Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

Grekland

Innehåll inlagt av
Grekland

Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Förteckning över domstolsavgöranden/rubriker

Högsta förvaltnings-domstolen

Högsta domstolen för tviste- och brottmål

Övriga domstolar

Förteckningar över rättspraxis per rubrik

Nej

Ja (alla brottmålsdomar från 2008 till 2011)

Nej

Vid högsta domstolen har brottmålsdomar kategoriserats per rubrik sedan 2008 (fullständig serie fram till 2011). Det är därför möjligt att söka efter domar under relevant rubrik. Brottmåls- och tvistemålsdomar kan hittas via deras publikationsnummer.

När det gäller domar från högsta förvaltningsdomstolen och högre förvaltningsdomstolen i Aten (Διοικητικού Εφετείου Αθηνών) har endast domare möjlighet att söka på rubriker i rättspraxis.

Appellationsdomstolen i Aten (Εφετείο Αθηνών) offentliggör inte brottmåls- och tvistemålsdomar på internet. Tvistemålsdomar, närmare bestämt målnummer och sammanfattningar, offentliggörs på berörda administrativa webbplatser, utan inbördes kategorisering. När det gäller brottmålsdomar offentliggörs varken nummer eller resultat.

Exempel på rubrik/er

Bedrägeri, våldtäkt, försenat underhåll, mutor

Format

Högsta förvaltnings-domstolen och högsta domstolen

Övriga domstolar

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Vilka andra format används?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (förvaltningsdomst.)

Nej

(övr. dom-stolar)

HTML (förvaltningsdomst.)

Nej

(övr. domstolar)
Eventuella fortsatta förfaranden

Högsta förvaltnings-domstolen

Högsta domstolen

Förvaltnings-domstolar

Övriga domstolar

Finns det information

om överklaganden?

Ja

Nej

Ja

Ja

Finns det information om pågående mål?

Ja

Nej

Ja

Ja

Finns det information om resultatet av överklaganden?

Ja

Nej

Ja

-Nej

-Atens förstainstans-domstol: ja (för överkla-ganden från lägre instans)

Finns det information om att ett avgörande inte kan överklagas?

Ja

Nej

- Högre förvaltnings-domstolen i Aten: Ja, om inget över-klagande har skett

Nej

Finns det information om eventuella fortsatta förfaranden

vid en annan inrikes domstol (t.ex. författningsdomstolen)?

EU-domstolen?

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna?

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Publiceringsregler

På nationell nivå?

På domstolsnivå?

Finns det bindande regler för publicering av rättspraxis?

Ja

(lag nr 2472/97 om personuppgifter, dataskyddsmyndighetens yttrande nr 2/2006)

Nej

(om informationen är för administrativt bruk)

Högsta förvaltningsdomstolen och högsta domstolen

Övriga domstolar

Publiceras all rättspraxis eller bara ett urval?

- Högsta förvaltningsdomstolen: ett urval

- Högsta domstolen publicerar fullständig rättspraxis när det gäller brottmål och tvistemål, med undantag för avgöranden som meddelats inom ramen för förfarandet i artikel 565 i civilprocesslagen.

-Högre förvaltningsdomstolen i Aten: ett urval

Vilka urvalskriterier tillämpas om bara ett urval domar publiceras?

- Högsta förvaltnings-domstolen: avgörandenas betydelse

- Högre förvaltningsdomstolen i Aten: avgörandenas betydelse

Högsta förvaltningsdom-stolen

Högsta domstolen

Övriga domstolar

Är domstolsavgöranden som läggs ut på internet anonymiserade (med namnen raderade)?

Nej

Ja

Nej

Om ja,

gäller det alla avgöranden?

Ja

- med undantag för avgöranden som meddelats inom ramen för förfarandet i artikel 565 i civilprocesslagen.

avgöranden sedan

2007

Länkar

Högsta domstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Appellationsdomstolen i Aten

Högre förvaltningsdomstolen i Aten

Förvaltningsunderrätten i Aten

Atens förstainstansdomstol

Senaste uppdatering: 25/06/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.