Nationell rättspraxis

Tyskland

Här beskrivs tysk rättspraxis.

Innehåll inlagt av
Tyskland

Den rättsliga myndigheten ligger hos domarna. Den utövas av förbundsförfattningsdomstolen, de federala domstolarna och domstolarna i de 16 delstaterna (Länder) (jfr artikel 92 i grundlagen).

Databaser över rättspraxis online

Sedan 2010 har det federala justitie- och konsumentskyddsministeriet offentliggjort utvalda avgöranden frånv förbundsförfattningsdomstolen, de federala högsta domstolarna och den federala patentdomstolen på webbplatsen Rechtsprechung im Internet [rättspraxis online]. Informationen finns tillgänglig utan kostnad.

Dessutom offentliggör förbundsförfattningsdomstolen och de federala domstolarna avgöranden på sina egna webbplatser. Informationen finns tillgänglig utan kostnad för icke-kommersiella ändamål. På webbplatserna offentliggörs också pressmeddelanden med information om viktiga pågående mål och deras utgång.

Eftersom Tyskland är en förbundsstat offentliggör delstaterna, Länder, sina egna rättsliga avgöranden. I detta syfte har de startat sina egna webbplatser. Länkar till dem finns på Justizportal des Bundes und der Länder [den federala och delstatliga justitieportalen].

Relaterade länkar

Rechtsprechung im Internet

Förbundsförfattningsdomstolen

Federala högsta domstolen

Federala förvaltningsdomstolen

Federala skattedomstolen

Federala arbetsdomstolen

Federala socialdomstolen

Federala patentdomstolen

Justizportal des Bundes und der Länder

Senaste uppdatering: 24/08/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.