Nationell rättspraxis

Tjeckien

Här får du en överblick över rättspraxisen i Tjeckien samt en beskrivning av relevanta rättspraxisdatabaser med tillhörande länkar.

Innehåll inlagt av
Tjeckien

Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Rättspraxis finns tillgänglig för allmänheten på justitieministeriets webbplats https://www.justice.cz/, under rubriken ”Judikatura”.

Följande domstolar har en databas för sin egen rättspraxis:

  • Författningsdomstolen
  • Högsta domstolen
  • Högsta förvaltningsdomstolen

En sammanfattning av alla avgöranden i högsta förvaltningsdomstolen offentliggörs i anonymiserad form på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats. Beroende på avgörandenas betydelse väljer högsta förvaltningsdomstolens samtliga domare i plenum ut vissa avgöranden från den högsta förvaltningsdomstolen och andra lägre förvaltningsdomstolar, som behandlas mer ingående.

Förteckning över domstolsavgöranden / Rubriker

Domstolsavgörandena finns tillgängliga på de högre domstolarnas webbplatser.

Format

Rättspraxisen är tillgänglig i html-format.

Berörda domstolar

Detta berör följande domstolar:

Eventuella fortsatta förfaranden

Högsta domstolen

Övriga domstolar

Finns det tillgänglig information

om överklaganden?

Nej

Ja (https://www.justice.cz/, under rubriken InfoSoud)

om ett mål ännu inte är avgjort?

Nej

Ja (InfoSoud)

om resultat av överklagande?

Nej

Ja (InfoSoud)

om det är ett oåterkalleligt beslut?

Nej

Nej

om eventuella fortsatta förfaranden vid

en annan domstol i landet (författningsdomstol osv.)?

EU-domstolen?

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna?

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Publiceringsregler

På nationell nivå?

På domstolsnivå?

Finns det bindande regler för hur rättspraxis ska offentliggöras

Ja

Ja

Högsta domstolen

Andra domstolar

Offentliggörs hela rättspraxisen eller endast ett urval?

Fullständigt anonymiserade

Fullständigt anonymiserade

Om ett urval görs,

vilka kriterier tillämpas?

Skydd av personuppgifter

Rättsdatabaser

Databasens namn och webbadress

Den offentliga förvaltningens portal

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, tillgången till databasen är kostnadsfri.

Kort beskrivning av innehållet

Databasen innehåller Tjeckiens lagstiftning på tjeckiska.

Senaste uppdatering: 16/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.