Izvirna jezikovna različica te strani nemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Avstrija

Ta stran vsebuje pregled avstrijske sodne prakse ter opis in povezave do zbirk podatkov o sodni praksi.

Vsebino zagotavlja
Avstrija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Spletne podatkovne zbirke sodne prakse

Odločbe avstrijskih sodišč se objavijo v zveznem pravno-informacijskem sistemu in so na voljo na http://www.ris.bka.gv.at/.

Zvezni pravno-informacijski sistem (Rechtsinformationssystem des Bundes – RIS) je elektronska podatkovna zbirka, ki jo vodi urad zveznega kanclerja (Bundeskanzleramt). Vsebuje zlasti predpise, objavljene v zveznem uradnem listu (Bundesgesetzblatt), in informacije o pravu Republike Avstrije.

Dostop do pravno-informacijskega sistema je neoviran (WAI-A v skladu z WCAG 1.0).

Predstavitev sodnih odločb / pravnih pravil

Sodišča najvišje stopnje

Druga sodišča

Predstavitev sodnih odločb s pravnimi pravili

Da

Da

Primer navedbe pravnega pravila:

Številka pravnega pravila RS0127077

Opravilna številka 11 Os 87/11w

Datum sodne odločbe 25. 8. 2011

Besedilo pravnega pravila

Referenčna številka ima na splošno naslednje elemente: številko senata „11“, oznako vrste postopka „Os“, tekočo opravilno številko „87“ in leto „11“. Dodan je še datum sodne odločbe „25. 8. 2011“.

Evropski identifikator sodne prakse (ECLI)

Ta rubrika vsebuje evropski identifikator sodne prakse (ECLI). Gre za enoten identifikator sodb sodišč v državah članicah EU.

Formati

Sodne odločbe so dostopne v formatih XML, RTF, PDF in HTML.

Zadevna sodišča in druge institucije

Sodišča najvišje stopnje

 • vrhovno sodišče (Oberster Gerichtshof)
 • ustavno sodišče (Verfassungsgerichtshof)
 • vrhovno upravno sodišče (Verwaltungsgerichtshof)
 • azilno sodišče (Asylgerichtshof)

Sodišča in druge institucije

 • višja deželna sodišča (Oberlandesgerichte) in druga sodišča (civilne in kazenske zadeve)
 • zvezno upravno sodišče (Bundesverwaltungsgericht) (BVwG)
 • deželna upravna sodišča (Landesverwaltungsgerichte) (LVwG)
 • zvezno finančno sodišče (Bundesfinanzgericht) (zunanje)
 • urad za varstvo podatkov (Datenschutzbehörde) (pred letom 2014: komisija za varstvo podatkov (Datenschutzkommission))
 • disciplinske komisije (Disziplinarkommissionen), vrhovna disciplinska komisija (Disziplinaroberkommission), pritožbena komisija (Berufungskommission)
 • nadzorni organ za zastopanje delavcev (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (pred letom 2014: nadzorna komisija za zastopanje delavcev (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • komisije za enako obravnavanje (Gleichbehandlungskommissionen) od leta 2014
 • komisije za enako obravnavanje (Gleichbehandlungskommissionen) od leta 2008 (zunanje)
 • neodvisni upravni senati
 • finančna dokumentacija (Finanzdokumentation), neodvisen finančni senat (Unabhängiger Finanzsenat) (zunanji), azilno sodišče (Asylgerichtshof) (AsylGH)
 • neodvisen zvezni azilni senat (Unabhängiger Bundesasylsenat)
 • senat za okolje (Umweltsenat)
 • zvezni senat za komunikacije (Bundeskommunikationssenat)
 • organi za revizijo javnih naročil (Vergabekontrollbehörden)

Opomba: spodnji odgovori ne veljajo za vsa zgoraj navedena sodišča in senate.

Nadaljnji postopki

Sodišča najvišje stopnje

Druga sodišča

Ali so na voljo informacije:

 • o pravnih sredstvih?

Ne

Ne

 • o tem, ali je zadeva še nerešena?

Ne

Ne

 • o odločitvah o pravnih sredstvih?

Ne

Ne

 • o pravnomočnosti sodne odločbe?

Objavijo se samo pravnomočne sodne odločbe.

Objavijo se samo pravnomočne sodne odločbe.

 • o nadaljnjih postopkih pred
  • drugim domačim sodiščem (ustavno sodišče …)?
  • Sodiščem Evropske unije?
  • Evropskim sodiščem za človekove pravice?
 • Posebni povzetki odločb vrhovnega sodišča pomenijo, da postopki pred drugimi državnimi ali mednarodnimi višjimi sodišči še potekajo.

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Pravila glede objave

na nacionalni ravni?

na ravni sodišč?

Ali obstajajo zavezujoča pravila za objavo sodnih odločb?

Da

Da

Člena 15 in 15a zakona o vrhovnem sodišču (OGH-Gesetz), člen 48a zakona o organizaciji sodišč (Gerichtsorganisationsgesetz – GOG), člen 19 zakona o azilnem sodišču (Asylgerichtshofgesetz – AsylgerichtshofG).

Sodišča najvišje stopnje

Druga sodišča

Ali se objavijo vse sodne odločbe ali le izbor?

le izbor

le izbor

Katera merila se uporabijo, kadar se objavi le izbor?

Objavi se celotno besedilo sodnih odločb skupaj s povzetkom.

Odločbe vrhovnega sodišča, s katerimi se pritožbe zavrnejo brez podrobne obrazložitve, se ne objavijo.

Odločbe drugih sodišč se objavijo, če njihov pomen presega posamezno zadevo.

Objavi se celotno besedilo sodnih odločb skupaj s povzetkom.

Odločbe vrhovnega sodišča, s katerimi se pritožbe zavrnejo brez podrobne obrazložitve, se ne objavijo.

Odločbe drugih sodišč se objavijo, če njihov pomen presega posamezno zadevo.

Zadnja posodobitev: 17/03/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.