Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Avstrija

Ta oddelek vsebuje informacije o avstrijski sodni praksi in ustreznih pravnih zbirkah podatkov.

Vsebino zagotavlja
Avstrija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Spletne podatkovne zbirke sodne prakse

Odločbe avstrijskih sodišč se objavijo v zveznem pravno-informacijskem sistemu in so na voljo na http://www.ris.bka.gv.at/. Odločbe najvišjih sodišč in upravnih sodišč so objavljene v celoti, odločbe drugih sodišč pa se objavijo le občasno.

Zvezni pravno-informacijski sistem (Rechtsinformationssystem des Bundes – RIS) je elektronska podatkovna zbirka, ki jo vodi urad zveznega kanclerja (Bundeskanzleramt). Vsebuje predvsem pravne predpise, objavljene v zveznem uradnem listu (Bundesgesetzblatt), in informacije o pravu Republike Avstrije.

Dostop do pravno-informacijskega sistema je neoviran (WAI-AA v skladu z WCAG 2.0).

Predstavitev sodnih odločb / pravnih pravil


Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Predstavitev sodnih odločb s pravnimi pravili

Da

Delno

Primeri pravnih pravil

Številka pravnega pravila: RS0127077

Opravilna številka: 11 Os 87/11w

Datum sodne odločbe: 25. 8. 2011

Besedilo pravnega pravila

Referenčna številka ima na splošno naslednje elemente: številko senata „11“, oznako vrste postopka „Os“, tekočo opravilno številko „87“ in leto „11“. Dodan je še datum sodne odločbe „25. 8. 2011“.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Pod tem naslovom je na voljo evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI). Gre za edinstveno identifikacijsko oznako sodnih odločb v državah članicah EU.

Formati

Sodne odločbe so dostopne v formatih XML, RTF, PDF in HTML.

Zadevna sodišča in druge institucije

Vrhovna sodišča

 • vrhovno sodišče (Oberster Gerichtshof)
 • ustavno sodišče (Verfassungsgerichtshof)
 • upravno sodišče (Verwaltungsgerichtshof)

Sodišča in druge institucije

 • višja deželna sodišča (Oberlandesgerichte) in druga sodišča (civilne in kazenske zadeve)
 • zvezno upravno sodišče (Bundesverwaltungsgericht)
 • deželna upravna sodišča (Landesverwaltungsgerichte)
 • zvezno finančno sodišče (Bundesfinanzgericht, zunanje)
 • organ za varstvo podatkov (pred letom 2014: komisija za varstvo podatkov (Datenschutzkommission))
 • disciplinske komisije, vrhovna disciplinska komisija, pritožbena komisija (Disziplinarkommissionen, Disziplinaroberkommission, Berufungskommission)
 • nadzorni organ predstavnikov zaposlenih (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (pred letom 2014: nadzorna komisija predstavnikov zaposlenih (Personalvertretungs-Aufsichtskommission))
 • komisije za enako obravnavo od leta 2014
 • komisije za enako obravnavo od leta 2008 (zunanje)
 • neodvisni upravni senati (izbrane odločbe od 1991 do 2013, nato deželna upravna sodišča)
 • dokumentacija o finančnih zadevah, neodvisen finančni senat (zunanji; odločbe do leta 2013, nato zvezno finančno sodišče)
 • neodvisen zvezni azilni senat (izbrane odločbe od 1998 do 2008)
 • sodišče za azil (odločbe od julija 2008 do 2013, nato zvezno upravno sodišče)
 • senat za okolje (izbrane odločbe od 1994 do 2013, nato zvezno upravno sodišče)
 • zvezni senat za komunikacije (izbrane odločbe od 2001 do 2013, nato zvezno upravno sodišče)
 • organi za revizijo javnih naročil (izbrane odločbe do 2013, nato zvezno upravno sodišče)

Opomba: spodnji odgovori ne veljajo za vsa zgoraj navedena sodišča in senate.

Nadaljnji postopki


Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Ali so na voljo informacije:

 • o pravnih sredstvih?

Ne

Ne

 • o tem, ali je zadeva še nerešena?

Ne

Ne

 • o odločitvah o pravnih sredstvih?

Ne

Da, če so odločbe najvišjih sodišč objavljene

 • o pravnomočnosti sodne odločbe?

Objavijo se samo pravnomočne sodne odločbe.

Objavijo se samo pravnomočne sodne odločbe.

 • o nadaljnjih postopkih pred
 • drugim domačim sodiščem (ustavno sodišče …)?
 • Sodiščem Evropske unije?
 • Evropskim sodiščem za človekove pravice?
 • Posebni povzetki odločb vrhovnega sodišča pomenijo, da postopki pred drugimi državnimi ali mednarodnimi višjimi sodišči še potekajo.

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Pravila glede objave


na nacionalni ravni?

na ravni sodišč?

Ali obstajajo zavezujoča pravila za objavo sodnih odločb?

Da

Da

Člena 15 in 15a zakona o vrhovnem sodišču (OGH-Gesetz), člen 48a zakona o organizaciji sodišč (Gerichtsorganisationsgesetz – GOG), člen 23 zakona o zveznem finančnem sodišču (BFGG), člen 20 zakona o zveznem upravnem sodišču (BVwGG)


Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Ali se objavijo vse sodne odločbe ali le izbor?

Z nekaterimi omejenimi izjemami

Le majhen izbor na področju rednih sodišč, v celoti na področju upravnega pravosodja

Katera merila se uporabijo, kadar se objavi le izbor?

Objavi se celotno besedilo sodnih odločb skupaj s povzetkom.

Odločbe vrhovnega sodišča, s katerimi se pritožbe zavrnejo brez podrobne obrazložitve, se ne objavijo.

Objavi se celotno besedilo sodnih odločb skupaj s povzetkom.

Odločbe drugih sodišč se objavijo, če njihov pomen presega posamezno zadevo.

Zadnja posodobitev: 08/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.