça) a Dvora audítorov (Tribunal de Contas), ako aj rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu (Supremo Tribunal Administrativo), ktoré sú zo zákona všeobecne záväzné,
 • rozhodnutia iných súdov, ktoré sú všeobecne záväzné.

Uvádzanie rozhodnutí/názvov

Webové sídlo Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dgsi.pt/ poskytuje prístup k súboru databáz precedensov a k bibliografickým odkazom ministerstva spravodlivosti.

Na stránke ktorejkoľvek z týchto databáz sa zobrazujú naposledy pridané dokumenty, ako aj navigačný panel, ktorý umožňuje prístup k rôznym spôsobom vyhľadávania (voľné vyhľadávanie podľa termínu, podľa oblasti, podľa deskriptorov).

Na úvodnej stránke a vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazujú dokumenty zoradené podľa názvu s týmito informáciami:

 • Číslo veci
 • Dátum pojednávania
 • Spravodajca
 • Deskriptor

Príklad názvu/-ov

Odkaz sa zobrazí v novom okneRozhodnutia Najvyššieho súdu

POJEDNÁVANIE

VEC

SPRAVODAJCA

DESKRIPTOR

25. 3. 2009

08S2592

BRAVO SERRA

UKONČENIE PRACOVNEJ ZMLUVY

Formáty

Úplné znenie rozsudkov je k dispozícii (v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov) vo formáte HTML.

Príslušné súdy

Databázy dostupné na adrese Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.dgsi.pt/ obsahujú judikatúru týchto súdov/subjektov:

 • Supremo Tribunal de Justiça (Najvyšší súd)
 • Tribunais da Relação (odvolacie súdy – Coimbra, Évora, Lisabon, Porto a Guimarães)
 • Ústavný súd
 • Supremo Tribunal Administrativo (Najvyšší správny súd)
 • Tribunais Centrais Administrativos (ústredné správne súdy – severný a južný)
 • Tribunal dos Conflitos (Súd pre spory týkajúce sa súdnej právomoci)
 • Procuradoria-Geral da República (prokuratúra – uverejňovanie stanovísk)
 • Julgados de Paz (zmierovacie súdy)

Ďalšie konania

V Portugalsku sú k dispozícii informácie o viacerých druhoch konania, ako sa uvádza v tabuľke.

Dostupné sú informácie o:

najvyšších súdoch

iných súdoch

odvolaniach?

áno

áno

tom, či konanie stále prebieha?

nie

nie

výsledkoch odvolaní?

áno

áno

neodvolateľnosti rozhodnutia?

nie

nie

ďalších konaniach

pred iným portugalským súdom (Ústavným súdom…)?

pred Súdnym dvorom Európskej únie?

pred Európskym súdom pre ľudské práva?

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Pravidlá uverejňovania

Na vnútroštátnej úrovni neexistujú záväzné pravidlá uverejňovania judikatúry. V Portugalsku však existujú záväzné pravidlá uverejňovania na úrovni jednotlivých súdov.

V Portugalsku sa uverejňuje iba vybraná judikatúra. Výberovými kritériami sú dôležitosť a relevantnosť.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDatabázy právnych dokumentov

Posledná aktualizácia: 04/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Judikatúra členského štátu - Rumunsko

Na tejto stránke nájdete prehľad judikatúry v Rumunsku.

Judikatúra dostupná online

Judikatúra v Rumunsku je dostupná na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyššieho súdu (Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu).

Prezentácia rozsudkov/Popisy

Na webovej stránke Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu sú uverejnené dva typy rozhodnutí:

1. Odkaz sa zobrazí v novom oknePrehľady rozsudkov a ich popisy. Šablóna obsahuje tieto informácie:

 • kľúčové slová,
 • súhrn právnych oblastí,
 • abecedný zoznam,
 • právne predpisy uplatnené v rozsudku (číslo a rok aktu, články),
 • súhrn rozsudku (osobné údaje nie sú sprístupnené; mená ani osobné údaje strán sa nezobrazujú a neuvádzajú sa ani mená sudcov).

2. Anonymné rozsudky bez popisov (iné ako zhrnutia rozsudkov). Odkaz sa zobrazí v novom okneVyhľadávacie rozhranie umožňuje vyhľadávať pomocou týchto siedmich kritérií:

 • jednotlivé kľúčové slová,
 • výraz,
 • oddiel,
 • číslo rozsudku,
 • rok rozsudku,
 • číslo veci,
 • rok veci.

