Nationell rättspraxis

Finland

På den här sidan hittar du information om rättspraxis i Finland.

Innehåll inlagt av
Finland

Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Förteckning över domstolsavgöranden/Rubriker

För högsta domstolen och de flesta andra domstolar visas stickord, dvs. nyckelord, och rubrik tillsammans med datum och diarienummer.

Exempel på rubriker

Finlands högsta domstol

nyckelord (stickord)

Arbetsavtal – Överlåtelse av rörelse – Europarätt – Tolkningsverkan

Diarienummer: S2006/340

Föredragning: 29.1.2009

Givet: 23.4.2009

Liggare: 835

sammanfattningstext

Fråga om rätten för en arbetstagare, som sagts upp i samband med överlåtelse av en rörelse, att få ersättning av förvärvaren med stöd av 7 kap. 6 § arbetsavtaslagen och med beaktande av artikel 4.2 i rådets direktiv 2001/23/EG.

lagstiftning

ArbAvtL 55/2201, 7 kap. 6 §

Rådets direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter, artikel 4.2


Tabellen ovan visar tillgängliga uppgifter om högsta domstolens avgöranden. Stickordsavsnittet innehåller stickord, dvs. nyckelord, och datum för avgörandet. Den korta sammanfattningen beskriver avgörandets huvudinnehåll och hänvisningarna till lagstiftning innehåller information om relevant nationell lagstiftning och EU-lagstiftning.

Format

Rättspraxis i Finland finns tillgänglig i HTML-format.

Eventuella fortsatta förfaranden

Information finns om eventuella fortsatta förfaranden i följande domstolar:

  • Allmän information om överklaganden finns från högsta domstolen och andra domstolar.
  • Information om pågående mål finns från både högsta domstolen och andra domstolar.
  • Avgöranden i överklaganden finns från högsta domstolen och andra domstolar.
  • Information om oåterkallelighet av ett beslut finns från högsta domstolen och andra domstolar.
  • Information om talan vid annan domstol (t.ex. konstitutionsdomstolen) finns inte från högsta domstolen eller andra domstolar.
  • Information om ytterligare förfaranden inför EG-domstolen finns från högsta domstolen men inte från andra domstolar.

Publiceringsregler

Det finns bindande regler för offentliggörande av rättspraxis på nationell nivå och på domstolsnivå.

Fullständig rättspraxis offentliggörs av högsta domstolarna och specialdomstolarna. I övriga domstolar offentliggörs endast ett urval av rättspraxis, beroende på målets betydelse, tillämpning av ny eller ändrad lagstiftning och behovet av harmonisering av tillämpningen.

Senaste uppdatering: 05/11/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.