Nationell rättspraxis

Estland

Här beskrivs estnisk rättspraxis och relevanta databaser över rättspraxis.

Innehåll inlagt av
Estland

Rättspraxis som finns tillgänglig på nätet

Rättspraxis från domstolar i första och andra instans har varit tillgänglig på internet sedan 2001. Rättspraxis från högsta domstolen har varit tillgänglig sedan domstolsväsendet omorganiserades 1993 och offentliggörs i den elektroniska versionen av Estlands officiella kungörelseorgan (Riigi Teataja) och på högsta domstolens webbplats. Rättspraxis från första och andra instans finns i den elektroniska versionen av Estlands officiella kungörelseorgan.

Skyldigheten att göra rättspraxis tillgänglig anges i lagen om information till allmänheten och närmare bestämmelser finns i olika delar av processlagstiftningen. Lagakraftvunna domar offentliggörs som regel. Undantag görs för civilrättsliga och förvaltningsrättsliga domstolsförfaranden, där domstolarna i sina avgöranden inte anger, antingen på eget initiativ eller på begäran av den berörda personen, personens namn (i stället anges initialer eller andra tecken), personligt id-nummer, födelsedatum, registreringsnummer och adress. Domstolarna får också, i civila domstolsförfaranden och förvaltningsförfaranden i domstol, antingen på eget initiativ eller på begäran av den berörda personen, besluta att endast offentliggöra slutsatsen av ett avgörande som innehåller känsliga personuppgifter eller att inte offentliggöra det alls, om den genom att ersätta personens namn med initialer eller andra tecken skulle skada personens privatliv. Domstolarna kan också besluta att endast offentliggöra slutsatsen av ett avgörande, om det innehåller uppgifter som i lag omfattas av andra begränsningar för tillgång.

Alla slutliga avgöranden i straffrättsliga förfaranden publiceras, men endast den tilltalades personuppgifter (namn, personligt id-nummer eller födelsedatum) offentliggörs. I allmänhet offentliggörs inte personuppgifter för underåriga tilltalade (namn och personligt id-nummer eller födelsedatum ersätts med initialer eller andra tecken). På begäran från en enskild eller på eget initiativ kan domstolar endast offentliggöra inledningen och slutsatsen eller slutdelen av ett visst avgörande, om det innehåller känsliga personuppgifter. Samma sak gäller om avgörandet innehåller personuppgifter som enligt lag omfattas av andra begränsningar i fråga om tillgång och som gör att personen i fråga kan identifieras, trots att namn och andra personuppgifter har ersatts med initialer eller andra tecken.

Offentliggörande av rättspraxis är en del av rättskipningen och offentliggörandet av specifika uppgifter kan bestridas. Domstolarna måste därför överväga hur domar ska offentliggöras.

Förteckning över domstolsavgöranden/rubriker


Högsta domstolen

Övriga domstolar

Rättspraxis presenterad med rubriker?

Ja

Nej

Högsta domstolens rättspraxis finns tillgänglig för sökning i Estlands officiella kungörelseorgan (Riigi Teataja) och på högsta domstolens webbplats. Sökningen kan ske utifrån år, måltyp, målnummer, datum för dom, domstolens sammansättning, typ av förfarande, typ av brott, noteringar och innehåll. På högsta domstolens webbplats kan man också söka på nyckelord.

Sökningar på domar från domstolar i första och andra instans kan göras efter förfarande och beroende på förfarande är det också möjligt att använda en rad kriterier. I alla förfaranden kan man söka på målnummer och Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI), lokal domstolsavdelning, typ av förfarande, typ av dom och datum för dom, första rättegångsdatum, noteringar och innehåll. I brottmål är det också möjligt att söka på de förberedande förfarandenas nummer, målkategori och avgörande, typ av förfarande, typ av yrkande och påföljd eller, till exempel, på grunder för frikännande. Domar i civilmål och förvaltningsmål kan också sökas efter målkategori, typ av förfarande och avgörande.

Exempel på rubrik

Prövning av författningsenligheten rörande den andra meningen i § 71(2) i luftfartslagen.

Format


Högsta domstolen

Övriga domstolar

Handling

Metadata

Handling

Metadata

Är rättspraxis tillgänglig i XML?