Popisy v občianskoprávnej sekcii

Ďalej sa uvádza príklad popisu z Odkaz sa zobrazí v novom okneobčianskoprávnej sekcie:

 • Odobratie práv na ochrannú známku. Výpočet obdobia piatich rokov nepoužívania ochrannej známky. Námietka voči predčasnej povahe tohto opatrenia.
 • Obsah podľa oblastí: Občianske právo. Právo duševného vlastníctva. Ochranné známky.
 • Abecedný zoznam: Odobratie práv na ochrannú známku.
 • Lehota na odobratie.
 • Predčasné odobratie.
 • Zákon č. 84/1998: článok 45 ods. 1 písm. a).

Popisy v trestnej sekcii

Ďalej sa uvádza popis z Odkaz sa zobrazí v novom oknetrestnej sekcie:

 • Jurisdikcia Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu. Jurisdikcia na základe statusu danej osoby. Jurisdikcia v prípade zmeny statusu obžalovaného.
 • Obsah podľa oblastí: Trestné právo procesné. Všeobecná časť. Jurisdikcia. Jurisdikcia na základe predmetu veci a statusu danej osoby.
 • Abecedný zoznam: Trestné právo procesné.
 • Jurisdikcia Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu.
 • Jurisdikcia v prípade zmeny statusu obžalovaného.
 • Trestný poriadok, článok 29 ods. 1 a článok 40.

Popisy na súdnom portáli

Ďalej sa uvádza popis z rumunského Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdneho portálu:

 • Nadpis: Predbežná väzba. Právne ukončenie predbežnej väzby obžalovaného.
 • Typ veci: Rozsudok
 • Číslo veci: 55
 • Dátum veci: 1. 7. 2004
 • Súvisiaca oblasť: Trestnoprávne a občianskoprávne konanie (odvolania, jurisdikcia atď.)
 • Inštitúcia (konkrétny súd): Odvolací súd Alba Iulia – trestná sekcia

Formáty

Dokumenty poskytnuté Najvyšším kasačným a odvolacím súdom a ostatnými súdmi sú dostupné vo formáte html.

Príslušné súdy

Príslušné súdy zahŕňajú Najvyšší kasačný a odvolací súd a všeobecné súdy.

Ďalšie konania


Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú dostupné informácie o: odvolaniach?

Áno

prebiehajúcich konaniach?

Áno

výsledkoch odvolaní?

Nepriamo. Vyžaduje sa vyhľadávanie veci s uvedením typu súdneho konania v štádiu „odvolanie“.

neodvolateľnosti rozsudku?

Sú dostupné informácie o: neodvolateľnosti rozsudkov Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu?

Áno

ďalších konaniach pred:

ostatnými vnútroštátnymi súdmi (ústavný súd atď.)?

Súdnym dvorom Európskej únie?

Európskym súdom pre ľudské práva?

Áno

V prípade všeobecných súdov sú na Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdnom portáli dostupné informácie o veciach s odkazom na veci (spisy): štádium konania (vecná žaloba, odvolanie atď.), strany, pojednávanie, podané odvolania a uverejnené predvolania (ide o novo pridanú funkciu). K veci je možný prístup pomocou všeobecného vyhľadávača na súdnom portáli (ide o novo pridanú funkciu). Uverejnené zhrnutia rozsudkov môžu obsahovať informácie týkajúce sa neodvolateľnosti rozsudku a ďalších konaní pred ostatnými vnútroštátnymi súdmi (ústavný súd).

Pravidlá uverejňovania

Najvyšší kasačný a odvolací súd

Vzhľadom na dôležitosť a osobitný charakter vecí a príslušných rozsudkov sa uverejňuje len výber judikatúry Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu v Rumunsku.

Publikácie Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu sa aktualizujú raz mesačne a sú dostupné od roku 2002.

Ostatné súdy v Rumunsku

Pokiaľ ide o ostatné rumunské súdy, uverejňuje sa len výber rozsudkov v závislosti od významu a jedinečnosti príslušných vecí. Tento výber sa uskutočňuje na jednotlivých súdoch.

Publikácie ostatných rumunských súdov sa aktualizujú raz mesačne a sú dostupné od roku 2004.

Posledná aktualizácia: 18/12/2013

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: slovinčina.

Judikatúra členského štátu - Slovinsko

V tejto časti nájdete informácie o judikatúre Slovinskej republiky.

Judikatúra dostupná online

Prezentácia rozhodnutí/Popisy

Úplné znenia rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovinskej republiky, všetkých štyroch vyšších všeobecných súdov, Vyššieho pracovného a sociálneho súdu a Správneho súdu Slovinskej republiky sú bezplatne dostupné v slovinskom jazyku na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneslovinského súdnictva. Mená a názvy strán nie sú uvedené, pretože rozsudky sa pred uverejnením redigujú. Dostupné sú podrobné informácie týkajúce sa právneho základu pre prijatie rozhodnutia a zhrnutie rozsudku, ako aj pôvodný text a zoznam kľúčových slov. Kľúčové slová pomáhajú používateľom určiť uplatniteľné právne pojmy a oblasť legislatívy, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje. Zhrnutie obsahuje hlavné body odôvodnenia súdneho rozhodnutia v rozsahu 10 až 100 slov.

