Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till ungerska är dock redan färdig.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

Ungern

Här hittar du en översikt över ungersk rättspraxis, liksom en beskrivning av och länkar till relevanta databaser med rättspraxis.

Innehåll inlagt av
Ungern

Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Enligt lag nr CLXI från 2011 om de ungerska domstolarnas organisation och förvaltning ska Högsta domstolen (Kúria), de fem regionala appellationsdomstolarna (ítélőtábla) samt förvaltnings- och arbetsdomstolarna (közigazgatási és munkaügyi bíróság) offentliggöra alla sina avgöranden i sak i digital form i rättsfallssamlingen över ungerska domstolsavgöranden (förvaltnings- och arbetsdomstolarnas avgöranden ska offentliggöras om den berörda domstolen har meddelat ett förvaltningsrättsligt avgörande i egenskap av domstol i första instans, och beslutet inte kan överklagas genom ordinära rättsmedel). För närvarande finns rättsfallssamlingen tillgänglig på webbplatsen för registret över anonyma avgöranden på adressen http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara. (Tidigare måste Högsta domstolen och de fem regionala appellationsdomstolarna, i enlighet med lag XC från 2005 om tillgång till elektronisk information, offentliggöra alla sina avgöranden i sak från och med den 1 juli 2007.)

Avgöranden i följande förfaranden utgör undantag och behöver därför inte offentliggöras i den ungerska rättsfallssamlingen:

 • Domstolsavgöranden i förfaranden som gäller betalningsförelägganden, verkställighet, bolagsrätt, konkurs och likvidation samt förfaranden som gäller register som förs av domstolar.
 • Avgöranden i förfaranden som gäller hemskillnad, fastställande av faderskap och härkomst, upphörande av föräldraansvar samt förmynderskap offentliggörs inte, om någondera parten begär att de inte ska offentliggöras.
 • Avgöranden i sexualbrottsförfaranden får inte offentliggöras utan offrets medgivande.

Dessutom ska Högsta domstolen offentliggöra avgöranden av relevans för en enhetlig rättskipning https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), principiellt viktiga domar ( http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) och principiellt viktiga domstolsbeslut (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek. De finns också tillgängliga på webbplatsen för registret över anonyma avgöranden ( http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Ordföranden för den domstol som meddelat avgörandet ska offentliggöra avgörandet i den ungerska rättsfallssamlingen inom 30 dagar efter det att avgörandet har meddelats skriftligen.

Beskrivningen av det offentliggjorda avgörandet ska omfatta namnet på domstolen och det relevanta rättsområdet, året då avgörandet meddelades, referensnummer samt de bestämmelser som legat till grund för domstolens avgörande.

I regel ska samtliga parters personuppgifter strykas från avgörandena (anonymt avgörande), och parterna ska identifieras utifrån sin roll i förfarandet.

Förteckning över domstolsavgöranden/Rubriker

Det finns inga särskilda rubriker eftersom sökmotorn ger alla relevanta uppgifter i samband med resultaten. I resultatlistan finns ett identifikationsnummer som hänvisar till sådana uppgifter som även markeras i resultatlistan (domstol, typ av förfarande).

(De detaljerade reglerna för angivande av beslut som offentliggörs i den ungerska rättsfallssamlingen föreskrivs i justitie- och polisministeriets föreskrift nr 27/2007 av den 31 maj 2007.

Format

Rättspraxisen är tillgänglig i rtf-format.

Berörda domstolar

Högsta domstolen och de regionala appellationsdomstolarna ska offentliggöra alla avgöranden i sak. Alla domstolsavgöranden i lägre instans som är direkt kopplade till dessa avgöranden måste också offentliggöras.

Förvaltnings- och arbetsdomstolar ska offentliggöra sina avgöranden i sak endast om de har meddelats i ett förvaltningsrättsligt ärende i första instans och inte kan överklagas med ordinära rättsmedel.

Domstolarnas ordförande kan dessutom själva besluta om offentliggörande av andra relevanta avgöranden.

Central webbplats: Domstolarna.

Fortsatta förfaranden

Högsta domstolen

Andra domstolar

Finns det information

om hur man överklagar?

Nej

Nej

 • Om huruvida ett mål fortfarande pågår?

Nej

Nej

 • Om resultatet av överklaganden?

Nej

Nej

 • Om huruvida avgörandet kan ogiltigförklaras?

Ja

Ja

 • Om eventuella fortsatta förfaranden vid

en annan nationell domstol (författningsdomstol ...) (Alkotmánybíróság)?

EU-domstolen?

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna?

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Publiceringsregler

På nationell nivå?

På domstolsnivå?

Finns det bindande regler för offentliggörandet av rättspraxis?

Ja

Ja

Högsta domstolen

Andra domstolar

Offentliggörs fullständig rättspraxis eller bara ett urval?

Fullständig rättspraxis

Endast ett urval

Om ett urval görs,

vilka kriterier tillämpas?

De fem appellationsdomstolarna ska offentliggöra alla avgöranden i sak. Alla domstolsavgöranden i lägre instans som är direkt kopplade till dessa beslut ska också offentliggöras.

Domstolarnas ordförande kan dessutom besluta om man tänker offentliggöra andra relevanta avgöranden.

Gäller från och med den 1 juli 2007.

Rättsdatabaser

Databasens namn och URL

Magyar bíróságok portálja

Är tillgången till databasen kostnadsfri?

Ja, databasen är kostnadsfri.

Kort beskrivning av innehållet

Från och med den 1 juli 2007 ingår alla avgöranden i sak som meddelats av Högsta domstolen (det ungerska namnet Legfelsőbb Bíróság ändrades från och med den 1 januari 2012 till Kúria) och de fem regionala appellationsdomstolarna och från med den 1 januari 2012 alla avgöranden i sak som meddelats av förvaltnings- och arbetsdomstolarna i förvaltningsrättsliga ärenden (om det administrativa avgörande som är föremål för granskning har meddelats genom ett förfarande i första instans och domstolens avgörande inte kan överklagas genom ordinära rättsmedel).

Alla avgöranden i lägre instans som har ett direkt samband med dessa avgöranden ingår.

Det gäller även andra avgöranden som domstolens ordförande har beslutat att offentliggöra.

Parternas personuppgifter stryks från avgöranden, och parterna ska identifieras enligt deras roll i förfarandet. Följande information får emellertid inte strykas:

 • Namnet på ett organ som sköter stats- eller lokalförvaltningsuppgifter eller andra lagstadgade offentliga uppgifter samt – om inte annat föreskrivs i lag – för- och efternamnet eller namnen (nedan tillsammans kallade namnet) på och den ställning som innehas av en person som ansvarar för dessa uppgifter, om denna person har deltagit i förfarandet på grund av ett offentligt uppdrag.
 • Namnet på den advokat som fungerat som ombud eller försvarsadvokat.
 • Namnet på den fysiska person som förlorat målet i egenskap av svarande, samt namn och säte för juridiska personer eller organ som inte är juridiska personer, om avgörandet har meddelats i ett förfarande där det med stöd av lagen är möjligt att göra rättigheter gällande i det allmännas intresse.
 • Organisationers eller stiftelsers namn och säte samt namnet på deras företrädare.
 • Uppgifter som är offentligt tillgängliga i det allmännas intresse.

Länkar

Sökning i den ungerska rättsfallssamlingen

Senaste uppdatering: 06/04/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.