Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

Bulgarien

Det här avsnittet innehåller en översikt över Bulgariens rättspraxis samt en beskrivning och länkar till relevanta databaser för rättspraxis. Högsta förvaltningsdomstolen har en övergripande tillsyn över att den förvaltningsrättsliga lagstiftning som antas är korrekt och skälig. Högsta förvaltningsdomstolen hanterar överklaganden av och protester mot handlingar från regeringen, premiärministern, vice premiärministrar, ministrar, chefer för andra institutioner som lyder direkt under regeringen, handlingar från högsta rättsliga rådet, handlingar från bulgariska riksbanken, handlingar från distriktsguvernörer samt andra handlingar som fastställs i lag. Domstolen fäller avgöranden i tvister om huruvida delegerade rättsakter är lagliga. Som kassationsinstans behandlar domstolen domstolsbeslut i förvaltningsmål och hanterar framställningar om upphävande av giltiga domstolsbeslut i förvaltningsmål. Högsta kassationsdomstolen är den högsta rättsliga instansen i brottmål samt handelsrättliga och civilrättsliga mål. Dess jurisdiktion omfattar hela Republiken Bulgarien. Rättsskipning sker genom högsta kassationsdomstolen, högsta förvaltningsdomstolen, appellationsdomstolar, distriktsdomstolar, militärdomstolar och regionala domstolar. Domstolsavgöranden lagras i varje domstols informationsdatabas, både i pappersform och i elektronisk form.

Innehåll inlagt av
Bulgarien
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Högsta förvaltningsdomstolen har sedan 2002 en egen webbplats. Webbplatsen tillkom för att tillgodose de behov som enskilda personer, juridiska personer och administrativa organ har av att lätt få tillgång till domstolens juridiska verksamhet.

Rättspraxis finns tillgänglig på domstolens webbplats. För att få tillgång till databasen måste man registrera sig, vilket är ett kostnadsfritt standardförfarande (användarnamn och lösenord).

Högsta förvaltningsdomstolen har en webbplats med direkt tillgång till domstolens informationsdatabas.

Förteckning över domstolsavgöranden/Rubriker

Högsta förvaltningsdomstolen

Det finns ingen särskild rubrik för högsta förvaltningsdomstolens domstolsavgöranden eller övriga verksamhet på nätet. Aktens nummer, datum då den utfärdades och nummer på det fall den härrör sig till anges:

“Решение №5908 от 23.06.2005 по Дело №4242/2005”

Högsta kassationsdomstolen

Domstolsavgöranden utfärdas i form av pappersdokument och offentliggörs i bulletinen, årsboken och på webbplatsen för Republiken Bulgariens högsta kassationsdomstol.

Man kan söka på följande: domstol och namn på parterna i målet, målets nummer enligt registrering vid högsta kassationsdomstolen, målets nummer vid avdelningen vid högsta kassationsdomstolen.

Fullständiga versioner av domstolsavgöranden (där personuppgifter har tagits bort) som utfärdats efter den 1 oktober 2008 är tillgängliga via länken längst ned på sidan för sökresultat.

Nyheter och pressmeddelanden från Republiken Bulgariens högsta kassationsdomstol offentliggörs regelbundet i presstjänstens avdelning på domstolens webbplats. Avgöranden i mål av stort intresse för allmänheten offentliggörs här och även i högsta kassationsdomstolens informationsdatabas.

Format

Högsta förvaltningsdomstolen

Rättspraxis finns på domstolens webbplats i html-format.

Högsta kassationsdomstolen

Rättspraxis finns på domstolens webbplats i pdf-format.

Berörda domstolar

Eventuella fortsatta förfaranden

Högsta domstolar – högsta förvaltningsdomstolen & högsta kassationsdomstolen

Övriga domstolar

Finns information tillgänglig:

  • om överklaganden?

Ja

Ja

  • om ett mål fortfarande inte är avgjort?

Ja

Ja

  • om resultatet av överklaganden?

Ja

Ja

  • om beslutet är slutgiltigt?

Ja

Ja

  • om eventuella fortsatta förfaranden vid:       

  en annan inhemsk domstol (författningsdomstol etc.)?

  EG-domstolen?

  Europadomstolen?

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt


Publiceringsregler

På nationell nivå?

På domstolsnivå?

Finns det bindande regler för offentliggörande av rättspraxis:

Ja – art.64.1, lagen om domstolsväsendet

Ja


Högsta domstolar

Övriga domstolar

Offentliggörs fullständig rättspraxis eller endast ett urval?

Högsta förvaltningsdomstolen & högsta kassationsdomstolen – fullständig rättspraxis

Fullständig rättspraxis/endast ett urval

Om ett urval görs, efter vilka kriterier?

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt


Senaste uppdatering: 17/12/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.