S výberom najdôležitejších rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovinskej republiky sa možno tiež oboznámiť v anglickom jazyku na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneSupreme Court KeyDecisions.

Dostupné sú aj rozsudky, ktoré sa týkajú finančnej náhrady za nemajetkovú (nepeňažnú) ujmu priznanej v občianskych sporoch, a to prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okneosobitného vyhľadávača, ktorý pomáha používateľom vyhľadávať podobné prípady podľa druhu ujmy a dátumu udalosti.

Nová testovacia verzia aktualizovaného vyhľadávača judikatúry je k dispozícii na webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://novo.sodisce.si.arctur.net/search.php.

Po 8. februári 2013 je tento vyhľadávač k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.sodnapraksa.si/.

Všetky uverejnené rozhodnutia Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavného súdu Slovinskej republiky sú dostupné na jeho webovej stránke. Väčšinové a separátne stanoviská (nesúhlasné a súhlasné) sú tu uverejnené v úplnom znení bezplatne spolu s kľúčovými slovami, podrobnými informáciami o právnom základe rozhodnutia a zhrnutím. Vybrané dôležité rozhodnutia sú tiež preložené do anglického jazyka. Všetky dôležité väčšinové rozhodnutia Ústavného súdu (s výnimkou separátnych stanovísk) sú dostupné aj v slovinčine v Úradnom vestníku Slovinskej republiky.

Príklady popisov

Príklad 1: Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovinskej republiky

(preklad Odkaz sa zobrazí v novom okneslovinského textu)

Číslo dokumentu: VS1011121

Referenčné číslo: Rozhodnutie I Up 44/2009

Porota: Správne právo

Dátum zasadnutia: 12. marec 2009

Oblasť: Vízové, azylové a prisťahovalecké právo (zákon o všeobecných administratívnych postupoch – ZUP)

Právne pojmy: Azyl – vypočutie – medzinárodná ochrana – opakovaná žiadosť – maloletý uchádzač o azyl – procesná spôsobilosť maloletej osoby

Právny základ: Zákon o medzinárodnej ochrane (ZMZ): článok 42, článok 42 ods. 2, článok 42 ods. 3, články 56, 119; zákon o všeobecných administratívnych postupoch (ZUP): články 46, 237, článok 237 ods. 1 až 3; zákona o manželstve a rodinných vzťahoch (ZZZDR): články 107, 108; zákon o občianskom súdnom konaní (ZPP): článok 409; zákon o správnom konaní (ZUS-1): článok 27, článok 27 ods. 3, článok 64, článok 64 ods. 1 až 3, článok 77

Zhrnutie: Maloletá osoba mladšia ako 15 rokov nemá v správnom konaní spôsobilosť na právne úkony, správny orgán teda nekonal v rozpore s procesnými pravidlami, ak jej neumožnil urobiť vyhlásenie k skutkovým a právnym skutočnostiam, na ktorých sa správne rozhodnutie zakladá.

Príklad 2: Rozhodnutie Ústavného súdu Slovinskej republiky, ref. číslo: U-I-425/06

(k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknev anglickom jazyku)

Poznámka: V anglickom znení uverejneného rozhodnutia sú niektoré údaje zo slovinského znenia občas vynechané, anglické znenie však vždy obsahuje aspoň zhrnutie rozhodnutia.

Právny predpis: Zákon o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia (Úradný vestník Slovinskej republiky, č. 65/05) (ZRIPS), článok 22

Operatívne ustanovenia: Zákon o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia (Úradný vestník SR, č. 65/05) je v rozpore s ústavou. Národné zhromaždenie je povinné uvedený rozpor napraviť do šiestich mesiacov od uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Slovinskej republiky. Do vykonania nápravy zisteného rozporu sa budú dedičské vzťahy medzi partnermi v registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia riadiť rovnakými pravidlami ako dedičské vzťahy medzi manželmi podľa zákona o dedičstve (Úradný vestník SSR, č. 15/76 a 23/78, a Úradný vestník SR, č. 67/01).

Zhrnutie: Pokiaľ ide o právo na dedičstvo po smrti partnera, je postavenie partnerov v registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia (článok 22 zákon o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia) v podstatných právnych a faktických prvkoch porovnateľné s postavením manželov. Rozdiely v právnej úprave dedičských vzťahov medzi manželmi a medzi partnermi v registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia teda nie sú založené na objektívnych neosobných skutočnostiach, ale na sexuálnej orientácii. Sexuálna orientácia je jednou z osobných skutočností uvedených v článku 14 ods. 1 ústavy. Keďže neexistuje ústavne prijateľný dôvod na rozdielnu úpravu, napadnuté ustanovenie odporuje článku 14 ods. 1 ústavy.

