Nacionalna sodna praksa

Francija

V tem razdelku boste našli pregled virov sodne prakse in njihove vsebine ter povezave na ustrezne zbirke podatkov.

Vsebino zagotavlja
Francija

Razpoložljive spletne strani

1. Splošni uradni portal: Legifrance

2. Spletne strani sodišč:

3. Spletna stran Ministrstva za pravosodje

Predstavitev odločb, povzetki

Odločbe se v zbirke običajno vnesejo s seznamom ključnih besed ali „izvlečkom“, ki mu sledi povzetek najpomembnejših pravnih vprašanj in sklicevanj na zakonodajo ali prejšnje odločbe.

Primer:

Dokumenti Kasacijskega sodišča poleg identifikacijskih številk vsebujejo tudi analitične podatke. Povzetek, ki ga pripravi sodnik v sestavi, ki je izrekla sodbo, povzema obravnavano pravno vprašanje. Naslov, ki izhaja iz povzetka sodbe, je sosledje ključnih besed, razvrščenih po pomembnosti. Uporabljene ključne besede so iz nomenklature Kasacijskega sodišča, kot je navedena v izdajah letnih seznamov Biltena sodišča, ki je na voljo v rubriki „Titrage“ (Naslovi), dostopni s klikom na „Titrage“ („Naslovi“) na obrazcu za napredno iskanje sodne prakse.

Primer: Kasacijsko sodišče, civilni oddelek 2, javna obravnava v četrtek, 18. decembra 2008, št. pritožbe: 07-20.238, izpodbijana odločba: Kasacijsko sodišče v Basse-Terre z dne 23. aprila 2007

Naslovi in povzetki: CIVILNI POSTOPEK – Predlogi – Pritožbeni predlogi – Zadnje procesne vloge – Področje uporabe

Pritožbeno sodišče, ki za opuščene šteje trditve in razloge, ki niso povzeti v zadnjih procesnih vlogah, medtem ko te niso opredeljevale predmeta spora in postavljale pravnega vprašanja, zaradi katerega se postopek lahko konča, krši člen 954(2) zakonika o civilnem postopku.

CIVILNI POSTOPEK – Predlogi – Pritožbeni predlogi – Zadnje procesne vloge – Skladnost z določbami člena 954(2) novega zakonika o civilnem postopku – Neobstoj – Obseg
CIVILNI POSTOPEK – Predlogi – Pritožbeni predlogi – Zadnje procesne vloge – Opredelitev – Izključitev – Primer – Predlogi za preiskavo

SODNE ODLOČBE IN SODBE – Predlogi – Pritožbeni predlogi – Zadnje procesne vloge – Področje uporabe

Predhodna sodna praksa: O pojmu zadnjih procesnih vlog v smislu člena 954(2) zakonika o civilnem postopku primerjajte: Civil. 2, 3. maj 2001, št. 99-16.293, Bilt. 2001, II, št. 87 (zavrnitev), in navedeno mnenje; Civil. 2, 20. januar 2005, št. 03-12.834, Bilt. 2005, II, št. 20 (razveljavitev), in navedene sodbe.

Uporabljene določbe: Člen 954(2) zakonika o civilnem postopku.

Formati

Sodna praksa je na voljo v naslednjih formatih (npr. PDF, html, XML)? XML za sodbe vrhovnih sodišč, sicer v formatu html.

Sodišča, katerih sodna praksa je dostopna

Vrhovno sodišče

Kasacijsko sodišče, Državni svet, Ustavni svet

Redna sodišča

Pritožbena sodišča in pritožbena upravna sodišča

Specializirana sodišča

Računsko sodišče

Spremljanje postopkov, ki potekajo

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali obstajajo informacije:

o obstoju tožbe?

Da, za Ustavni svet.

V uvajanju za Kasacijsko sodišče.

Samo za stranke v postopkih pred Državnim svetom.

Ne.

o tem, da o zadevi še ni odločeno?

Ne.

Ne.

o rezultatu tožbe?

Da.

Ne.

o nepreklicnosti in dokončnosti odločbe?

Da.

Da.

o tem, da se postopek lahko nadaljuje pred:

drugim sodiščem (Ustavno sodišče itd.)?

Sodiščem Evropskih skupnosti?

Evropskim sodiščem za človekove pravice?

Ne.

Da.

Da.

Da.

Da.

Da.

Pravila glede objave

Na nacionalni ravni

Za odločbe nekaterih sodišč

Ali obstajajo zavezujoča pravila o objavi sodnih odločb?

Da.

Ne.

Kasacijsko sodišče

V skladu s členom R.433-3 zakonika o organizaciji sodstva služba za dokumentacijo in študije ureja zbirko podatkov, v kateri so pod isto nomenklaturo združene:

  • po eni strani odločbe in mnenja Kasacijskega sodišča ter sodišč ali sodnih komisij, ki spadajo pod to sodišče, ki so ali niso objavljene v mesečnih biltenih, omenjenih v členu R.433-4;
  • po drugi strani odločbe s posebnim interesom, ki jih izdajo druga redna sodišča.

Zato odločbe s posebnim interesom pod pogoji, določenimi v odredbi ministra za pravosodje, službi pošljejo prvi predsedniki pritožbenih sodišč ali neposredno predsedniki ali sodniki, ki vodijo prvostopenjska sodišča.

Zbirka podatkov je javno dostopna pod pogoji, ki veljajo za javno službo za objavljanje prava na spletu.

Služba za dokumentacijo in študije ureja ločeno zbirko podatkov, v kateri so zbrane vse sodbe, ki jih izdajo pritožbena sodišča, in sodne odločbe, ki jih izdajo prvi predsedniki teh sodišč ali njihovi pooblaščenci. Pogoji, pod katerimi se te sodbe in odločbe pošljejo službi in jih ta uporablja, so določeni v odredbi ministra za pravosodje.

Služba za dokumentacijo in študije v skladu s členom R.433-4 pripravi dva mesečna biltena, enega za civilne oddelke, drugega za kazenski oddelek, v katerih so omenjeni odločbe in mnenja, za objavo katerih se je odločil predsednik sestave, ki jih je izdala. Služba pripravlja redne sezname.

Državni svet

V skladu s členom L.10 zakonika o upravnem postopku so sodne odločbe javne. V njih so navedena imena sodnikov, ki so jih izdali.

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali se objavi celotno besedilo ali samo izbrani del?

Celotno besedilo vseh odločb v zbirkah na spletu.

Izbor celotnih odločb na papirju (Kasacijsko sodišče in Državni svet) in povzetki drugih izbranih odločb.

Objava obrazložitev za izbor sodb pritožbenih sodišč.

Če se objavi izbrani del, kakšna so merila?

Po izbiri sodišča.

Po izbiri sodišča.

Zadnja posodobitev: 13/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.