Nacionalna sodna praksa

Španija

V Španiji se sodna praksa ne šteje za pravni vir, saj je v členu 1(1) španskega civilnega zakonika (Código Civil) določeno, da so taki viri zakoni, ustaljene prakse in splošna pravna načela (člen 1(1) španskega civilnega zakonika). Vendar je v členu 1(6) španskega civilnega zakonika določeno, da „sodna praksa dopolnjuje pravni red z doktrino, ki jo postopno oblikuje vrhovno sodišče (Tribunal Supremo) z razlago in uporabo zakonodaje, ustaljenih praks in splošnih pravnih načel“. Poleg tega je v členu 105(b) španske ustave (Constitución Española) posebej priznana pravica dostopa do javnih informacij.

Vsebino zagotavlja
Španija

Dostop do sodne prakse

V členu 560(1)(10) sistemskega zakona o pravosodju (Ley Orgánica del Poder Judicial) je med pristojnosti splošnega sodnega sveta (Consejo General del Poder Judicial) določena: „uradna objava sodb in drugih odločb vrhovnega sodišča in drugih pravosodnih organov.

Zato splošni sodni svet po prejemu poročil pristojnih organov določi predpise o načinu priprave, zbiranja, obdelovanja, razširjanja in potrjevanja elektronske evidence sodb, da bi se omogočil dostop do njih ter zagotovile njihova celovitost, verodostojnost in skladnost z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov“.

Člen 560(1)(16)(e) sistemskega zakona o pravosodju daje splošnemu sodnemu svetu tudi regulativna pooblastila, da objavi in ponovno uporabi sodne odločbe, in sicer strogo v okviru izvajanja določb sistemskega zakona o pravosodju.

Splošni sodni svet je za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo leta 1997 ustanovil sodni dokumentacijski center (Centro de Documentación Judicial, CENDOJ), ki ima sedež v San Sebastianu. V skladu z določbami člena 619 sistemskega zakona o pravosodju je ta tehnični organ v okviru splošnega sodnega sveta pristojen za izbiro, upravljanje, obdelavo, razširjanje in objavo pravnih informacij o zakonodaji, sodni praksi in doktrini.

Ta nova javna služba, ki zagotavlja dostop do sodne prakse različnih pravosodnih organov v najboljših mogočih tehničnih razmerah ter pri tem skrbi za posebno varstvo posameznikov pri avtomatizirani obdelavi podatkov in vzpostavlja ustrezne mehanizme za boljšo dostopnost, interoperabilnost, kakovost in ponovno uporabo objavljenih informacij, je organizirana na podlagi pravnih pooblastil iz sistemskega zakona 6/1985 z dne 1. julija 1985 o pravosodju, zakona 19/2013 z dne 9. decembra 2013 o preglednosti, dostopu do javnih informacij in dobrem upravljanju, uredbe 1/1997 o sodnem dokumentacijskem centru ter zakonu 18/2015 z dne 9. julija 2015 o spremembi zakona 37/2007 z dne 16. novembra 2007 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, s katerim je prenesena Direktiva 2013/37/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013.

Da bi ravnal skladno s tem, sodni dokumentacijski center uporablja sistem za razširjanje sodb in drugih sodnih odločb z uradno objavo sodb in drugih odločb vrhovnega sodišča in drugih sodnih organov, ki: (a) so širši javnosti brezplačno in prosto dostopne prek spletnega iskalnika po odstranitvi osebnih podatkov; (b) so zagotovljene v okolju, ki je omejeno na sodstvo in ima dodatne funkcije (povezave do nacionalne in tuje sodne prakse in zakonodaje ter sodb ustavnega sodišča (Tribunal Constitucional)), v okviru nalog, neločljivo povezanih s splošnim sodnim svetom kot upravljavskim organom španskih sodnikov in sodišč; (c) prispeva k mednarodnemu razširjanju odločb španskih sodišč, ki jih CENDOJ objavi prek spletišča www.poderjudicial.es, da se omogoči izmenjava znanja o pravnih sistemih in sodni praksi držav članic Evropske unije v skladu s sklepi Sveta (2011/C 127/01) o evropskem portalu e-pravosodje in prek ibersko-ameriške mreže za pravosodne informacije in dokumentacijo (Red Iberoamericana de Información y Documentación Judicial, Iberius) ter zagotavljajo informacije različnim ponovnim uporabnikom in drugim uporabnikom (ki niso ponovni uporabniki) v skladu z določbami zgoraj navedenih pravnih standardov.

Podatkovna zbirka CENDOJ bi morala biti dopolnjena tudi s podatkovno zbirko ustavnega sodišča, ki vsebuje informacije o sodbah tega sodišča.

Obstajajo tudi zasebne podatkovne zbirke, dostopne proti plačilu.

Predstavitev sodne prakse

CENDOJ je za sodno prakso vrhovnega sodišča oblikoval tehnološko platformo, ki temelji na sistemu spletne navigacije z uporabo zavihkov.

Ob obisku te platforme se odpreta zavihka „RESULTADOS“ (rezultati), ki prikazuje rezultate iskanja, in „BÚSQUEDA“ (iskanje), ki omogoča, da se kadar koli vrnete na obrazec za iskanje.

Iskalnik omogoča hiter in varen dostop do vseh sodnih odločb vrhovnega sodišča. Odločbe lahko iščete z uporabo polj za izbiro, ki opredeljujejo ali kategorizirajo te odločbe, in/ali polj za prosto besedilo.

Na voljo je tudi možnost neposrednega dostopa do najnovejših 50 odločb za vsako jurisdikcijo s klikom na gumbe, prikazane na dnu vmesnika. Tako lahko dostopate do najnovejših sodb, ki so bile prejete in vključene v podatkovno zbirko, ki sestavlja zbirko sodne prakse.