Deskriptory: 1.5.51.1.15.1 – Ústavné súdnictvo – Rozhodnutia – Druhy rozhodnutí Ústavného súdu – Abstraktné prieskumné konanie – Zistenie, že právna úprava nie je v súlade s ústavou. 1.5.51.1.16 – Ústavné súdnictvo – Rozhodnutia – Druhy rozhodnutí Ústavného súdu – Abstraktné prieskumné konanie – Výzva zákonodarcovi na uvedenie právnej úpravy do súladu s ústavou. 5.2.2.1 – Základné práva – Rovnosť (článok 14 ods. 2) – Kritériá pre odlišnú právnu úpravu (článok 14 ods. 1) – Pohlavie.

Právny základ: Ústava Slovinskej republiky (URS): článok 14 ods. 1, článok 14 ods. 2; Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EKČP): článok 14; zákon o Ústavnom súde (ZUstS): článok 40 ods. 2, článok 48.

Formáty

Odkaz sa zobrazí v novom okneRozhodnutia Najvyššieho súdu a iných všeobecných a špecializovaných súdov sú dostupné vo formáte HTML. Judikatúra Odkaz sa zobrazí v novom okneÚstavného súdu Slovinskej republiky je vždy k dispozícii vo formáte HTML a niekedy tiež vo formáte PDF.

Ďalšie konania

V informáciách o rozsudkoch sa neuvádza, či vo veci ešte prebieha konanie, či je rozhodnutie neodvolateľné alebo či sa bude vo veci konať ďalšie konanie.

Webová stránka Ústavného súdu však ponúka základné informácie o prebiehajúcom konaní, ako sú referenčné číslo a dátum podania ústavnej sťažnosti. Tiež sa pre každý týždeň osobitne uverejňuje pracovný program, t. j. zoznam vecí, ktoré sa budú prerokúvať na pravidelnom štvrtkovom plenárnom zasadnutí.

Pravidlá uverejňovania

Súdy vyberajú príslušnú judikatúru na uverejnenie. Hlavným kritériom je význam veci pre rozvoj judikatúry nižších súdov. Rozsudky a rozhodnutia, pri ktorých sa predpokladá záujem verejnosti, sú zvyčajne tiež uverejňované spolu s tlačovou správou.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneJudikatúra Ústavného súdu, Odkaz sa zobrazí v novom oknejudikatúra

Posledná aktualizácia: 05/12/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Judikatúra členského štátu - Slovensko

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o slovenskej judikatúre.

Judikatúra dostupná online

Judikatúra všeobecných súdov

Odkaz sa zobrazí v novom okneJudikatúra všetkých súdov slovenského systému súdnictva je dostupná v slovenskom jazyku na právnom a informačnom portáli Slov-Lex.

Súdy sú povinné za podmienok a v rozsahu podľa § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch zverejňovať a sprístupňovať svoje rozhodnutia. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej alebo rozhodnutia, ktorým sa končí konanie, súdy v tej istej lehote zverejňuje aj všetky rozhodnutia vydané počas tohto súdneho konania. To znamená aj rozhodnutia, ktoré boli zrušené, potvrdené alebo zmenené súdom vyššieho stupňa a rozhodnutia, ktoré zrušujú rozhodnutie súdu nižšieho stupňa. Zverejnené súdne rozhodnutia a ďalšie informácie sú dostupné na Odkaz sa zobrazí v novom oknestránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Judikatúra Najvyššieho súdu

Odkaz sa zobrazí v novom okneJudikatúra najvyššieho súdu je dostupná v slovenskom jazyku na webovej stránke Najvyššieho súdu.

Formáty

Judikatúra všeobecných súdov je dostupná vo formáte html, zatiaľ čo judikatúra Najvyššieho súdu je dostupná v pdf formáte.

Ďalšie konania

Dostupné sú informácie

 • o výsledku odvolaní
 • o nezrušiteľnosti rozhodnutia.

Pravidlá uverejňovania

Rozhodnutia súdov na Slovensku nie sú všeobecne záväzné. Nie sú prameňom práva. Rozhodnutia súdov sa však riadia rozhodnutiami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sú de facto prameňom práva.

Posledná aktualizácia: 10/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Judikatúra členského štátu - Fínsko

Táto strana obsahuje prehľad fínskej judikatúry.

Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí/ Popisy

Pokiaľ ide o najvyššie súdy a väčšinu ostatných súdov, kľúčové slová a popisy sú uvedené spolu s dátumami, registračným číslom.

