Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Nacionalna sodna praksa

Nizozemska

Vsebino zagotavlja
Nizozemska

Sodna praksa na spletni strani

Predstavitev odločb / naslovi

Naslov je „predstavitev vsebine“ in lahko vsebuje en stavek, kratek ali dolg povzetek, nekaj ključnih besed, odstavek, ki na kratko predstavi zadevno pravno področje, ali dobesedno navedbo najpomembnejšega dela odločbe.

Primeri naslovov

Pravo najemnih razmerij: odpoved najemne pogodbe za poslovne prostore (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Formati

Sodna praksa je dostopna na spletni strani v formatu HTML. Poslovni uporabniki (ponovni uporabniki) ga lahko prenesejo v XML.

Zadevna sodišča

Sodbe vseh sodišč so objavljene na spletni strani: Iskalnik, nizozemsko sodstvo in Vrhovno sodišče Nizozemske. Ta so:

  • Vrhovno sodišče (Hoge Raad der Nederlanden),
  • Upravni oddelek Državnega sveta (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State),
  • Osrednje pritožbeno sodišče (Centrale Raad van Beroep),
  • Pritožbeno sodišče za trgovino in industrijo (College van Beroep voor het bedrijfsleven),
  • štiri pritožbena sodišča (Gerechtshoven),
  • enajst okrožnih sodišč (Rechtbanken).

Nadaljnji postopki

Vrhovno sodišče

Druga sodišča

Ali so na voljo informacije

– o pravnih sredstvih?

Ne

Ne

– o tem, ali je zadeva še nerešena?

Ne

Ne

– o uspešnosti pravnih sredstev?

Ne

Ne

– o tem, ali je odločba pravnomočna?

Ne

Ne

– o nadaljnjih postopkih pred

– drugim nacionalnim sodiščem (ustavno sodišče …)?

– Sodiščem Evropske unije?

– Evropskim sodiščem za človekove pravice?

Ne

Ne

Pravila glede objave

Sodišča so pripravila dve smernici o objavi sodne prakse. Ena smernica govori o anonimizaciji (odstranitev osebnih podatkov), druga pa o izbiri.

Ta smernica temelji na priporočilu R (95) 11 „O izbiri, obdelavi, predstavitvi in arhiviranju sodnih odločb v sistemih za iskanje pravnih informacij“ Sveta Evrope: najvišja sodišča objavljajo vse zadeve, razen če ni pravnega ali družbenega interesa, druga sodišča pa objavljajo samo tiste zadeve, kjer obstaja pravni ali družbeni interes.

Povezave

Iskalnik, nizozemsko sodstvo in Vrhovno sodišče Nizozemske

Zadnja posodobitev: 09/02/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.