Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Bolgarija

V tem delu je predstavljena bolgarska sodna praksa ter so opisane ustrezne zbirke podatkov na tem področju in povezave z njimi. Vrhovno upravno sodišče je pristojno za celoten nadzor nad pravilnim in nepristranskim izvajanjem zakonov v upravnem sodstvu. Vrhovno upravno sodišče obravnava pritožbe in ugovore zoper akte sveta ministrov, predsednika vlade, podpredsednika vlade, ministrov, vodij drugih institucij, ki so neposredno podrejeni svetu ministrov, vrhovnega sodnega sveta, bolgarske nacionalne banke in okrožnih guvernerjev ter druge zakonsko določene akte. Sodišče odloča v sporih o zakonitosti prenesenih zakonodajnih instrumentov. Kot kasacijsko sodišče obravnava sodne odločbe glede upravnih zadev in zahteve za preklic veljavnih sodnih odločb v takšnih primerih. Vrhovno kasacijsko sodišče je vrhovna sodna instanca v kazenskih, gospodarskih in civilnih zadevah. Pristojno je za odločanje v vseh zadevah na ozemlju Republike Bolgarije. Sodne postopke vodijo Vrhovno kasacijsko sodišče in Vrhovno upravno sodišče ter pritožbena, okrožna, vojaška in okrajna sodišča.  Sodbe in sodne odločbe v papirni in elektronski obliki so shranjene v informacijskih zbirkah podatkov na navedenih sodiščih.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Sodna praksa na spletni strani

Spletna stran Vrhovnega upravnega sodišča je aktivna od začetka leta 2002. Na njej lahko posamezniki, pravni subjekti in upravni organi na preprost način najdejo informacije o pravosodnih dejavnostih sodišča.

N spletni strani sodišča je objavljena tudi sodna praksa. Za dostop do informacij je potrebna registracija, ki je standardna in brezplačna (uporabniško ime in geslo).

Na spletni strani Vrhovnega kasacijskega sodišča je možen neposreden dostop do zbirke podatkov vrhovnega sodišča.

Predstavitev odločb / Naslovi

Vrhovno upravno sodišče

Na internetu ni naslova, na katerem bi lahko našli informacije o odločbah in drugih dejavnostih Vrhovnega upravnega sodišča. Akti so predstavljeni s številko, datumom izdaje in številko pravne zadeve, na primer:

“Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005”

Vrhovno kasacijsko sodišče

Sodne odločbe so izdane v papirni obliki ter so objavljene v biltenu, letopisu in na spletni strani Vrhovnega kasacijskega sodišča Republike Bolgarije

Iskanje je možno glede na: podatke na sodišču in imena strank v zadevi, številko, pod katero je zadeva vodena na Vrhovnem kasacijskem sodišču, številko pravne zadeve, pod katero je registrirana v zbornici Vrhovnega kasacijskega sodišča.

Celotne sodne odločbe (osebni podatki so izbrisani), ki so bile izdane po 1. oktobru 2008, so dostopne na povezavi na dnu strani "rezultat iskanja".

Novice in obvestila za javnost Vrhovnega kasacijskega sodišča Republike Bolgarije so redno objavljena v rubriki Tiskovni urad na spletni strani vrhovnega sodišča.  V tej rubriki so objavljene sodne odločbe, izdane v primerih, ki so zelo zanimivi za javnost, prav tako pa tudi informacijska zbirka podatkov Vrhovnega kasacijskega sodišča.

Oblike

Vrhovno upravno sodišče

Sodna praksa je dostopna na spletni strani sodišča v obliki HTML.

Vrhovno kasacijsko sodišče

Sodna praksa je dostopna na spletni strani sodišča v obliki PDF.

Zadevna sodišča

Nadaljnji postopki

Vrhovna sodišča – VUS & VKS

Druga sodišča

Ali so na voljo informacije:

  • o pritožbah?

Da.

Da.

  • o tem, ali obravnava zadeve še poteka?

Da.

Da.

  • o rezultatu pritožbe?

Da.

Da.

  • o nepreklicnosti sodne odločbe?

Da.

Da.

  • o nadaljnjih postopkih na:

  drugem nacionalnem sodišču (Ustavno sodišče…)?

  Sodišču Evropskih skupnosti?

  Evropskem  sodišču za človekove pravice?

Ni podatkov.

Ni podatkov.


Pravila glede objave

Na nacionalni ravni

Na ravni sodišč

Ali obstajajo zavezujoči predpisi glede objave sodne prakse?

Da – člen 64(1) Akta o pravosodnem sistemu.

Da.


Vrhovna sodišča

Druga sodišča

Ali je objavljena celotna sodna praksa ali samo izbor?

VUS & VKS – celotna sodna praksa

Celotna sodna praksa/samo izbor

Na podlagi kakšnih kriterijev se opravi izbor, če ni objavljena celotna sodna praksa?

Ni podatkov.

Ni podatkov.


Zadnja posodobitev: 17/12/2018

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.