Príklad opisov

Najvyšší súd Fínska

kľúčové slovo

Pracovná zmluva – Prevod podniku – Právo EÚ – Vplyv výkladu smernice

Registračné číslo: S2006/340

Dátum prezentácie: 29. 1. 2009

Deň vyhlásenia rozsudku: 23. 4. 2009

Spis: 835

zhrnutie

Prípad sa týka práva zamestnanca, ktorý odstúpil z funkcie počas prevodu podniku, získať od nadobúdateľa kompenzáciu, podľa § 6 kapitoly 7 zákona o pracovných zmluvách, berúc do úvahy článok 4 ods. 2 smernice Rady EÚ č. 2001/23/ES.

právne predpisy

Zákon o pracovných zmluvách č. 55/2001 kapitola 7 § 6

Smernica Rady 2001/23/ES o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov alebo závodov, článok 4 ods. 2


V uvedenej tabuľke sa nachádzajú dostupné informácie o rozsudkoch, ktoré vyniesol Najvyšší súd. Oddiel kľúčových slov obsahuje kľúčové slová a dátum vynesenia rozsudku; zhrnutie opisuje kľúčový obsah rozsudku a odvolávky na právne predpisy obsahujú informácie o príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch a o právnych predpisoch EÚ.

Formáty

Judikatúra vo Fínsku je dostupná vo formáte HTML.

Ďalšie konania

Informácie o ďalších konaniach je možné získať na nasledujúcich súdoch:

 • všeobecné informácie o odvolaniach sa nachádzajú na Najvyššom súde a na ostatných súdoch;
 • informácie o veci v konaní sa nachádzajú na Najvyššom súde, ako aj na ostatných súdoch;
 • výsledky odvolaní sa nachádzajú na Najvyššom súde a na ostatných súdoch;
 • informácie o neodvolateľnosti rozhodnutia sa nachádzajú na Najvyššom súde a na ostatných súdoch;
 • informácie pred iným súdom (napríklad pred Ústavným súdom) sa nenachádzajú na Najvyššom súde ani na ostatných súdoch;
 • informácie o ďalších konaniach pred Európskym súdnym dvorom sa nachádzajú na Najvyššom súde, ale nie na ostatných súdoch.

Pravidlá uverejňovania

Uverejňovanie judikatúry na vnútroštátnej úrovni a na úrovni súdov sa riadi záväznými pravidlami.

Úplné znenie judikatúry uverejňujú najvyššie súdy a špeciálne súdy. Ostatné súdy uverejňujú len určitú časť judikatúry, v závislosti od dôležitosti prípadu, zavedenia nových právnych predpisov alebo zmien právnych predpisov a v závislosti od potreby zosúladiť zavádzanie právnych predpisov.

Posledná aktualizácia: 05/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Judikatúra členského štátu - Švédsko

V tejto časti sa uvádza prehľad švédskej judikatúry, ako aj opis príslušných databáz judikatúry.

Judikatúra prístupná na webovej stránke

Prezentácia rozhodnutí / opis

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Stručné opisy judikatúry

áno

áno


Stručné opisy majú podobu vety alebo niekoľkých viet opisujúcich podstatu veci.

Príklad stručného opisu/opisov

"Otázka týkajúca sa vrátenia majetku kupujúcimi, chyby majetku, v primeranej lehote potom ako sa o chybe dozvedeli alebo mohli dozvedieť."

Formáty

Judikatúra je dostupná vo formáte HTML.

Ďalšie konania

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú k dispozícii informácie

o odvolaniach?

nie

nie

o tom, či sa vec ešte stále prejednáva?

nie

nie

o výsledkoch odvolaní?

nie

nie

o nezvratnosti odvolania?

nie

nie

o ďalšom konaní pred       

    iným domácim súdom (Ústavným súdom...)?

    Súdnym dvorom Európskeho spoločenstva?

    Súdom pre ľudské práva?

nie

nie


Systém obsahuje len rozsudky, ktoré nadobudli právoplatnosť.

Pravidlá uverejňovania

na vnútroštátnej úrovni?

na úrovni súdov?

Existujú záväzné pravidlá na uverejňovanie judikatúry?

áno

áno


Existuje vládne nariadenie, ktoré okrem iného upravuje to, ako zverejňovať osobné údaje v databáze judikatúry.

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Uverejňuje sa judikatúra v úplnom znení, alebo len vybraná časť?

len vybraná časť

len vybraná časť


V tom istom nariadení sa taktiež konštatuje, že samotný súd rozhoduje o tom, ktoré rozhodnutia by sa mali považovať za usmerňujúce a mali by sa uverejniť v databáze.

Najvyššie súdy

Ostatné súdy

Sú súdne rozhodnutia, ktoré sú sprístupnené na webe, anonymizované?

