Nacionalna sodna praksa

Avstrija

Ta oddelek vsebuje informacije o avstrijski sodni praksi in ustreznih pravnih zbirkah podatkov.

Vsebino zagotavlja
Avstrija

Spletne podatkovne zbirke sodne prakse

Odločbe avstrijskih sodišč se objavijo v pravno-informacijskem sistemu Republike Avstrije in so na voljo na http://www.ris.bka.gv.at/. Odločbe najvišjih sodišč in upravnih sodišč so objavljene v celoti, odločbe drugih sodišč pa se objavijo le v nekaterih primerih.

Pravno-informacijski sistem (Rechtsinformationssystem – RIS) je elektronska podatkovna zbirka, ki jo vodi urad avstrijskega zveznega kanclerja. Njegov glavni namen je predstaviti pravne predpise, objavljene v avstrijskem zveznem uradnem listu (Bundesgesetzblatt), in informacije o pravu Zvezne republike Avstrije.

Dostop do pravno-informacijskega sistema je neoviran (WAI-AA v skladu z WCAG 2.0).

Predstavitev sodnih odločb/naslovov

Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Predstavitev sodb z naslovi

Da

Delno

Primeri naslovov:

Serijska številka: RS0127077

Opravilna številka: 11 Os 87/11w

Datum sodne odločbe: 25. 8. 2011

Besedilo naslova

V splošnem naslov sestavljajo naslednji elementi: številka senata: 11, oznaka vrste postopka: Os, tekoča opravilna številka: 87 in leto: 11. Dodan je še datum sodne odločbe: 25. 8. 2011.

Evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI)

Pod tem naslovom je na voljo evropska identifikacijska oznaka sodne prakse (ECLI). Gre za edinstveno identifikacijsko oznako sodnih odločb v državah članicah EU.

Oblike

Odločbe so na voljo v naslednjih formatih: XML, RTF, PDF in HTML.

Zadevna sodišča in druge institucije

Vrhovna sodišča

 • Vrhovno sodišče (Oberster Gerichtshof)
 • Ustavno sodišče (Verfassungsgerichtshof)
 • Upravno sodišče (Verwaltungsgerichtshof)

Sodišča in druge institucije

 • Višja deželna sodišča (Oberlandesgerichte) in druga sodišča (civilne in kazenske zadeve)
 • Zvezno upravno sodišče (Bundesverwaltungsgericht)
 • Deželna upravna sodišča (Landesverwaltungsgerichte)
 • Zvezno finančno sodišče (Bundesfinanzgericht, zunanje)
 • Organ za varstvo podatkov (Datenschutzbehörde) (pred letom 2014: Komisija za varstvo podatkov (Datenschutzkommission))
 • Disciplinske komisije (Disziplinarkommissionen), vrhovna disciplinska komisija (Disziplinaroberkommission), pritožbena komisija (Berufungskommission)
 • Nadzorni organ predstavnikov zaposlenih (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (pred letom 2014: Nadzorna komisija predstavnikov zaposlenih (Personalvertretungs-Aufsichtskommission))
 • Komisije za enako obravnavo (Gleichbehandlungskommissionen) od leta 2014
 • Komisije za enako obravnavo (Gleichbehandlungskommissionen) od leta 2008 (zunanje)
 • Neodvisni upravni senati (unabhängige Verwaltungssenate) – izbrane odločbe od leta 1991 do leta 2013, nato deželna upravna sodišča
 • Dokumentacija o finančnih zadevah, neodvisen finančni senat (unabhängiger Finanzsenat) (zunanji; odločbe do leta 2013, nato zvezno finančno sodišče)
 • Neodvisen zvezni azilni senat (unabhängiger Bundesasylsenat) (izbrane odločbe od leta 1998 do leta 2008)
 • Sodišče za azil (Asylgerichtshof) (odločbe od julija 2008 do 2013, nato zvezno upravno sodišče)
 • Senat za okolje (Umweltsenat) (izbrane odločbe od leta 1994 do leta 2013, nato zvezno upravno sodišče)
 • Zvezni senat za komunikacije (Bundeskommunikationsenat) (izbrane odločbe od leta 2001 do leta 2013, nato zvezno upravno sodišče)
 • Organi za revizijo javnih naročil (izbrane odločbe do leta 2013, nato zvezno upravno sodišče)

Opomba: spodnji odgovori ne veljajo za vsa zgoraj navedena sodišča in senate.

Nadaljnji postopki

Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Ali so na voljo informacije:

 • o pravnih sredstvih?

Ne

Ne

 • o tem, ali je zadeva še nerešena?

Ne

Ne

 • o odločitvah o pravnih sredstvih?

Ne

Da, če so odločbe najvišjih sodišč objavljene

 • o pravnomočnosti sodne odločbe?

Objavijo se samo pravnomočne sodne odločbe.

Objavijo se samo pravnomočne sodne odločbe.

 • o nadaljnjih postopkih pred
 • drugim domačim sodiščem (ustavno sodišče …)?
 • Sodiščem Evropske unije?
 • Evropskim sodiščem za človekove pravice?
 • Posebni povzetki odločb vrhovnega sodišča pomenijo, da postopki pred drugimi državnimi ali mednarodnimi višjimi sodišči še potekajo.

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Pravila glede objave

Na nacionalni ravni?

Na ravni sodišč?

Ali obstajajo zavezujoča pravila za objavo sodnih odločb?

Da

Da

Člena 15 in 15a zakona o vrhovnem sodišču (OGH-Gesetz), člen 48a zakona o organizaciji sodišč (Gerichtsorganisationsgesetz – GOG), člen 23 zakona o zveznem finančnem sodišču (BFGG), člen 20 zakona o zveznem upravnem sodišču (BVwGG)

Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Ali se objavijo vse sodne odločbe ali le izbor?

Z nekaterimi omejenimi izjemami

Le majhen izbor na področju rednih sodišč, v celoti na področju upravnega pravosodja

Katera merila se uporabijo, kadar se objavi le izbor?

Objavi se celotno besedilo sodnih odločb skupaj s povzetkom.

Odločbe vrhovnega sodišča, s katerimi se pritožbe zavrnejo brez podrobne obrazložitve, se ne objavijo.

Objavi se celotno besedilo sodnih odločb skupaj s povzetkom.

Odločbe drugih sodišč se objavijo, če njihov pomen presega posamezno zadevo.

Zadnja posodobitev: 04/05/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.