Nej

Nej

Nej

Nej

Vilka andra format används?

HTML

HTML

PDF

HTML

Eventuella fortsatta förfaranden


Högsta domstolen

Övriga domstolar

Finns information

om överklaganden?

Nej

om huruvida ett mål ännu inte är avgjort?

Ja

Nej

om resultatet av överklaganden?

Ja

om en doms oåterkallelighet?

Ja

Ja

om eventuella fortsatta förfaranden vid

annan inhemsk domstol (exempelvis författningsdomstol)?

Europeiska unionens domstol?

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna?

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Bestämmelser för offentliggörande


På nationell nivå

På domstolsnivå

Finns det bindande regler för offentliggörande av rättspraxis?

Ja

Regler för offentliggörande av rättspraxis anges i relevanta procedurregler. Reglerna skiljer sig åt för brottmål och tvistemål.


Högsta domstolen

Övriga domstolar

Offentliggörs all rättspraxis eller bara ett urval?

Endast ett urval.

Endast ett urval.

Vilka kriterier används för urvalet?

Urvalet sker enligt följande:

1) Domen ska vara lagakraftvunnen.

2) Domen får offentliggöras om följande förutsättningar är uppfyllda:

a) (I civilmål och förvaltningsmål) Domen innehåller inga känsliga personuppgifter, den offentliggörs med initialer eller andra tecken i stället för namn och på ett sätt som inte riskerar att inverka menligt på den berörda personens privatliv, och den innehåller ingen information som enligt lag omfattas av andra begränsningar i fråga om tillgång.

b) (I brottmål) Domen innehåller inga känsliga personuppgifter eller personuppgifter som enligt lag omfattas av andra begränsningar i fråga om tillgång; om initialer eller andra tecken används i stället för namn och andra personuppgifter så att personen i fråga inte kan identifieras, får domen inte innehålla någon information som enligt lag omfattas av andra begränsningar i fråga om tillgång.

Urvalet sker enligt följande:

1) Domen ska vara lagakraftvunnen.

2) Domen får offentliggöras om följande förutsättningar är uppfyllda:

a) (I civilmål och förvaltningsmål) Domen innehåller inga känsliga personuppgifter, den offentliggörs med initialer eller andra tecken i stället för namn och på ett sätt som inte riskerar att inverka menligt på den berörda personens privatliv, och den innehåller ingen information som enligt lag omfattas av andra begränsningar i fråga om tillgång.

b) (I brottmål) Domen innehåller inga känsliga personuppgifter eller personuppgifter som enligt lag omfattas av andra begränsningar i fråga om tillgång; om initialer eller andra tecken används i stället för namn och andra personuppgifter så att personen i fråga inte kan identifieras, får domen inte innehålla någon information som enligt lag omfattas av andra begränsningar i fråga om tillgång.

Rättsdatabaser

Databasens namn och URL

Offentliggjord rättspraxis från högsta domstolen finns på högsta domstolens webbplats och i Estlands officiella kungörelseorgan (Riigi Teataja).

Lagakraftvunnen och offentliggjord rättspraxis från domstolar i första och andra instans kan sökas i Estlands officiella kungörelseorgan (Riigi Teataja).

Estniska domstolars ansökningar till EU-domstolen om förhandsavgöranden är tillgängliga via högsta domstolens webbplats. Där finns namnet på den domstol som begär förhandsavgörandet, datum för ansökan och en beskrivning av innehållet i ansökan samt domstolens och EU-domstolens målnummer.

Sammanfattningar av rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna är tillgängliga i Riigi Teataja.

Domstolarnas webbplats innehåller statistik om domstolsförfaranden i första och andra instans sedan 1996. Statistik för högsta domstolen är tillgänglig på högsta domstolens webbplats. Statistik om prövningar av författningsenligheten har varit tillgänglig sedan 1993, medan statistik om förvaltningsmål, tvistemål, brottmål och mindre brott har varit tillgänglig sedan 2002.

På högsta domstolens webbplats finns också analyser av rättspraxis inom utvalda områden sedan 2006.

Är tillgången till databaserna kostnadsfri?

Ja.

Senaste uppdatering: 09/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.