áno

áno

Ak áno,

všetky rozhodnutia?

áno

áno


Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Judikatúra členského štátu - Anglicko a Wales

V tejto časti nájdete opis judikatúry Spojeného kráľovstva so zameraním na jurisdikciu Anglicka a Walesu. Opis sa vzťahuje na judikatúru, ktorá je dostupná v databázach prístupných verejnosti.

Judikatúra dostupná v Anglicku a vo Walese

Väčšina judikatúry, ktorá pochádza zo súdov v Anglicku a vo Walese v rámci jurisdikcie Spojeného kráľovstva, je dostupná verejnosti.

Úplná judikatúra je zverejňovaná pre občianskoprávny odvolací súd, správne súdy a pre Najvyšší súd Spojeného kráľovstva. Niektoré rozsudky trestného odvolacieho súdu a iných vyšších súdov sa zverejňujú pri prípadoch, ktoré vzbudzujú zvláštny právny alebo verejný záujem.

Rozhodnutia vyplývajúce z rodinných alebo z niektorých trestných prípadov môžu byť anonymné.

Judikatúra sa zverejňuje od roku 1997, ale tiež je dostupný určitý výber judikatúry z predchádzajúcich rokov. Po vynesení rozsudku sa judikatúra obyčajne zverejňuje do 24 hodín alebo do 2 týždňov po jej zverejnení.

Rozsudky, ktoré vynášajú občianskoprávne a trestnoprávne kolégiá odvolacieho súdu a správny súd, vybraté podľa daného sudcu, sa nachádzajú v databáze Odkaz sa zobrazí v novom okneBailii (Britský a írsky inštitút právnych informácií). Ak sa rozsudok vyššieho súdu nenachádza v Bailii, obráťte sa priamo daný súd a vyžiadajte si kópiu.

Právne databázy

Odvolací výbor Odkaz sa zobrazí v novom oknesnemovne lordov môže poskytnúť rozsudky od 14. novembra 1996 do 30. júla 2009. Prístup k týmto rozsudkom je bezplatný.

Databáza ‘Odkaz sa zobrazí v novom okneBailii’ (Bristký a írsky inštitút právnych informácií) obsahuje rozsudky, ktoré vynášajú občianskoprávne a trestnoprávne kolégiá odvolacieho súdu a vybraté rozsudky správneho súdu. Prístup do tejto databázy je bezplatný. Bailii takisto obsahuje rozhodnutia Odkaz sa zobrazí v novom oknesnemovne lordov od roku 1838.

Na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránke Bailii sa nachádzajú tieto zbierky:

 • Rozhodnutia anglického a waleského odvolacieho súdu (Občianskoprávne kolégium)
 • Rozhodnutia anglického a waleského odvolacieho súdu (Trestnoprávne kolégium)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Správny súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Námorný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Kancelársky súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Obchodný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (SCCO)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Daňový súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Rodinný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Kráľovský súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Obchodný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Patentový súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Kráľovský súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského vyššieho súdu (Technologický a stavebný súd)
 • Rozhodnutia anglického a waleského Krajského patentového súdu

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová stránka Bailii tiež obsahuje údaje o rozhodnutiach z rôznych špecializovaných súdov Spojeného kráľovstva:

 • Vyšší tribunál (Správna odvolacia komora)
 • Vyšší tribunál (Financie a dane)
 • Vyšší tribunál (Pozemková komora)
 • Prvostupňový tribunál (Komora pre zdravotníctvo, vzdelávanie a sociálnu starostlivosť)
 • Prvostupňový tribunál (Dane)
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre odvolania v oblasti hospodárskej súťaže
 • Služba Spojeného kráľovstva Nominet pre riešenie sporov
 • Zvláštna komisia pre odvolania v oblasti prisťahovalectva
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre odvolania v oblasti zamestnanosti
 • Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre finančné služby a trhy
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre oblasť azylu a prisťahovalectva
 • Informačný tribunál Spojeného kráľovstva vrátane odvolacieho výboru pre národnú bezpečnosť
 • Rozhodnutia Zvláštneho komisára Spojeného kráľovstva pre dane z príjmov
 • Rozhodnutia Komisára Spojeného kráľovstva v oblasti sociálneho zabezpečenia a výživného na deti
 • Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá
 1. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá
 2. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá (spotrebné)
 3. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá (zdaňovanie poistného plnenia)
 4. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre DPH a clá (daň zo skládky odpadov)

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneBailii, Odkaz sa zobrazí v novom oknesnemovňa lordov, Odkaz sa zobrazí v novom oknesnemovňa lordov, Odkaz sa zobrazí v novom oknewebová stránka Bailii

Posledná aktualizácia: 29/11/2012

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Judikatúra členského štátu - Severné Írsko

V tejto časti sa uvádza opis judikatúry Spojeného kráľovstva so zameraním na jurisdikciu Severného Írska. Opis sa sústreďuje na judikatúru, ktorá je dostupná v databázach, ktoré sú dostupné verejnosti.

