Nationell rättspraxis

Frankrike

I det här avsnittet hittar du en översikt över källor till rättspraxis och dessas innehåll samt hänvisningar till motsvarande databaser.

Innehåll inlagt av
Frankrike

Tillgängliga webbplatser

1. Officiell allmän portal: Legifrance

2. Domstolarnas webbplatser:

3. Justitieministeriets webbplats

Redovisning av beslut, sammanfattningar

I allmänhet inleds besluten med en lista över nyckelord eller ”abstract” som följs av en sammanfattning (eller resumé) av de viktigaste rättsfrågorna och hänvisningar till lagar eller tidigare beslut.

Exempel

När det gäller Högsta domstolen (Cour de cassation) innehåller dokumenten utöver identifikationsuppgifter även analysuppgifter. Sammanfattningen, som skrivs av en domare i den avdelning eller motsvarande som avkunnat domen, handlar om den rättsfråga som behandlats. Utifrån sammanfattningen utarbetas en lista över nyckelord i ordning efter betydelse. De nyckelord som används hämtas från Högsta domstolens terminologi i de årliga tabellerna i domstolens bulletin. Denna terminologi kan man komma åt genom att klicka på titrage i formuläret för expertsökning i de allmänna domstolarnas rättspraxis.

Exempel (översatt från franska): Högsta domstolen, civilrättslig avdelning 2, offentlig förhandling torsdagen den 18 december 2008, överklagande nr: 07-20238, överklagat beslut: Appellationsdomstolen för Basse-Terre, 23 april 2007

Nyckelord och sammanfattning: CIVILRÄTTSLIGT FÖRFARANDE – Slutsatser – Slutsatser om överklagandet – Slutgiltiga processkrifter – Tillämpningsområde

Appellationsdomstolen har brutit mot artikel 954.2 i civilprocesslagen genom att slå fast att yrkanden och grunder som inte återgavs i de slutgiltiga processkrifterna hade övergivits samtidigt som dessa skrifter inte fastställde saken i målet och inte kunde medföra att förfarandet avslutades.

CIVILRÄTTSLIGT FÖRFARANDE – Slutsatser – Slutsatser om överklagandet – Slutgiltiga processkrifter – Förenlighet med bestämmelserna i artikel 954.2 i den nya civilprocesslagen – Underlåtenhet – Räckvidd
CIVILRÄTTSLIGT FÖRFARANDE – Slutsatser – Slutsatser om överklagandet – Slutgiltiga processkrifter –Fastställande – Uteslutande – Mål – Slutsatser innebärande krav på undersökningsåtgärder

DOMAR – Slutsatser – Slutsatser om överklagandet – Slutgiltiga processkrifter – Tillämpningsområde

Tidigare rättspraxis: Om begreppet ”slutgiltig processkrift” i den bemärkelse som avses i artikel 954.2 i civilprocesslagen, jfr: Civil 2, 3 maj 2001, nr 99-16.293, Bull. 2001, II, nr 87 (avslag) samt citerat yttrande och Civil 2, 20 januari 2005, nr 03-12.834, Bull. 2005, II, nr 20 (upphävande) samt citerade domar

Tillämpade lagrum: artikel 954.2 i civilprocesslagen

Format

I vilka format (t.ex. PDF, HTML, XML) finns rättspraxis? XML för de högsta domstolarnas domar, annars HTML.

Domstolar vilkas rättspraxis omfattas

Domstolar i högsta instans

Högsta domstolen (Cour de cassation), Högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’Etat), Författningsdomstolen (Conseil constitutionnel)

Icke-specialiserade domstolar

Appellationsdomstolar (cours d’appel) och appellationsdomstolar för förvaltningsmål (cours d’appel administratives)

Specialdomstolar

Revisionsrätten (Cour des comptes)

Hur man följer pågående förfaranden

Domstol i högsta instans

Övriga domstolar

Redovisas det information om:

huruvida överklagande har skett?

Ja, vid Författningsdomstolen

Pågår vid Högsta domstolen

Bara till parterna vid Högsta förvaltningsdomstolen

Nej

huruvida ett mål fortfarande pågår?

Nej

Nej

vilket resultatet blev av ett överklagande?

Ja

Nej

att ett beslut är oåterkalleligt och slutgiltigt?

Ja

Ja

att förfarandet kan fortsätta vid

annan domstol (Författningsdomstolen osv.)?

EG-domstolen?

Europadomstolen?

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Regler för offentliggörande

På nationell nivå?

För vissa domstolars beslut?

Finns det bindande regler för offentliggörande av domstolsbeslut?

Ja

Nej

Högsta domstolen (Cour de cassation)

Enligt artikel R433-3 i den franska domstolslagen (Code de l’organisation judiciaire) ska dokumentations- och utredningstjänsten upprätthålla en databas som med användning av en och samma terminologi samlar

  • dels beslut och yttranden av Högsta domstolen samt domstolar och nämnder med domstolsliknande funktion som är placerade vid denna, oavsett om de offentliggjorts i de månatliga bulletiner som nämns i artikel R. 433-4,
  • dels särskilt intressanta beslut av övriga allmänna domstolar.

Sådana särskilt intressanta beslut förmedlas, i enlighet med en förordning utfärdad av justitieministern, till dokumentations- och utredningstjänsten av förste ordförandena för appellationsdomstolarna eller direkt av ordförandena för domstolar i första instans eller de domare som är ansvariga för verksamheten där.

Databasen är tillgänglig för allmänheten på de villkor som gäller för den offentliga tjänsten för spridning av rättsinformation via internet.

Dokumentations- och utredningstjänsten upprätthåller en separat databas som innehåller samtliga domar som avkunnats av appellationsdomstolarna samt de domstolsbeslut som fattats av deras förste ordförande eller dessas befullmäktigade ombud. Villkoren för hur sådana domar och beslut förmedlas till dokumentations- och utredningstjänsten och hur denna använder dem anges i en förordning utfärdad av justitieministern.

Enligt artikel R433-4 ska dokumentations- och utredningstjänsten utarbeta två månatliga bulletiner, den ena för de civilrättsliga avdelningarna och den andra för den straffrättsliga avdelningen, i vilka det ska anges för vilka beslut och yttranden som ordföranden för den avkunnande avdelningen har beslutat om offentliggörande. Dokumentations- och utredningstjänsten upprättar periodiska tabeller.

Högsta förvaltningsdomstolen (Conseil d’Etat)

Enligt artikel L10 i förvaltningsprocesslagen (Code de justice administrative) är domarna offentliga. Namn på de domare som meddelat domen ska anges.

Domstol i högsta instans

Övriga domstolar

Offentliggörs hela texten eller ett urval?

Hela texten för samtliga beslut i online-databaserna.

Urval av de fullständiga besluten på papper (Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen) samt sammanfattningar av ett annat urval

Domskälen offentliggörs för ett urval av appellationsdomstolarnas domar

Om det som offentliggörs är ett urval, vilka kriterier används?

Domstolen väljer själv

Domstolen väljer själv

Senaste uppdatering: 13/12/2016

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.