Izvirna jezikovna različica te strani latvijščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Latvija

Ta stran nudi informacije o sodni praksi Latvije.

Vsebino zagotavlja
Latvija
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Sodna praksa, ki je na voljo na spletu

Zbirka sodne prakse je bistveni del portala nacionalnih sodišč (Latvijas Tiesu portāls). Vsebuje sodbe vrhovnega sodišča, razvrščene po področjih sodne prakse.

Od 1. januarja 2007 so vse sodbe latvijskih upravnih sodišč objavljene na spletnem portalu nacionalnih sodišč.

Objavljen je tudi izbor sodb vseh sodišč v civilnih in kazenskih zadevah (zlasti če bi lahko bile v interesu javnosti). Sodbe so objavljene na portalu nacionalnih sodišč. Sodbe vrhovnega sodišča so dostopne tudi na spletišču vrhovnega sodišča.

Predstavitev odločb / Naslovi

Zbirka sodne prakse

Številka zadeve (Lietas numurs)

Vrsta zadeve (Lietas veids)

Datum (Datums)

Dostop do evidence (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Civilne zadeve (Civillietas)

XXXX-XX-XX


1. Naslov izvlečka (Tēzes virsraksts):

2. (Glavni argument) (Galvenā tēze)

3. (Dodatne pravne informacije) (Papildu tiesiskā informācija)

Kliknite na „Atvērt kartīti“ za dostop do evidence sodnih zadev, ki je sestavljena iz dveh delov: osnovnih informacij in dodatnih informacij. Med dodatnimi informacijami so na voljo:

  1. naslov izvlečka sodbe;
  2. glavni argument sodbe (običajno 2–3 argumenti);
  3. informacije o pravnih aktih, pravnih načelih, sodni praksi in pravni doktrini, ki so bili uporabljeni pri sestavi sodbe;
  4. povzetek sodbe.

Formati

Sodbe v zbirki sodne prakse portala nacionalnih sodišč so na voljo v formatu HTML.

Sodbe, objavljene na portalu nacionalnih sodišč, so v formatu PDF ali DOC.

Zadevna sodišča

Vrhovno sodišče

Sodbe vrhovnega sodišča so na voljo v zbirki sodne prakse in na spletišču vrhovnega sodišča.

Redna sodišča

Sodbe rednih sodišč so na voljo na spletišču portala nacionalnih sodišč.

Nadaljnji postopki

Informacije o nadaljnjih postopkih so na voljo na portalu nacionalnih sodišč z uporabo funkcije „Potek postopkov“ (Tiesvedības gaita) v razdelku „e-storitve“ (E-pakalpojumi).

Z vpisom številke zadeve se lahko pridobijo informacije o pristojnem sodišču, sodniku, ki mu je bila zadeva dodeljena, časovnem razporedu sodnih obravnav, vloženih pravnih sredstvih, odločitvah o pravnih sredstvih in morebitni razglasitvi ničnosti odločb.

Pravila glede objave

Če se o zadevi odloča na javni obravnavi, ima sodna odločba oziroma sodba (ki je sestavljena iz uvoda, opisa zadeve, obrazložitve in izreka) status informacije javnega značaja od dneva, ko je izrečena.

Če sodna odločba oziroma sodba ni izrečena (na primer, če se je o zadevi v celoti odločalo v pisnem postopku), se šteje za informacijo javnega značaja od dneva, ko je sprejeta.

Če se o zadevi odloča na nejavni obravnavi ter sta bila uvod in izrek sodne odločbe oziroma sodbe objavljena na javni obravnavi, se ta dela sodne odločbe oziroma sodbe štejeta za informacijo javnega značaja in se lahko objavita.

Uredba kabineta ministrov št. 123, ki je bila sprejeta 10. februarja 2009 in je začela veljati 18. februarja 2009, določa, da je treba pred objavo sodnih odločb oziroma sodb določene osebne podatke fizičnih oseb izbrisati in ustrezno nadomestiti:

  1. ime in priimek osebe – z začetnicami imena in priimka;
  2. osebno identifikacijsko številko – z besedami „osebna identifikacijska številka“;
  3. naslov prebivališča – z besedo „prebivališče“;
  4. naslov nepremičnine – z besedo „naslov“;
  5. referenčno številko nepremičnine v zemljiški knjigi – z besedami „registrska referenčna številka“;
  6. registrsko številko vozila – z besedami „registrska številka“.

Navedbe iz sodnih odločb oziroma sodb o sodnikih, tožilcih, zapriseženih odvetnikih, zapriseženih notarjih in zapriseženih sodnih izvršiteljih se morajo objaviti.

Izbiro sodnih odločb za objavo (v ustreznih okoliščinah) opravi oddelek za sodno prakso vrhovnega sodišča, pri čemer upošteva pomembnost in aktualnost sodnih odločb.

Zadnja posodobitev: 30/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.