Nacionalna sodna praksa

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Na spletišču objavljena sodna praksa

Od 9. decembra 1999 je sodna praksa sodišč, sodnih organov, vrhovnega sodišča Nizozemske (Hoge Raad der Nederlanden), oddelka za upravno pravo državnega sveta (Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State), vrhovnega upravnega sodišča (Centrale Raad van Beroep) in upravnega pritožbenega sodišča za gospodarske zadeve (College van Beroep voor de bedrijfsleven) objavljena na spletu. Sodbe se lahko iščejo v podatkovni zbirki sodne prakse rechtspraak.nl glede na besedilo, številko zadeve, datum odločbe ali objave, sodni organ, (pod)pristojnost, ECLI ali sklic na objavo.

Predstavitev odločb/naslovna vrstica

Naslovna vrstica se imenuje „navedba vsebine“ in je lahko sestavljen iz naslova (en stavek), kratkega ali dolgega povzetka, nekaj ključnih besed, odstavka, ki na kratko opisuje pravno področje, na katero se nanaša obravnavana zadeva, ali dobesedne reprodukcije glavnih delov izreka sodbe.

Primer naslovne vrstice

Pravica dajanja v najem; prenehanje najema pisarniških prostorov (člen 81 RO).

Oblike

Sodbe so na spletišču rechtspraak.nl objavljene v obliki HTML. Za poklicne (večkratne) uporabnike so podatki na voljo tudi v obliki RDF.

Sodišča

Sodbe vseh sodišč so na voljo na spletišču prek iskanja sodb. Ta sodišča so:

  • nizozemsko vrhovno sodišče (Hoge Raad der Nederlanden)
  • oddelek za upravno pravo državnega sveta (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State)
  • vrhovno upravno sodišče (Centrale Raad van Beroep)
  • upravno pritožbeno sodišče za gospodarske zadeve (College van Beroep voor de bedrijfsleven)
  • štirje sodni organi
  • enajst sodišč

Drugi postopki


Višja sodišča

Druga sodišča

Ali so informacije na voljo

– v zvezi z morebitno pritožbo?

Da

Da

– v zvezi s tem, ali je zadeva še v teku?

Ne

Ne

– o izidu katere koli pritožbe?

Da

Da

– o pravnomočnosti sodbe?

Ne

Ne

– o nadaljnjih postopkih pred

– drugim nacionalnim sodiščem (ustavnim sodiščem ...)?

– Sodiščem Evropske unije?

– Sodiščem za človekove pravice?

Da

Ne

Ne

Da

Ne

Ne

Pravila glede objave

Sodišča so oblikovala dve smernici za objavo sodne prakse: O anonimizaciji (nadomestitvi osebnih podatkov) in izbiri.

Smernice o anonimizaciji spletišča rechtspraak.nl

V skladu s smernicami o anonimizaciji je treba objavljene sodbe anonimizirati. To pomeni, da sodbe ne bi smele vsebovati informacij o osebah, ki niso poklicno vpletene v zadevo.

Te smernice temeljijo na Priporočilu Sveta Evrope R(95) 11 o izbiri, obdelavi, predstavitvi in arhiviranju sodnih odločb v sistemih za pridobivanje pravnih informacij („Concerning the selection, processing, presentation and archiving of court decisions in legal information retrieval systems“): vrhovna sodišča objavijo vse zadeve, razen če je jasno, da niso pravno ali družbeno pomembne, druga sodišča pa objavijo samo zadeve, ki so nedvomno pravno ali družbeno pomembne. Nizozemske smernice ta pojma podrobneje opredeljujejo.

Zadnja posodobitev: 13/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.