Judikatúra dostupná v Severnom Írsku

Veľká časť judikatúry súdov Spojeného kráľovstva v jurisdikcii Severného Írska je dostupná verejnosti.

Judikatúru uverejňujú korunný súd (Crown Court), vyšší súd (High Court), odvolací súd (Court of Appeal) a Najvyšší súd Spojeného kráľovstva (Supreme Court of the United Kingdom).

Rozhodnutia v rodinných a niektorých trestných veciach môžu byť anonymné.

Judikatúra sa v Severnom Írsku uverejňuje od roku 1999. Po vynesení rozsudku sa judikatúra obvykle uverejní od 24 hodín do 2 týždňov po prijatí.

Právne databázy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Severného Írska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service) uverejňuje od roku 1999 na svojej webovej stránke rozsudky korunného súdu, vyššieho súdu a odvolacieho súdu. Prístup k týmto rozsudkom je bezplatný.

Od 14. novembra 1996 do 30. júla 2009 sú k dispozícii rozsudky odvolacieho výboru Odkaz sa zobrazí v novom okneSnemovne lordov (House of Lords). Najvyšší súd v októbri 2009 nahradil odvolací výbor Snemovne lordov a jeho rozsudky sú k dispozícii na webovej stránke najvyššieho súdu. Prístup k týmto rozsudkom je bezplatný.

K dispozícií je niekoľko celoštátnych právnych registrov a právnych databáz.

Databáza „Odkaz sa zobrazí v novom okneBailii“ (British and Irish Legal Information Institute – Britský a Írsky inštitút právnických informácií) obsahuje rozhodnutia korunného súdu, kancelárskeho súdu pri vyššom súde (High Court Chancery Division), rodinného súdu pri vyššom súde (High Court Family Decision), kráľovského súdu pri vyššom súde (High Court Queen’s Bench), rozhodnutia sudcov vyššieho súdu (High Court Master’s Decisions), rozhodnutia odvolacieho súdu (Court of Appeal) od novembra 1998, rozhodnutia Odkaz sa zobrazí v novom okneSnemovne lordov od roku 1838 a rozhodnutia najvyššieho súdu od októbra 2009. Prístup k týmto rozsudkom je bezplatný.

Webová stránka Odkaz sa zobrazí v novom okneBailii obsahuje aj podrobné informácie o rozhodnutiach jednotlivých tribunálov Spojeného kráľovstva, a to:

 • Vyšší tribunál (komora pre správne odvolania)
 • Vyšší tribunál (financie a dane)
 • Vyšší tribunál (pozemková komora)
 • Tribunál prvého stupňa (komory pre oblasť zdravotníctva, vzdelávania a sociálnej starostlivosti)
 • Tribunál prvého stupňa (dane)
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre odvolania vo veciach hospodárskej súťaže
 • Nominet Služby riešenia sporov Spojeného kráľovstva
 • Osobitná komisia pre odvolania v prisťahovaleckých veciach
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre odvolania v pracovnoprávnych veciach
 • Rozhodnutia tribunálu pre finančné služby a trhy Spojeného kráľovstva
 • Tribunál pre azylové a imigračné veci Spojeného kráľovstva
 • Tribunál Spojeného kráľovstva pre informačné záležitosti vrátane odvolacieho senátu vo veciach národnej bezpečnosti
 • Rozhodnutia osobitných komisárov Spojeného kráľovstva vo veciach dane z príjmu
 • Rozhodnutia komisárov Spojeného kráľovstva vo veciach sociálneho zabezpečenia a starostlivosti o deti
 • Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach DPH a poplatkov

1. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach DPH a poplatkov (clá)

2. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach DPH a poplatkov (spotrebná daň)

3. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach DPH a poplatkov (daň z poistného)

4. Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach DPH a poplatkov (daň z pozemných skládok odpadov)

Užitočné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneBailii

Odkaz sa zobrazí v novom okneSnemovňa lordov

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová stránka Bailii

Odkaz sa zobrazí v novom okneSnemovňa lordov

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová lokalita najvyššieho súdu

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdna služba Severného Írska

Posledná aktualizácia: 16/01/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Judikatúra členského štátu - Škótsko

V tejto časti nájdete opis judikatúry Spojeného kráľovstva zameriavajúci sa na jurisdikciu Škótska. Opis je zameraný na judikatúru, ktorá je dostupná v databázach prístupných verejnosti.

