Nationell rättspraxis

Belgien

I detta avsnitt sammanfattas källorna till rättspraxis och deras innehåll. Här finns också länkar till relevanta databaser.

Innehåll inlagt av
Belgien

Tillgängliga webbplatser

Den offentliga databasen JUPORTAL för belgisk rättspraxis har funnits sedan slutet av 2017.

Rättspraxis i JUPORTAL-systemet finns tillgänglig med systemets sökmotor, som ersatte den tidigare sökmotorn Jure-Juridat i november 2020.

En del av JUPORTAL-databasen finns också tillgänglig via ECLI-sökmotorn, nämligen avseende följande domstolars rättspraxis:

  • Författningsdomstolen (Cour constitutionnelle/Grondwettelijk Hof).
  • Kassationsdomstolen (Cour de cassation/Hof van Cassatie).
  • Appellationsdomstolarna (cour d’appel/hof van beroep).
  • Arbetsöverdomstolarna (cour du travail/arbeidshof).
  • Distriktsdomstolarna (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg).
  • Handelsdomstolarna (tribunal de l'entreprise/ondernemingsrechtbank).
  • Arbetsdomstolarna (tribunal du travail/arbeidsrechtbank)

Pågående rättsprocesser

Högsta domstolen

Övriga domstolar

Lämnas information om följande?

Om det finns ett överklagande

Ja

Ja

Om målet fortfarande pågår

Ja

Nej

Resultat av ett överklagande

Ja

Nej

Om ett beslut är oåterkalleligt och slutgiltigt

Nej

Nej

Om förfarandet kan hänskjutas till

– en annan domstol (t.ex. författningsdomstolen),

– EU-domstolen,

– Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Ja

Ja

Ja/nej

Ja/nej

Ja/nej

Ja/nej


Publiceringsregler

På nationell nivå

För vissa domstolars beslut

Finns det tvingande regler om offentliggörande av domstolsbeslut?

Nej

Nej


Det finns förhållningsregler som inte är bindande.

Högsta domstolen

Övriga domstolar

Offentliggörs hela beslutet eller bara en del av texten?

En del

En del

Om bara en del offentliggörs, vilka kriterier grundas detta på?

Samhällsintresse och juridiskt intresse

Samhällsintresse och juridiskt intresse

Senaste uppdatering: 04/05/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.