Nacionalna sodna praksa

Bolgarija

Ta stran vsebuje pregled bolgarske sodne prakse ter opis ustreznih podatkovnih zbirk na tem področju in povezav z njimi.

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Sodno oblast izvajajo vrhovno kasacijsko sodišče, vrhovno upravno sodišče, pritožbena sodišča, okrožna sodišča, vojaška sodišča in okrajna sodišča. Obsodbe in odločbe so shranjene v podatkovnih zbirkah zadevnih sodišč, in sicer na papirju in v elektronski obliki.

Vrhovno kasacijsko sodišče je vrhovni sodni organ najvišje stopnje v kazenskih, gospodarskih in civilnih zadevah. To sodišče v skladu s členom 124 bolgarske ustave opravlja vrhovno sodno presojo glede tega, ali vsa sodišča uporabljajo zakonodajo pravilno in enotno. Pristojno je za celotno Bolgarijo.

Vrhovno upravno sodišče opravlja vrhovno sodno presojo glede tega, ali upravna sodišča uporabljajo zakonodajo pravilno in enotno.

Vrhovno upravno sodišče je pristojno v naslednjih primerih:

 1. če se izpodbijajo zakonski predpisi, razen tistih, ki jih izdajo občinski sveti;
 2. če se izpodbijajo akti sveta ministrov, predsednika vlade, podpredsednikov vlade in ministrov, ki jih ti izdajo v okviru izvajanja svojih ustavnih vodstvenih in upravljavskih pristojnosti; v primerih, določenih z zakonodajo, in kadar ti organi pooblastila prenesejo na zadevne uradnike, se upravni akti, ki jih ti izdajo, izpodbijajo pri zadevnem upravnem sodišču;
 3. če se izpodbijajo odločbe vrhovnega sodnega sveta;
 4. če se izpodbijajo akti bolgarske nacionalne banke in njenih organov;
 5. če gre za kasacijske pritožbe in pritožbe zoper prvostopenjske odločbe;
 6. če gre za procesni ugovor stranke zoper sodbe in sklepe;
 7. če se zahteva razveljavitev pravnomočnih sodnih odločb v upravnih zadevah;
 8. če se izpodbijajo drugi akti, opredeljeni v zakonu.

Sodna praksa, ki je na voljo na spletišču

Spletišče vrhovnega upravnega sodišča deluje od začetka leta 2002. Oblikovano je bilo za zadovoljitev potreb fizičnih in pravnih oseb ter upravnih organov, ki potrebujejo enostaven dostop do informacij o sodni dejavnosti sodišča.

Sodna praksa je na voljo na spletišču sodišča. Za dostop do podatkovne zbirke je potrebna standardna registracija, ki je na voljo vsem (uporabniško ime in geslo).

Na spletišču vrhovnega kasacijskega sodišča je omogočen neposreden dostop do podatkovne zbirke vrhovnega sodišča.

Predstavitev odločb/naslovi

Vrhovno upravno sodišče

Na internetu ni naslovov/poglavij, ki bi bili povezani z odločbami ali drugimi dejavnostmi vrhovnega upravnega sodišča. Akti so objavljeni skupaj s številko, datumom izdaje in številko zadeve, s katero so povezani, na primer:

odločba št. 5908 z dne 23. junija 2005 v zadevi št. 4242/2005.

Vrhovno kasacijsko sodišče

Odločbe so izdane na papirju in objavljene v biltenu, letopisu in na spletišču bolgarskega vrhovnega kasacijskega sodišča.

Iščete lahko po: sodišču in imenih strank v zadevi; številki zadeve, registrirane pri vrhovnem kasacijskem sodišču; številki zadeve v oddelku vrhovnega kasacijskega sodišča.

Celotno besedilo odločb, izdanih od 1. oktobra 2008 (z izbrisanimi osebnimi podatki), je na voljo prek povezave na dnu strani z „rezultati iskanja“.

Novice in sporočila za javnost vrhovnega kasacijskega sodišča Bolgarije se redno objavljajo v delu spletišča vrhovnega sodišča s sporočili za javnost. Odločbe v zadevah, ki so v velikem javnem interesu, se objavljajo v tem delu in zbirki informacij vrhovnega kasacijskega sodišča.

Oblike

Vrhovno upravno sodišče

Na spletišču vrhovnega upravnega sodišča je sodna praksa na voljo v obliki HTML.

Vrhovno kasacijsko sodišče

Na spletišču vrhovnega kasacijskega sodišča je sodna praksa na voljo v obliki PDF.

Sodišča

Nadaljnji postopki


Vrhovni sodišči – vrhovno upravno sodišče in vrhovno kasacijsko sodišče

Druga sodišča

Ali so na voljo tudi informacije o:

 • pritožbah?

Da

Da

 • tem, ali zadeva še ni rešena?

Da

Da

 • rezultatih pritožb?

Da

Da

 • pravnomočnosti odločb?

Da

Da

 • drugih postopkih pri:

drugih nacionalnih sodiščih (ustavno sodišče itd.),

Sodišču Evropske unije,

Evropskem sodišču za človekove pravice?

Ni relevantno

Ni relevantno


Pravila glede objavljanja


Na nacionalni ravni

Na ravni sodišč

Ali obstajajo zavezujoča pravila glede objavljanja sodne prakse?

Da – člen 64(1) zakona o pravosodnem sistemu

DaVrhovni sodišči

Druga sodišča

Ali je objavljena celotna sodna praksa ali le njen izbor?

Vrhovno upravno sodišče in vrhovno kasacijsko sodišče – celotna sodna praksa

Celotna sodna praksa/le izbor sodne prakse

Katera merila se uporabljajo za pripravo izbora?

Ni relevantno

Ni relevantno

Zadnja posodobitev: 08/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.