V sistemu je tudi oblak zavihkov z največkrat iskanimi temami; če kliknete na enega od njih, se prikažejo sodbe na to temo.

Iskanje po poljih za izbiro

Nekatera polja z informacijami o odločbah so lahko omejena na skupino mogočih vrednosti. Na primer:

 • polje Pristojnost („Jurisdicción“) omogoča izbiro področij prava: civilno, kazensko, upravna pritožba, delovno, vojaško;
 • polje Vrsta odločbe („Tipo de Resolución“) omogoča izbiro sodb, odredb ali sporazumov vrhovnega sodišča;
 • datum odločbe: gumb Koledar („Calendario“) omogoča omejitev iskanja z vnosom datumov;
 • jezik: spustni seznam omogoča izbiro jezika odločb, ki jih iščete.

Iskanje z uporabo polj za prosto besedilo

Poleg polj za izbiro obstajajo še druga polja za iskanje odločb, ki nimajo omejenih naborov vrednosti, temveč lahko vsebujejo kateri koli besedilni niz, uporabljen za prosto iskanje.

REZULTATI

Po končanem iskanju je privzet prikaz 10 rezultatov na stran.

Rezultati so prikazani tako:

POVEZANI IZRAZI – sistem samodejno ponudi izraze, povezane z opravljenim iskanjem, vendar le v okviru omejenega okolja.

NASLOV – tu sta prikazana številka pridobljene sodne prakse iz španskega uradnega repozitorija sodne prakse (Repositorio Oficial de Jurisprudencia, ROJ) in evropski identifikator sodne prakse (ECLI).

PODNASLOVI – prikažejo se naslednja polja z informacijami:

 • vrsta organa: na primer vrhovno sodišče;
 • občina: na primer Madrid – oddelek: 1;
 • poročevalec: na primer ime ... priimek ...;
 • tožba št.: na primer 88/2007 – datum: 26. 06. 2008;
 • vrsta odločbe: na primer sodba;
 • organ, po abecednem vrstnem redu.

Nazadnje, če kliknete na naslov želenega rezultata, se odpre nova stran s celotno vsebino najdenega dokumenta. Ta dokument je javnosti dostopen v obliki PDF.

Oblika

Sodbe so v podatkovnih zbirkah običajno na voljo v obliki PDF (za javnost) ter oblikah RTF in HTML (v okolju, omejenem na sodstvo).

Sodbe in odredbe, ki so na voljo

 • Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče: sodna praksa vrhovnega sodišča je v celoti prosto dostopna in brezplačno objavljena na internetu. Na voljo so celotna besedila brez osebnih podatkov (anonimizirana) in z učinkovitim iskalnikom, ki te podatke odstrani, zlasti iz besedil odločb. Do te podatkovne zbirke lahko dostopate na spletišču iskalnik CENDOJ vrhovnega sodišča.

 • Druga sodišča

Poleg odločb in sporazumov vrhovnega sodišča lahko javnost v podatkovni zbirki CENDOJ tudi brezplačno dostopa do sodb, ki jih izdajo špansko nacionalno kazensko in upravno sodišče (Audiencia Nacional), višja sodišča (Tribunales Superiores de Justicia) in deželna sodišča (Audiencias Provinciales), in izbora odredb teh kolegijskih sodišč ter sodb in odredb, ki jih izdajo osrednje vojaško sodišče (Tribunal Militar Central), regionalna vojaška sodišča (Tribunales Militares Territoriales) in sodniki posamezniki.

Drugi postopki

Ali so na voljo informacije ...

 • o tožbah?
 • o tem, ali je bila zadeva rešena?
 • o izidu tožb?
 • o pravnomočnosti odločbe?
 • o drugih postopkih?

Javnosti dostopne informacije vsebujejo celotno besedilo sodb brez dodatnih funkcij, brez poseganja v dejstvo, da odločba pogosto vsebuje informacije o tem, ali je pravnomočna (nepreklicna). Poleg tega te odločbe vsebujejo tudi morebitna odklonilna mnenja. Ne glede na navedeno podatkovna zbirka, zagotovljena v okolju, omejenem na sodstvo (podatkovna zbirka CENDOJ), vključuje povezave, ki izpodbijano odločbo povezujejo z odločbo, ki jo je izdalo višje sodišče (Tribunal Superior), povzetke, pomen sodbe, sklice na sodbe, navedene v podporo sodbi ali proti njej; navedeno sodno prakso, ki se uporabi ali razlaga; opis sodbe z navedbo: uporablja splošne pojme ali utrjuje inovativno sodbo ali sodno prakso, ter razvrstitev odločbe v skladu s pogoji, ki se uporabljajo v pravnem tezavru CENDOJ.

Pravila glede objavljanja

Ali obstajajo zavezujoča pravila glede objavljanja sodne prakse na nacionalni ravni ali glede na vrsto sodišča?

Določena so v členu 560(1)(10) sistemskega zakona o pravosodju, ki določa, da je splošni sodni svet pristojen v zadevah v zvezi z uradno objavo sodb in drugih odločb, ki jih izdajo vrhovno sodišče in drugi sodni organi.

Pravila glede objavljanja so tudi v uredbi o ustanovitvi sodnega dokumentacijskega centra.

Ali se objavi cela sodba ali le del besedila? Če se objavi le del, kakšna merila se uporabijo?

Sodbe se objavijo v celoti, ne le izvlečki, in vse sodbe, ki jih izdajo kolegijska sodišča, in izbor sodb, ki jih izdajo sodniki posamezniki, se objavijo v skladu z zgoraj navedenimi pogoji.

Sorodne povezave

Iskalnik sodne prakse sodnega dokumentacijskega centra:

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Zadnja posodobitev: 29/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.