Nationell rättspraxis

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Förteckning över domstolsavgöranden / Rubriker

Högsta förvaltningsdomstolen (”Statsrådet”) (Symvoúlio tis Epikrateías)

Högsta domstolen (Áreios Págos)

Övriga domstolar

Rättspraxis presenteras med rubriker

Ja

(sammanfattningar av domar meddelade i plenum under respektive rubrik har offentliggjorts sedan 2018)

Ja

(alla brottmåls- och tvistemålsdomar sedan 2006)

Ja

(sammanfattningar av domar från de största förvaltningsdomstolarna offentliggörs på högsta förvaltningsdomstolens webbplats)

(det går att söka i rättspraxis på webbplatsen för Pireus förstainstansdomstol (Protodikeío) och appellationsdomstol (Efeteío))

Exempel på rubriker

Testamenten, motorfordon, anställning, ersättning, överklaganden

Format

Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen

Övriga domstolar

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Vilka andra format används?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (förvaltnings­domstolar)

Nej

(övriga domstolar)

HTML (förvaltnings­domstolar)

Nej

(övriga domstolar)

Eventuella fortsatta förfaranden

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen

Förvaltningsdomstolar

Övriga domstolar

Finns det tillgänglig information om överklaganden?

Ja

Ja

Ja

Ja

om huruvida ett mål ännu inte är avgjort?

Ja

Ja

Ja

Ja

om resultat av överklagande?

Ja

Ja

Ja

Pireus förstainstansdomstol och appellationsdomstol

om huruvida det är ett oåterkalleligt beslut?

Ja

Ja

– Högre förvaltningsdomstolen i Aten: ja, om inget överklagande har skett

Nej

om eventuella fortsatta förfaranden vid en annan domstol i landet (författningsdomstol osv.)?

EU-domstolen?

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna?

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Publiceringsregler

På nationell nivå?

På domstolsnivå?

Finns det bindande regler för hur rättspraxis ska offentliggöras?

Ja

(personuppgifter – lag 4624/19 och allmänna dataskyddsförordningen [förordning (EU) 2016/679])

Ja

(personuppgifter – lag 4624/19 och allmänna dataskyddsförordningen [förordning (EU) 2016/679])

Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen

Övriga domstolar

Publiceras all rättspraxis eller endast ett urval?

– Högsta förvaltningsdomstolen: Cirka 80 % av alla domstolsavgöranden har redan publicerats. Alla domstolsavgöranden kommer successivt att publiceras.

– Högsta domstolen publicerar fullständig rättspraxis när det gäller brottmåls- och tvistemålsdomar, med undantag för avgöranden som meddelats inom ramen för förfarandet i artikel 565 i civilprocesslagen (Kódikas Politikís Dikonomías).

– Förvaltningsdomstolar: Ett urval av domstolsavgöranden publiceras.

– Pireus förstainstansdomstol och appellationsdomstol:

Ett urval av domstolsavgöranden publiceras.

Vilka urvalskriterier tillämpas om bara ett urval avgöranden publiceras?

– Högsta förvaltningsdomstolen: målets betydelse

– Högre förvaltningsdomstolen i Aten: målets betydelse

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta domstolen

Övriga domstolar

Är de domstolsavgöranden som finns tillgängliga på internet anonymiserade?

Ja

Ja

Ja

Om ja, gäller det samtliga avgöranden?

Högsta förvaltningsdomstolen anonymiserar alla avgöranden som publiceras på webbplatsen.

Ja

– med undantag för avgöranden som meddelats inom ramen för förfarandet i artikel 565 i civilprocesslagen.

Avgöranden sedan

1990

2006

2017

Länkar

Högsta domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Appellationsdomstolen i Aten

Högre förvaltningsdomstolen i Aten

Förvaltningsunderrätten i Aten

Förstainstansdomstolen i Aten

Senaste uppdatering: 14/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.