Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Förteckning över domstolsavgöranden/rubriker


Högsta förvaltningsdomstolen (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Högsta domstolen (Άρειος Πάγος)

Övriga domstolar

Förteckningar över rättspraxis per rubrik

Ja

(sammanfattningar av domar meddelande i plenum under respektive rubrik har offentliggjorts sedan 2018)

Ja

(alla brottmåls- och tvistemålsdomar sedan 2006)

Ja

(sammanfattningar av domar från de största förvaltningsdomstolarna offentliggörs på högsta förvaltningsdomstolens webbplats)

Vid högsta domstolen har en litenandel av brottmålsdomarna kategoriserats per rubrik sedan 2006. Det är därför möjligt att söka efter domar under relevant rubrik. Man kan få tillgång till brottmåls- och tvistemålsdomar via domarnas publikationsnummer.

Appellationsdomstolen i Aten (Εφετείο Αθηνών) offentliggör inte brottmåls- och tvistemålsdomar på internet. Tvistemålsdomar, närmare bestämt målnummer och sammanfattningar, offentliggörs på motsvarande administrativa webbplatser, utan inbördes kategorisering. När det gäller brottmålsdomar offentliggörs varken nummer eller resultat.

Exempel på rubrik(er)

Bedrägeri, våldtäkt, försenat underhåll, mutor

Format


Högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen

Övriga domstolar

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Vilka andra format används?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (förvaltnings­domstolar)

Nej

(övriga domstolar)

HTML (förvaltnings­domstolar)

Nej

(övriga domstolar)

Eventuella fortsatta förfaranden


Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen

Förvaltningsdomstolar

Övriga domstolar

Finns det information

om överklaganden?

Ja

Ja

Ja

Ja

om huruvida ett mål är avgjort?

Ja

Ja

Ja

Ja

om resultatet av överklaganden?

Ja

Ja

Ja

Nej

– Atens förstainstansdomstol (Πρωτοδικείο Αθηνών): ja (för överklaganden från lägre instans)

om att ett avgörande inte kan överklagas?

Ja

Ja

– Högre förvaltningsdomstolen i Aten: ja, om inget överklagande har skett

Nej

om eventuella fortsatta förfaranden vid

en annan nationell domstol (t.ex. författningsdomstolen)?

EU-domstolen?

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna?

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Publiceringsregler


På nationell nivå?

På domstolsnivå?

Finns det bindande regler för offentliggörande av rättspraxis?

Ja

(personuppgifter – lag 4624/19 och allmänna dataskyddsförordningen [förordning (EU) 2016/679])

Ja

(personuppgifter – lag 4624/19 och allmänna dataskyddsförordningen [förordning (EU) 2016/679])


Högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen

Övriga domstolar

Publiceras all rättspraxis eller bara ett urval?

– Högsta förvaltningsdomstolen: Cirka 80 % av alla domstolsavgöranden har redan publicerats. Alla domstolsavgöranden kommer att publiceras successivt.

– Högsta domstolen publicerar fullständig rättspraxis när det gäller brottmåls- och tvistemålsdomar, med undantag för avgöranden som meddelats inom ramen för förfarandet i artikel 565 i civilprocesslagen.

– Förvaltningsdomstolar: Ett urval av domstolsavgöranden publiceras.

Vilka urvalskriterier tillämpas om bara ett urval avgöranden publiceras?

– Högsta förvaltningsdomstolen: målets betydelse

– Högre förvaltningsdomstolen i Aten: målets betydelse


Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen

Övriga domstolar

Är domstolsavgöranden som läggs ut på internet anonymiserade (med namnen raderade)?

Ja

Ja

Nej

Om ja,

gäller det alla avgöranden?

Högsta förvaltningsdomstolen anonymiserar alla avgöranden som publiceras på webbplatsen.

Ja

– med undantag för avgöranden som meddelats inom ramen för förfarandet i artikel 565 i civilprocesslagen.


Avgöranden sedan

1990

2006


Länkar

Högsta domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Appellationsdomstolen i Aten

Högre förvaltningsdomstolen i Aten

Förvaltningsunderrätten i Aten

Förstainstansdomstolen i Aten

Senaste uppdatering: 09/09/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.