Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

Tyskland

Här hittar du information om tysk rättspraxis.

Innehåll inlagt av
Tyskland

Rättspraxis som finns tillgänglig på en webbplats

Förteckning över domstolsavgöranden/Rubriker

Högsta domstolar

Övriga domstolar

Förteckningar över rättspraxis per rubrik

Federala högsta domstolen:

Nej

Federala förvaltningsdomstolen:

Ja, om speciella domar

Federala skattedomstolen:

Ja

Federala arbetsdomstolen:

Ja

Federala socialdomstolen:

Ja

Federala patentdomstolen:

Nej


Viktiga domar från den federala förvaltningsdomstolen har rubriker som titlar, vilket gör det lätt för användarna att hitta dem.

Domar från den federala skattedomstolen har ett slags rubriker där huvudtemat i domen anges.

För domar från den federala arbetsdomstolen anges avdelning, datum och referensnummer.

Exempel på rubriker

I den federala förvaltningsdomstolen: ”Potenshöjande medel är inte avdragsgilla och får inte tas upp i självdeklaration enligt artikel 3.1 i grundlagen.”

I den federala skattedomstolen: ”Registrerade företag får inte göra skatteavdrag för ledningstjänster och administrativa tjänster för anslutna medlemsorganisationer – tillämpningsområdet för § 68.2 b i skattelagen – konkurrens i den mening som avses i § 65.3 i skattelagen.”

I den federala arbetsdomstolen: ”10., 11.2.2009, 10 AZR 222/08 – Särskild betalning – ensidiga anställningsvillkor – beslut om ändring.”

Format

Högsta domstolar

Övriga domstolar

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Vilka format används?

Federala högsta domstolen:

pdf

Federala förvaltningsdomstolen:

html

Federala skattedomstolen:

html

Federala arbetsdomstolen:

x html 1

Federala högsta domstolen:

pdf

Federala förvaltningsdomstolen:

pdf

Federala skattedomstolen:

html

Federala patentdomstolen:

pdf

Federala patentdomstolen:

Inga


Eventuella fortsatta förfaranden

Högsta domstolar

Övriga domstolar

Finns information tillgänglig om överklaganden?

Federala högsta domstolen: Nej

Federala förvaltningsdomstolen: Ja

Federala arbetsdomstolen: Nej

Federala socialdomstolen: Nej

Federala patentdomstolen: Nej

Finns information tillgänglig om pågående mål?

Federala högsta domstolen: Nej

Federala förvaltningsdomstolen: Nej

Federala skattedomstolen: Ja

Federala arbetsdomstolen: Nej

Federala socialdomstolen: Nej

Federala patentdomstolen: Nej

Finns information tillgänglig om resultat av överklaganden?

Federala högsta domstolen: Nej

Federala förvaltningsdomstolen: Ja

Federala skattedomstolen: Ja

Federala arbetsdomstolen Nej

Federala socialdomstolen: Nej

Federala patentdomstolen: Nej

Finns information tillgänglig om vilka beslut som inte går att överklaga?

Federala högsta domstolen: Ja

Federala förvaltningsdomstolen: Nej

Federala skattedomstolen: Nej

Federala arbetsdomstolen: Nej

Federala socialdomstolen: Nej

Federala patentdomstolen: Nej

Finns information tillgänglig om fortsatta förfaranden vid en annan inrikes domstol (t.ex. författningsdomstolen)?

EG-domstolen?

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna?

Federala högsta domstolen: Nej

Federala förvaltningsdomstolen:

Nej

Federala skattedomstolen:

Ja

Federala arbetsdomstolen:

Ja

Federala socialdomstolen:

Nej

Federala högsta domstolen:

Nej

Federala förvaltningsdomstolen:

Ja, i vissa fall

Federala skattedomstolen:

Ja

Federala arbetsdomstolen:

Ja

Federala socialdomstolen:

Nej

Federala högsta domstolen:

Nej

Federala förvaltningsdomstolen:

Nej

Federala skattedomstolen:

Nej

Federala socialdomstolen:

Nej

Federala patentdomstolen: Nej

Federala patentdomstolen:

Nej

Federala patentdomstolen:

Nej


Den federala patentdomstolen lämnar bara ut denna information om den citeras i fulltextversionen av domen.

Den federala förvaltningsdomstolen publicerar förhandsavgöranden från EG-domstolen på Internet.

Publiceringsregler

På nationell nivå?

På domstolsnivå?

Finns det bindande regler för publicering av rättspraxis?

Federala högsta domstolen: Nej

Federala patentdomstolen: Nej

Federala förvaltningsdomstolen: Ja

Federala arbetsdomstolen: Nej

Federala patentdomstolen: Nej

Federala förvaltningsdomstolen: Ja

Federala skattedomstolen: Ja

Federala arbetsdomstolen: Ja


Reglerna för den federala förvaltningsdomstolen fastställs i § 55 i förvaltningsdomstolens arbetsordning samt i § 169 och § 173 i lagen om inrättande av domstolar och § 1 i lagen om informationsfrihet.

För den federala skattedomstolen gäller i allmänhet principen om likabehandling, vilket betyder att skattedomstolen måste ta hänsyn till pressens rättigheter enligt principen om likabehandling av medierna. Därför gäller ett publiceringsdatum för den federala skattedomstolens domar. På det datumet informeras pressen om domarna, domarna publiceras på Internet, automatiska utskick går ut om domarna osv.

Högsta domstolar

Övriga domstolar

Publiceras all rättspraxis eller bara ett urval?

Federala högsta domstolen:

Endast ett urval

Federala förvaltningsdomstolen:

Endast ett urval

Federala skattedomstolen:

Endast ett urval

Federala arbetsdomstolen:

Fullständig publicering

Federala socialdomstolen:

Fullständig publicering

Federala patentdomstolen:

Fullständig publicering

Vilka urvalskriterier tillämpas om bara ett urval domar publiceras?

Federala högsta domstolen:

Alla domar med domskäl

(”yttranden”)

Federala förvaltningsdomstolen:

Ja, viktiga domar.

Federala skattedomstolen:

Alla domar från den federala skattedomstolen publiceras på Internet och även i rättsdatabasen, dvs. alla domar vars innehåll är värt att dokumentera (t.ex. publiceras ingen information om domar utan domskäl).

Domarna finns tillgängliga på Internet i fyra år. Därefter raderas de.

Federala skattedomstolen har även elektroniska utskick (enskilda domar kan beställas genom att man anger referensnumret).


När det gäller den federala socialdomstolen publiceras fulltextversionerna av ett urval domar.

Senaste uppdatering: 26/11/2012

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.