Nacionalna sodna praksa

Slovenija

Na tej strani so navedene informacije o slovenski sodni praksi.

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Sodna praksa na spletni strani

Predstavitev odločb / Naslovi

Celotna besedila odločb Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, vseh štirih višjih sodišč splošne pristojnosti, višjega delovnega in socialnega sodišča in upravnega sodišča Republike Slovenije so na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na spletni strani http://www.sodnapraksa.si/.

Imena strank niso prikazana (sodbe so anonimizirane pred objavo). Poleg izvirnega besedila in ključnih besed so na voljo natančne informacije o pravni podlagi odločbe in povzetek sodbe. Ključne besede pomagajo uporabniku določiti veljavne pravne institute in pravno področje, na katerega se sodba nanaša, medtem ko povzetek vsebuje bistvo obrazložitve sodbe sodišča v 10 do 100 besedah.

Izbrane najpomembnejše odločbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije so na voljo tudi v angleškem jeziku na strani Supreme Court Key Decisions .

Poleg tega so na voljo sodbe Vrhovnega sodišča RS v zvezi z denarno odškodnino za nematerialno (nepremoženjsko) škodo, dodeljeno v civilnem sporu, in sicer v zbirki NEGM, ki uporabniku pomaga pri iskanju podobne sodne prakse po poškodbeni skupini in datumu dogodka.

Podobno so vse objavljene sodbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije na voljo na spletni strani http://odlocitve.us-rs.si/. Besedila večinskih in ločenih (odklonilnih in pritrdilnih) mnenj so prikazana v celoti in brezplačno skupaj s ključnimi besedami, natančnimi informacijami o pravni podlagi odločbe in povzetkom. Izbrane pomembne odločbe so prevedene v angleščino. Vse pomembne večinske odločbe ustavnega sodišča (brez ločenih mnenj) so v slovenskem jeziku objavljene tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Primer naslovov

Primer 1: Sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Dokument št. VS1011121

Opravilna številka: Sklep I Up 44/2009

Oddelek: Upravni oddelek

Datum seje senata: 12. 3. 2009

Področje: PRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA – ZUP

Institut: azil – zaslišanje – mednarodna zaščita – ponovna prošnja – mladoletni prosilec – procesna sposobnost mladoletnika

Pravna podlaga: ZMZ člen 42, 42/2, 42/3, 56, 119. ZUP člen 46, 237, 237/1-3. ZZZDR člen 107, 108. ZPP člen 409. ZUS-1 člen 27, 27/3, 64, 64/1-3, 77.

Jedro: Otrok pred 15. letom starosti ni procesno sposoben, zato upravni organ ne krši pravil postopka, če mu ne da možnosti, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, na katerih temelji upravna odločba.

Obrazložitev: Sodišče prve stopnje je s sklepom na podlagi določbe 3. točke prvega odstavka 36. člena ZUS-1 tožbo prvega tožnika A.A., ki je umrl 16. 9. 2008, zavrglo (prva točka izreka sodbe in sklepa), tožbi druge tožnice B.B. je na podlagi 3. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1 ugodilo, sklep tožene stranke z dne 23. 7. 2008 ...

Primer 2: Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, opravilna št.: U-I-425/06

Opomba: podatek ali je bila v zvezi s konkretno odločbo izdana odločba Ustavnega sodišča in povezava na odločbo na spletn strani Ustavnega sodišča
Objava v Zbirki VS RS: podatek ali je bila odločbo VS RS objavljena v pisni zbirki odločb VS RS

Odločbe VS RS objavljene v kakšni od pisnih zbirk odločb VS RS, ki so bile opredeljene kot nosilne odločbe zbirke, so javno objavljene v prevodu v angleški jezik. V angleški različici so lahko izpuščeni nekateri nepomembni deli obrazložitve odločbe (na primer o vročanju pravnega sredsta strankam v odgovor, o stroški postopka). Sentenca odločbe je lahko vsebinsko preoblikovana v primerjavi s sentenco objavljeno v pravno-informacijskem sistemu. Odločbe so dodatno opremljene tudi z Naslovom.

