To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: madžarščina.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Madžarska

Ta stran vsebuje pregled sodne prakse na Madžarskem ter opis in povezave do ustreznih podatkovnih zbirk sodne prakse.

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Sodna praksa na spletni strani

Zakon št. 161 iz 2011 o organizaciji in upravljanju sodišč določa, da morajo od 1. januarja 2012 vrhovno sodišče Madžarske (Kúria), pet regionalnih prizivnih sodišč ter upravna in delovna sodišča (slednja kot sodišča prve stopnje obravnavajo upravne spore, odločba sodišča ni predmet rednega pravnega sredstva) objavljati meritorne odločbe v elektronski obliki v zbirki sodnih odločb (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). Zbirka sodnih odločb je danes dosegljiva na spletni strani registra anonimnih odločb (Anonim Határozatok Tára, povezava: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (Zakon št. 90 iz 2005 o svobodi elektronskih informacij je določal, da morajo od 1. julija 2007 vrhovno sodišče in pet regionalnih prizivnih sodišč objavljati vse meritorne odločbe).

Odločbe v spodaj navedenih postopkih predstavljajo izjemo in jih ni treba objaviti v zbirki sodnih odločb:

 • sodne odločbe v postopkih za plačilni nalog, izvršbe, podjetje–sodišče, stečajnih in likvidacijskih postopkih ter postopkih glede registrov, ki jih vodijo sodišča;
 • odločbe v zakonskih sporih, postopkih za ugotavljanje očetovstva in sorodstva, postopkih v zvezi s prenehanjem starševske odgovornosti ter postopkih v zvezi s skrbništvom se ne smejo objaviti, če tako zahteva katera koli stranka;
 • odločbe v postopkih v zvezi z domnevnimi kaznivimi dejanji zoper spolno nedotakljivost se ne smejo objaviti brez privolitve žrtve.

Vrhovno sodišče (Kúria) mora objaviti odločitve za enotno uporabo zakonodaje (povezava: https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), sodbe o pravnih načelih (povezava: http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) in sodne odločbe o pravnih načelih (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Te so prav tako na voljo na spletni strani registra anonimnih odločb (povezava: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Odločba in ime predsednika sodišča, ki je izdalo odločbo, morata biti objavljena v zbirki sodnih odločb v roku 30 dni po tem, ko je odločba dosegljiva v pisni obliki.

Opis objavljene odločbe mora vsebovati ime sodišča in področje sodne pristojnosti, leto izdaje odločbe, referenčno številko ter zakonodajo, na podlagi katere je sodišče sprejelo odločbo.

Po pravilu morajo biti osebni podatki vseh strank izbrisani iz odločb („anonimne odločbe“), stranke pa je treba opredeliti glede na njihove vloge v postopkih.

Predstavitev odločb/naslovi

Posebnih naslovov ni, ker iskalnik daje vse bistvene informacije o zadetkih. Na seznamu zadetkov je identifikacijska številka, ki se nanaša na podatke in je prav tako poudarjena na seznamu zadetkov (sodišče, vrsta postopka).

(Podrobna pravila za navajanje odločb, objavljenih v zbirki sodnih odločb, so določena z Uredbo št. 29/2007 z dne 31. maja 2007 ministra za pravosodje.)

Oblike zapisa

Sodna praksa je na voljo v obliki obogatenega besedila (rtf).

Zadevna sodišča

Vrhovno sodišče (Kúria) in pet regionalnih prizivnih sodišč morajo objavljati vse vsebinske odločbe. Vse odločbe nižjih sodišč, ki so neposredno povezane s temi odločbami, morajo biti prav tako objavljene.

Upravna in delovna sodišča morajo objavljati vse vsebinske odločbe samo, če so bile izdane v okviru upravnega postopka na prvi stopnji, in odločba sodišča ni predmet rednega pravnega sredstva.

Predsedniki sodišč lahko odločijo, ali nameravajo objaviti ostale meritorne odločbe.

Osrednja spletna stran: madžarska sodišča.

Nadaljnji postopki

Vrhovno sodišče (Kúria)

Druga sodišča

Ali so dostopne informacije

glede pravnih sredstev?

Ne

Ne

 • ali je zadeva še nerešena?

Ne

Ne

 • gleda uspeha pravnih sredstev?

Ne

Ne

 • o pravnomočnosti sodbe?

Da

Da

 • o nadaljnjih postopkih pred

drugim domačim sodiščem (ustavno sodišče…)?

pred sodiščem Evropske unije?

pred Evropskim sodiščem za človekove pravice?

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pravila glede objave

Na nacionalni ravni

Na ravni sodišč

Ali obstajajo obvezujoča pravila za objavo sodne prakse?

Da

Da

Vrhovno sodišče (Kúria)

Druga sodišča

Ali je objavljena vsa sodna praksa ali le del?

Vsa sodna praksa

Samo del

Če gre za izbor,

katera merila so uporabljena?

Pet regionalnih prizivnih sodišč objavlja vse meritorne odločbe. Vse odločbe nižjih sodišč, ki so neposredno povezane s temi odločbami, morajo prav tako biti objavljene.

Predsedniki sodišč lahko odločijo, ali nameravajo objaviti ostale meritorne odločbe.

Od 1. julija 2007.

Pravne zbirke podatkov

Ime in URL zbirke podatkov

Portal madžarskih sodišč

Ali je dostop do zbirke podatkov brezplačen?

Dostop do zbirke podatkov je brezplačen.

Kratek opis vsebine

Od 1. julija 2007 vse meritorne odločbe vrhovnega sodišča Madžarske (Kúria) (pred 1. januarjem 2012 se je imenovalo vrhovno sodišče) in petih regionalnih prizivnih sodišč ter od 1. januarja 2012 meritorne odločbe upravnih in delovnih sodišč glede upravnih zadev (ko je upravna odločba na podlagi pregleda izdana v okviru postopka na prvi stopnji in odločba sodišča ni predmet rednega pravnega sredstva).

Vse odločbe nižjih sodišč, neposredno povezane s temi odločbami.

Ostale odločbe, ki jih daje predsednik sodišča.

Osebni podatki vseh strank morajo biti izbrisani iz odločb, stranke je treba opredeliti glede na njihove vloge v postopkih. Naslednji podatki se ne smejo izbrisati:

 • ime organa, ki izvaja državne ali lokalne upravne funkcije ali katere koli druge javne funkcije, kot jih predpisuje zakonodaja, in – če z zakonom ni določeno drugače – ime in priimek ali imena (pod skupno oznako „ime“) ter položaj osebe, ki deluje v tej vlogi, če je oseba vključena v postopke na podlagi upravljanja javne funkcije;
 • ime pravnika, ki deluje kot pooblaščeni zastopnik ali odvetnik;
 • ime fizične osebe, ki kot tožena stranka izgubi tožbo, ter ime in sedež pravnih oseb ali organov brez pravne osebnosti, če je bila odločba izdana v postopku, v katerem po zakonu obstaja pravica uveljavljati zahtevke v javnem interesu;
 • ime in sedež poslovnih organizacij in ustanov ter ime njihovega zastopnika;
 • podatki, dostopni na podlagi javnega interesa.

Sorodne povezave

Iskanje v zbirki madžarskih sodnih odločb

Zadnja posodobitev: 06/04/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.