På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

England och Wales

Här hittar du en beskrivning över rättspraxis i Förenade kungariket, med fokus på England och Wales. Beskrivningen är inriktad på den rättspraxis som är fritt tillgänglig i offentliga databaser.

Innehåll inlagt av
England och Wales

Offentligt tillgänglig rättspraxis i England och Wales

En stor del av rättspraxis från domstolarna i England och Wales är tillgänglig för allmänheten.

Alla domar från Högsta domstolen (Supreme Court) och alla viktiga avgöranden från den civilrättsliga appellationsdomstolen (Civil Court of Appeal) offentliggörs. Dessutom offentliggörs alla domar från förvaltningsdomstolarna (Administrative Courts) samt ett urval av domar från High Court av särskilt rättsligt eller allmänt intresse. Även domar från appellationsdomstolens brottmålsavdelning offentliggörs om de är av rättsligt eller allmänt intresse.

Efter det att en dom har meddelats offentliggörs den normalt sett mellan 24 timmar och 2 veckor senare. Om domen meddelas skriftligt offentliggörs den vanligtvis redan samma dag.

Rättsdatabaser

Domar från överhuset (House of Lords judgements): arkiv. Överhuset var fram till den 30 juli 2009 Förenade kungarikets högsta överprövningsinstans. Alla överhusets domar (som meddelades av de s.k. laglorderna) från den 14 november 1996 till den 30 juli 2009 finns tillgängliga på parlamentets webbplats.

Parlamentets arkiv. Tillgång till överhusets domar från tiden före 1996 kan ordnas via parlamentets arkiv. I arkiven finns överprövningsmål och andra uppgifter om överhusets dömande verksamhet från så långt tillbaka som 1621

Högsta domstolens webbplats. Den 1 oktober 2009 fick Förenade kungarikets högsta domstol behörighet att pröva rättsfrågor i alla civilrättsliga mål i Förenade kungariket och i alla brottmål i England och Wales samt Nordirland. Alla domar finns tillgängliga via högsta domstolens webbplats.

The Incoporated Council of Law Reporting (ICLR) är en ideell organisation på juridikens område som skapades 1865. Den offentliggör rättspraxis från högstainstanser och appellationsdomstolar i England och Wales. De flesta av dess produkter erbjuds endast via abonnemang, men genom WLR Daily tillhandahålls gratis sammanfattningar av mål inom 24 timmar från det att dom meddelades samt en gratis sökfunktion.

Bailii (som står för The British and Irish Legal Information Institute) ger fri online-tillgång till en mycket omfattande samling brittisk och irländsk primärlagstiftning, inklusive rättspraxis. Sökfunktionen gör det möjligt för användare att söka efter mål i specifika domstolar eller över flera jurisdiktioner.

Genom Open Law Project ger Bailii också möjlighet att söka på äldre avgöranden som hålls tillgängliga på internet för att främja juridisk utbildning.

Bailli har nyligen samarbetat med ICLR och erbjuder nu länkar till ICLR-sammanfattningar av domar (när sådana finns), med möjlighet att köpa det godkända rättsfallsreferatet från ICLR i PDF-format.

Följande rättsfallssamlingar finns tillgängliga via Bailii-webbplatsen:

Rättsfall ur samlingen English Reports (1220 – 1873) finns tillgängliga på webbplatsen CommonLII

Specialdomstolar och nämnder (tribunals)

Databasen Bailii innehåller också uppgifter om avgöranden från olika specialdomstolar och nämnder i Förenade kungariket:

Länkar

Bailii Överhuset (House of Lords) Högsta domstolens webbplats ICLR

Senaste uppdatering: 10/10/2014

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.