Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

Kroatiska högsta domstolens databas

SuPra” innehåller alla avgöranden från högsta domstolen sedan den 1 januari 1990. Förutom HD:s avgöranden innehåller den också viktigare avgöranden från övriga domstolar i Kroatien.

En nyligen inrättad rättspraxisdatabas, ”SupraNova”, innehåller avgöranden från distriktsdomstolar, regiondomstolar, handelsdomstolar, Kroatiens handelsöverdomstol, Kroatiens överdomstol för småmål och Kroatiens högsta domstol.

Följande information finns tillgänglig för varje avgörande: namn på domstolen, namn på avdelning, typ av mål, datum för avgörandet och kungörelsedatum, samt fullständig text i doc-, pdf- och html-format. För alla avgöranden fr.o.m. den 1 januari 2004 anges registerinformation samt fullständig text.

De rättsliga ståndpunkterna offentliggörs för särskilt viktiga och intressanta avgöranden.

Den fullständiga text som offentliggörs för allmänheten skiljer sig från den ursprungliga texten för att skydda parternas integritet. Detta sker genom att all information om fysiska och juridiska personer avlägsnas i enlighet med reglerna för anonymitet i samband med domstolsavgöranden samt instruktionerna om av anonymitet i samband med domstolsavgöranden från högsta domstolens ordförande.

Enligt reglerna för offentliggörande av domstolsavgöranden

  1. ska domstolarna själva välja ut de viktigaste avgöranden som ska offentliggöras, och
  2. de avgöranden från lägre rättsinstanser som högsta domstolen hänvisar till ska offentliggöras, i enlighet med artikel 396a i civilprocesslagen.

Kroatiens högsta förvaltningsdomstol består för närvarande av två avdelningar (avdelningen för pensioner, funktionshinder och hälsofrågor samt avdelningen för finansiella frågor, arbetsrätt och förmögenhetsrätt) samt av det råd som bedömer allmänna lagars lagenlighet.

Den enhet för rättspraxis som var och en av dessa avdelningar har, väljer tillsammans med avdelningschefen ut relevanta avgöranden varje månaden. I slutet av året träffas avdelningscheferna och ovan nämnda enhet för att besluta om vilka avgöranden som ska publiceras i högsta förvaltningsdomstolens årsrapport.

De rättsliga ståndpunkterna i avgöranden som ingår i rapporten publiceras även på högsta förvaltningsdomstolens webbplats under relevant rubrik.

Alla beslut fattade av rådet för bedömning av allmänna lagars lagenlighet publiceras på högsta förvaltningsdomstolens webbplats.

Senaste uppdatering: 04/12/2015

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.