Nacionalna sodna praksa

Estonija

Ta razdelek vsebuje pregled estonske sodne prakse in opis ustreznih podatkovnih zbirk sodne prakse.

Vsebino zagotavlja
Estonija

Sodna praksa, ki je na voljo na spletu

Sodna praksa sodišč prve in druge stopnje je na spletu na voljo od leta 2001. Sodna praksa vrhovnega sodišča je na voljo od reorganizacije sodnega sistema leta 1993 in je objavljena je v elektronski izdaji Riigi Teataja (estonski državni uradni list) in na spletišču vrhovnega sodišča. Sodna praksa sodišč prve in druge stopnje je na voljo v elektronskem Riigi Teataja.

Obveznost objave sodne prakse je določena v zakonu o javnih informacijah, natančnejši predpisi pa so določeni v različnih zakonih o sodnem postopku. Običajno so objavljene vse pravnomočne sodbe. Izjeme so določene v civilnih in upravnih sodnih postopkih, v katerih sodišča v sodbah bodisi na lastno pobudo bodisi na zahtevo zadevnega posameznika ne razkrijejo imena posameznika (ki ga nadomestijo z začetnicami ali drugimi znaki), njegove osebne identifikacijske številke, datuma rojstva, registracijske številke in naslova. Sodišča se lahko v civilnih in upravnih sodnih postopkih bodisi na lastno pobudo bodisi na zahtevo zadevnega posameznika odločijo tudi, da bodo objavila le izrek sodbe, ki vsebuje občutljive osebne podatke, ali da je sploh ne bodo objavila, če bi lahko bila z nadomestitvijo imena posameznika z začetnicami ali drugimi znaki ogrožena njegova zasebnost. Sodišča lahko objavijo le izrek sodbe tudi, če sodba vsebuje informacije, za katere veljajo nekatere druge zakonske omejitve glede dostopa.

Vse pravnomočne sodbe v kazenskem postopku se objavijo, vendar se objavijo samo osebni podatki toženca (ime in osebna identifikacijska oznaka ali datum rojstva). Osebni podatki mladoletnih tožencev se praviloma ne razkrijejo (njihovo ime in osebna identifikacijska oznaka ali datum rojstva se nadomestijo z začetnicami ali drugimi znaki). Sodišča lahko na zahtevo posameznika ali na svojo pobudo v kazenskem postopku objavijo samo uvod in izrek ali končni del izdane sodbe, če sodba vključuje občutljive osebne podatke. Enako velja, če sodba vsebuje osebne podatke, za katere veljajo nekatere druge zakonske omejitve glede dostopa in na podlagi katerih bi bilo mogoče opredeliti zadevnega posameznika, čeprav so bili imena in drugi osebni podatki nadomeščeni z začetnicami ali drugimi znaki.

Objava sodne prakse se šteje za del izvajanja sodne oblasti, zato je mogoče objavi določenih podatkov ugovarjati. Sodišča morajo torej razmisliti, kako bodo sodbe objavljene.

Predstavitev sodb in naslovov

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Sodna praksa, predstavljena z naslovi?

Da

Ne

Po sodni praksi vrhovnega sodišča je mogoče iskati v Riigi Teataja in na spletišču vrhovnega sodišča, in sicer po letu, vrsti zadeve, opravilni številki, datumu sodbe, sestavi sodišča, vrsti postopka, vrsti kaznivega dejanja, oznaki in vsebini. Spletišče vrhovnega sodišča omogoča tudi iskanje po sodni praksi po ključnih besedah.

Po sodbah sodišč prve in druge stopnje je mogoče iskati po ustrezni vrsti postopka, glede na vrsto postopka pa tudi z različnimi iskalnimi merili. Pri vseh vrstah postopkov je mogoče po sodbah iskati po opravilni številki, oznaki ECLI, sodni palači, vrsti postopka, vrsti in datumu sodbe, datumu začetka obravnave, dodatnih zaznamkih in vsebini. Pri sodbah v kazenskih zadevah je mogoče tudi iskanje po številki predsodnega postopka, kategoriji in vrsti rešitve zadeve, vrsti postopka, vrsti zahtevka in kazni ali, na primer, razlogih za oprostilno sodbo. Pri sodbah v civilnih in upravnih zadevah je mogoče iskati tudi po kategoriji zadeve ter vrsti postopka in rešitve zadeve.

Primer naslova

Ocena ustavnosti drugega stavka člena 71(2) zakona o letalstvu.