Akt: Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05) (ZRIPS), 22. čl.

Izrek: Člen 22 Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (Uradni list RS, št. 65/05) je v neskladju z Ustavo. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku šestih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do odprave ugotovljenega neskladja za dedovanje med partnerjema registrirane istospolne partnerske skupnosti veljajo enaka pravila, kot veljajo za dedovanje med zakoncema po Zakonu o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78 ter Uradni list RS, št. 67/01).

Evidenčni stavek: Položaj partnerjev registriranih istospolnih skupnosti je z vidika pravice do dedovanja po umrlem partnerju (22. člen Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti) v svojih bistvenih dejanskih in pravnih prvinah primerljiv s položajem zakoncev. Razlike v ureditvi dedovanja med zakonci ter med partnerji registriranih istospolnih skupnosti zato ne temeljijo na neki stvarni, neosebni razlikovalni okoliščini, temveč na spolni usmerjenosti. Spolna usmerjenost pa je ena od osebnih okoliščin iz prvega odstavka 14. člena Ustave. Ker za razlikovanje ni ustavno dopustnega razloga, je izpodbijana ureditev v neskladju s prvim odstavkom 14. člena Ustave.

Geslo: 1.5.51.1.15.1 – Ustavno sodstvo – Odločbe – Vrste odločitev Ustavnega sodišča – V postopku abstraktne presoje – Ugotovitev, da je predpis v neskladju – Z Ustavo. 1.5.51.1.16 – Ustavno sodstvo – Odločbe – Vrste odločitev Ustavnega sodišča – V postopku abstraktne presoje – Poziv normodajalcu, da predpis uskladi z Ustavo/zakonom. 5.2.2.1 – Temeljne pravice – Enakost (14.2) – Kriteriji razlikovanja (14.1) – Spol.

Pravna podlaga: Člen 14.1, 14.2, Ustava [URS] Člen 14, Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin [EKČP] Člen 40.2, 48, Zakon o Ustavnem sodišču [ZUstS]

Formati

Sodna praksa vrhovnega sodišča ter drugih rednih in specializiranih sodišč je na voljo v formatu HTML. Vsi podatki so na voljo tudi prek specializiranega programskega vmesnika (API) in sicer v zapisu JSON (http://sodnapraksa.si/api2/). Zainteresirani morajo pred uporabo tega servisa za dovoljenje zaprositi vrhovno sodišče.

Pravna praksa Ustavnega sodišča Republike Slovenije je vedno na voljo v formatu HTML in občasno tudi v formatu PDF.

Nadaljnji postopki

Informacije, ali postopek še vedno teče, ali je odločba pravnomočna oziroma ali bodo izvedeni nadaljnji postopki, niso na voljo na http://sodnapraksa.si .

Po drugi strani pa spletna stran ustavnega sodišča ponuja osnovne informacije o tekočih zadevah, kot sta dodeljena opravilna številka in datum vložitve. Vsak teden je objavljen tudi ločen tedenski razpored dela, v katerem so navedene zadeve, ki bodo obravnavane na redni četrtkovi plenarni seji.

Pravila glede objave

Prej navedena sodišča načeloma objavljajo vse sodne odločbe, s katerimi se postopek na določeni stopnji sojenja konča. Izjema so enostavni procesni sklepi in odločbe, ki so po vsebini identične že objavljenim (npr. v masovnih sporih) - v teh primerih se odločbe za potrebe objave združujejo, in se kasnejša po vsebini identična odločitev istega sodišča v že objavljeni povzame le z opravilno številko. Glavno merilo je stopnja pomembnosti zadeve za razvoj sodne prakse na nižjih sodiščih. Sodbe in odločbe, ki so v interesu splošnih medijev, so običajno objavljene skupaj s sporočilom za javnost.

Sorodne povezave

Vrhovno sodišče

Ustavno sodišče RS

Sodna praksa

Sodna praksa (programski vmesnik API, za uporabo je potrebno dovoljenje VSRS)

Sodna praksa Ustavnega sodišča

Zadnja posodobitev: 09/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.