Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till nederländska är dock redan färdig.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

Belgien

I detta avsnitt sammanfattas källorna till rättspraxis och deras innehåll. Här finns också länkar till motsvarande databaser.

Innehåll inlagt av
Belgien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

I databasen JURIDAT kan man göra sökningar i belgisk rättspraxis.

Förteckning över domstolsavgöranden, sammanfattningar

Besluten presenteras i allmänhet med en rad nyckelord, som följs av en sammanfattning av de viktigaste rättspunkterna och hänvisningar till lagstiftningen eller tidigare beslut.

Exempel:

Nyckelord: Idrottstävling – fotbollsmatch – säkerhet – överträdelse – administrativ påföljd – talan vid polisdomstol – rätt till försvar – åsidosättande – undantag – avvisning av ansökan – återupptagande av förhandlingen – domarens uppdrag

Sammanfattning: Domaren måste begära att förhandlingarna återupptas, innan han helt eller delvis kan avvisa en ansökan som grundas på ett undantag som parterna inte åberopat inför rätten, exempelvis ett åsidosättande av rätten till försvar i ett förfarande som syftar till att ålägga en administrativ påföljd i enlighet med lagen av den 21 december 1998 om säkerheten kring fotbollsmatcher (1) (2). (1) Se Cass., 26 december 1986, RG 5176, Pas., 1987, nr 258; Cass., 3 april 1998, RG C.97.0087.F, Pas., 1998, nr 191 och Cass., 17 maj 2002, RG C.01.0330.F, Pas., 2002, nr 303. (2) Artikel 26, 1§ och 2§ i lagen av den 21 december 1998, i dess lydelse före ändringen genom lag av den 25 april 2007.

Domstolar vilkas rättspraxis omfattas

  • Högsta domstolen
  • Allmänna domstolar
  • Specialdomstolar

Pågående rättsprocesser

Högsta domstolen

Övriga domstolar

Lämnas information om följande?

Om det finns ett överklagande

Ja

Ja

Om målet fortfarande pågår

Ja

Nej

Resultat av ett överklagande

Ja

Nej

Om ett beslut är oåterkalleligt och slutgiltigt

Nej

Nej

Om förfarandet kan hänskjutas till  

  en annan domstol (t.ex. författningsdomstolen),

  EG-domstolen,

  Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Ja

Ja

Ja/Nej

Ja/Nej

Ja/Nej

Ja/Nej


Publiceringsregler

På nationell nivå

För vissa domstolars beslut

Finns det tvingande regler om offentliggörande av domstolsbeslut?

Nej

Nej


Det finns förhållningsregler som inte är bindande.

Högsta domstolen

Övriga domstolar

Offentliggörs hela beslutet eller bara en del av texten?

En del

En del

Om bara en del offentliggörs, vilka kriterier grundas detta på?

Samhällsintresse och juridiskt intresse

Samhällsintresse och juridiskt intresse


Länkar

Juridat

Belgiska justitieministeriet

Senaste uppdatering: 06/08/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.