Formati

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Dokument

Metapodatki

Dokument

Metapodatki

Ali je sodna praksa na voljo v formatu XML?

Ne

Ne

Ne

Ne

Kateri drugi formati se še uporabljajo?

HTML

HTML

PDF

HTML

Nadaljnji postopki

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali so na voljo informacije:

o pravnih sredstvih?

Ne

o stanju zadeve?

Da

Ne

o uspešnosti pravnih sredstev?

Da

o pravnomočnosti sodbe?

Da

Da

o nadaljnjih postopkih pred:

drugim domačim sodiščem (npr. ustavnim sodiščem)?

Sodiščem Evropske unije?

Evropskim sodiščem za človekove pravice?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila glede objave

Na nacionalni ravni

Na ravni sodišč

Ali obstajajo zavezujoča pravila za objavo sodne prakse?

Da

Pravila o objavi sodne prakse so določena v ustreznih procesnih zakonikih. Pravila za kazenske in civilne postopke se razlikujejo.

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali je objavljena celotna sodna praksa ali samo izbor?

Samo izbor

Samo izbor

Katera merila se uporabljajo za izbor?

Izbor temelji na naslednjem:

(1) sodba mora biti pravnomočna;

(2) sodba se lahko objavi, če:

(a) (v civilnih in upravnih zadevah) ne vsebuje občutljivih osebnih podatkov; sodba se objavi z imeni, ki so nadomeščena z začetnicami ali drugimi znaki, in tako, da ni ogrožena zasebnost zadevnega posameznika; sodba ne vsebuje informacij, za katere veljajo nekatere druge zakonske omejitve glede dostopa;

(b) (v kazenskih zadevah) ne vsebuje občutljivih osebnih podatkov ali osebnih podatkov, za katere veljajo nekatere druge zakonske omejitve glede dostopa, ali če so imena in drugi osebni podatki nadomeščeni z začetnicami in drugimi znaki, tako da ni mogoče opredeliti zadevnega posameznika; sodba ne vsebuje informacij, za katere veljajo nekatere druge zakonske omejitve glede dostopa.

Izbor temelji na naslednjem:

(1) sodba mora biti pravnomočna;

(2) sodba se lahko objavi, če:

(a) (v civilnih in upravnih zadevah) ne vsebuje občutljivih osebnih podatkov; sodba se objavi z imeni, ki so nadomeščena z začetnicami ali drugimi znaki, in tako, da ni ogrožena zasebnost zadevnega posameznika; sodba ne vsebuje informacij, za katere veljajo nekatere druge zakonske omejitve glede dostopa;

(b) (v kazenskih zadevah) ne vsebuje občutljivih osebnih podatkov ali osebnih podatkov, za katere veljajo nekatere druge zakonske omejitve glede dostopa, ali če so imena in drugi osebni podatki nadomeščeni z začetnicami in drugimi znaki, tako da ni mogoče opredeliti zadevnega posameznika; sodba ne vsebuje informacij, za katere veljajo nekatere druge zakonske omejitve glede dostopa.

Pravne zbirke podatkov

Ime in URL podatkovne zbirke

Objavljena sodna praksa vrhovnega sodišča je na voljo na spletišču vrhovnega sodišča in v Riigi Teataja.

Sodno prakso sodišč prve in druge stopnje, ki je postala pravnomočna in je bila objavljena, je mogoče najti z iskanjem po sodni praksi v Riigi Teataja.

Predlogi estonskih sodišč za sprejetje predhodne odločbe, vloženi pri Sodišču Evropske unije, so na voljo na spletišču vrhovnega sodišča. Tu boste videli ime sodišča, ki je vložilo predlog za sprejetje predhodne odločbe, datum vložitve, opis vsebine predloga ter številki zadev na estonskem sodišču in Sodišču Evropske unije.

Povzetki sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice so na voljo v Riigi Teataja.

Na spletišču sodišč so na voljo statistični podatki o postopkih pred sodišči prve in druge stopnje od leta 1996. Statistični podatki vrhovnega sodišča so na voljo na spletišču vrhovnega sodišča. Statistični podatki o ocenah ustavnosti so na voljo od leta 1993, medtem ko so statistični podatki o upravnih, civilnih, kazenskih in prekrškovnih zadevah na voljo od leta 2002.

Na spletišču vrhovnega sodišča je tudi analiza izbranih tem sodne prakse od leta 2006.

Ali je dostop do podatkovnih zbirk brezplačen?

Da, dostop do podatkovnih zbirk je brezplačen.

Zadnja posodobitev: 12/02/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.