Judikatúra dostupná v Škótsku

Väčšina judikatúry zo súdov škótskej jurisdikcie Spojeného kráľovstva je sprístupnená verejnosti.

Občianskoprávne súdy

Zverejňovaná je judikatúra Najvyššieho civilného súdu (Court of Session) a odvolacieho výbor Snemovne lordov (Appellate Committee of the House of Lords), ktorý bude od 1. októbra 2009 nahradený novým Najvyšším súdom Spojeného kráľovstva (Supreme Court of the United Kingdom). Zverejňované sú aj osobitne významné rozsudky šerifských súdov (Sheriff Courts).

Trestné súdy

Zverejňovaná je judikatúra šerifských súdov a Najvyššieho trestného súdu (High Court of Justiciary), ktorý je najvyšším trestným súdom v Škótsku.

Rozhodnutia vyplývajúce z rodinných alebo z niektorých trestných prípadov môžu byť anonymné.

Judikatúra je zverejňovaná od roku 1998. Po vydaní rozsudku sa judikatúra zvyčajne zverejňuje v priebehu 24 hodín až 2 týždňov.

Právne databázy

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠkótska súdna služba zverejňuje rozsudky šerifských súdov, Najvyššieho civilného súdu a Najvyššieho trestného súdu na svojej internetovej stránke od septembra 1998. Pre Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší civilný súd a Najvyšší trestný súd a Odkaz sa zobrazí v novom oknešerifské súdy sú k dispozícii dve samostatné vyhľadávania. Prístup do tejto databázy je bezplatný.

Rozsudky odvolacieho výboru Odkaz sa zobrazí v novom okneSnemovňa lordov sú dostupné od 14. novembra 1996 do 30. júla 2009. Prístup k týmto rozsudkom je bezplatný.

K dispozícii je aj niekoľko vnútroštátnych právnych archívov a právnych databáz.

Databáza Odkaz sa zobrazí v novom okneBailii (Britský a írsky inštitút právnych informácií) obsahuje súbor rozhodnutí Najvyššieho civilného súdu od roku 1879, Najvyššieho trestného súdu od roku 1914, šerifského súdu od roku 1998 a Odkaz sa zobrazí v novom okneSnemovne lordov od roku 1838. Prístup do tejto databázy je bezplatný.

Odkaz sa zobrazí v novom okneInternetová stránka Bailii tiež obsahuje údaje o rozhodnutiach rôznych tribunálov Spojeného kráľovstva:

 • Vyšší tribunál (odvolacia komora pre administratívne veci);
 • Vyšší tribunál (Financie a dane);
 • Vyšší tribunál (Pozemková komora);
 • Prvostupňový tribunál (Komora pre zdravie, vzdelávanie a sociálnu starostlivosť);
 • Prvostupňový tribunál (Dane);
 • Odvolací tribunál pre hospodársku súťaž v Spojenom kráľovstve;
 • Služba riešenia sporov vo veciach správcu doménového priestoru Nominet v Spojenom kráľovstve;
 • Špeciálna imigračná odvolacia komisia;
 • Odvolací tribunál Spojeného kráľovstva pre pracovné záležitosti;
 • Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva vo veciach finančných služieb a trhov;
 • Azylový a imigračný tribunál Spojeného kráľovstva;
 • Informačný tribunál Spojeného kráľovstva a odvolací senát národnej bezpečnosti;
 • Špeciálni komisári Spojeného kráľovstva pre rozhodnutia vo veciach dane z príjmu;
 • Rozhodnutia komisárov Spojeného kráľovstva pre záležitosti sociálneho zabezpečenia a vyživovacej povinnosti;
 • Rozhodnutia tribunálov Spojeného kráľovstva pre záležitosti DPH a ciel;
 1. Rozhodnutia (o clách) tribunálov Spojeného kráľovstva pre záležitosti DPH a ciel;
 2. Rozhodnutia (o spotrebnej dani) tribunálov Spojeného kráľovstva pre záležitosti DPH a ciel;
 3. Rozhodnutia (o dani z poistného) tribunálov Spojeného kráľovstva pre záležitosti DPH a ciel;
 4. Rozhodnutia (o dani zo skládok) tribunálov Spojeného kráľovstva pre záležitosti DPH a ciel.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneBailii, Odkaz sa zobrazí v novom okneSnemovňa lordov, Odkaz sa zobrazí v novom okneinternetová stránka Bailii, Odkaz sa zobrazí v novom okneSnemovňa lordov, Odkaz sa zobrazí v novom okneškótska súdna služba, Odkaz sa zobrazí v novom okneNajvyšší civilný súd a Najvyšší trestný súd, Odkaz sa zobrazí v novom oknešerifské súdy

Posledná aktualizácia: 06/06/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.