Nationell rättspraxis

Bulgarien

Det här avsnittet innehåller en översikt över Bulgariens rättspraxis samt en beskrivning och länkar till relevanta databaser för rättspraxis.

Innehåll inlagt av
Bulgarien

Rättvisa skipas av högsta kassationsdomstolen, högsta förvaltningsdomstolen, appellationsdomstolarna, de regionala domstolarna, militärdomstolarna och distriktsdomstolarna. Fällande domar och domstolsavgöranden lagras i de berörda domstolarnas informationsdatabaser, både i pappersform och i elektronisk form.

Högsta kassationsdomstolen är den högsta rättsliga instansen i brottmål, handelsmål och tvistemål. Enligt artikel 124 i Bulgariens författning har högsta kassationsdomstolen högsta rättsliga tillsyn över att alla domstolar tillämpar lagen på korrekt och enhetligt sätt. Dess domkrets omfattar hela Bulgarien.

Högsta förvaltningsdomstolen utövar den högsta rättsliga tillsynen över att lagarna tillämpas korrekt och enhetligt av förvaltningsdomstolarna.

Högsta förvaltningsdomstolen har jurisdiktion över mål som rör

 1. bestridanden av lagstadgade regler, förutom sådana som utfärdats av kommunfullmäktige,
 2. bestridanden av beslut som regeringen, premiärministern, vice premiärministrar och ministrar fattat i utövandet av deras konstitutionella ledarskaps- och styrningsbefogenheter; i sådana ärenden som föreskrivs i lag och där dessa myndigheter har delegerat sina befogenheter till de berörda tjänstemännen bestrids de administrativa beslut som de utfärdat vid behörig förvaltningsdomstol,
 3. bestridanden av beslut från högsta rättsliga rådet,
 4. bestridanden av beslut från Bulgariens centralbank och dess organ,
 5. kassationsöverklaganden och överklaganden av beslut som fattats i första instans,
 6. parters överklaganden av avgöranden och beslut,
 7. ansökningar om hävande av slutliga domstolsavgöranden i förvaltningsmål,
 8. bestridanden av andra lagstadgade beslut.

Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Högsta förvaltningsdomstolen har sedan 2002 en egen webbplats. Webbplatsen tillkom för att tillgodose de behov som fysiska personer, juridiska personer och administrativa organ har av att lätt få tillgång till information om domstolens juridiska verksamhet.

Rättspraxis finns tillgänglig på domstolens webbplats. Tillgång till databasen ges efter standardregistrering som är öppen för alla (användarnamn och lösenord).

Högsta kassationsdomstolen har en webbplats där man får direkt åtkomst till domstolens informationsdatabas.

Förteckning över domstolsavgöranden/Rubriker

Högsta förvaltningsdomstolen

Det finns inga rubriker på internet som länkar till beslut eller annan verksamhet vid högsta förvaltningsdomstolen. Beslut offentliggörs tillsammans med nummer, utfärdandedatum och numret på det mål som de avser, till exempel:

Beslut nr 5908 av den 23.6.2005 i mål nr 4242/2005

Högsta kassationsdomstolen

Beslut utfärdas i pappersform och offentliggörs i bulletinen, årsboken och webbplatsen för Bulgariens högsta kassationsdomstol.

Man kan söka på följande: domstol och namn på parterna i målet, målets nummer enligt registrering vid högsta kassationsdomstolen och målets nummer vid högsta kassationsdomstolens avdelning.

Den fullständiga texten till beslut (där personuppgifter har tagits bort) som utfärdats efter den 1 oktober 2008 finns att tillgå via en länk längst ned på sidan för sökresultat.

Nyheter och pressmeddelanden från Bulgariens högsta kassationsdomstol offentliggörs regelbundet i på domstolens webbplats. Beslut i mål som är av stort intresse för allmänheten offentliggörs under samma avsnitt som pressmeddelanden på webbplatsen och även i domstolens informationsdatabas.

Format

Högsta förvaltningsdomstolen

Rättspraxis finns på domstolens webbplats i html-format.

Högsta kassationsdomstolen

Rättspraxis finns på domstolens webbplats i pdf-format.

Domstolar

Eventuella fortsatta förfaranden


Högsta domstolar – högsta förvaltningsdomstolen och högsta kassationsdomstolen

Övriga domstolar

Finns information även tillgänglig om

 • överklaganden?

Ja

Ja

 • huruvida ett mål fortfarande inte är avgjort?

Ja

Ja

 • resultatet av överklaganden?

Ja

Ja

 • huruvida ett beslut är slutgiltigt?

Ja

Ja

 • eventuella fortsatta förfaranden vid

andra nationella domstolar (författningsdomstolen osv.)?

Europeiska unionens domstol?

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna?

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt


Publiceringsregler


På nationell nivå?

På domstolsnivå?

Finns det bindande regler för offentliggörande av rättspraxis?

Ja – artikel 64.1 i lagen om domstolsväsendet

JaHögsta domstolar

Övriga domstolar

Offentliggörs fullständig rättspraxis eller endast ett urval?

Högsta förvaltningsdomstolen och högsta kassationsdomstolen – fullständig rättspraxis

Fullständig rättspraxis/endast ett urval

Om ett urval görs, efter vilka kriterier?

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Senaste uppdatering: 08/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.