Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

Irland

I det här avsnittet hittar du en översikt över irländsk rättspraxis samt en beskrivning av och länkar till relevanta databaser med rättspraxis.

Innehåll inlagt av
Irland

Rättspraxis har byggts upp från prejudikat eller tidigare domstolsavgöranden. I vissa fall kan dessa avgöranden vara bindande i en annan domstol, om omständigheterna i målet är likartade. Normalt beslutar lägre domstolar i enlighet med avgörandena från högre domstolar. Rättspraxis bygger på två doktriner: stare decisis och res judicata. Stare decisis – prejudikatsdoktrinen – innebär att en domstol är skyldig att följa tidigare domar om samma sak, prejudikat. Doktrinen res judicata innebär att saken redan har blivit prövad genom dom som äger laga kraft.

Rättspraxis på internet

Presentation av domstolsavgöranden

En stor del av den rättspraxis som kommer från de irländska domstolarna är tillgänglig för allmänheten.

På irländska domstolsverkets webbplats (Courts Service of Ireland)

ges gratis tillgång till rättspraxis från Supreme Court, Court of Criminal Appeal och High Court).  Rättspraxis från Supreme Court återfinns även på webbplatsen för Supreme Court of Ireland (http://www.supremecourt.ie).

Rättspraxis från Supreme Court har funnits tillgänglig sedan 2001, medan rättspraxis från Court of Criminal Appeal respektive High Court har varit tillgänglig sedan 2004.

Rättspraxis från Supreme Court, Court of Criminal Appeal och High Court finns också tillgänglig utan kostnad via databaserna BAILII (British and Irish Legal Information Institute) och IRLII (Irish Legal Information Initiative).

Följande samlingar finns tillgängliga via webbplatsen för BAILII:

Publiceringsregler

Det finns inga bindande bestämmelser om offentliggörande av rättspraxis på nationell nivå eller domstolsnivå. Alla domar från de högsta domstolarna (Supreme Courts) som meddelats efter det att domaren eller domstolen har ajournerat sig en viss tid för att överväga och skriva domen (reserved judgments) offentliggörs.

Domar som meddelas i direkt anslutning till förhandlingen (ex tempore) offentliggörs endast om de innehåller någon särskild rättsfråga eller om den för prövningen ansvariga domstolen särskilt beslutar att så ska ske.

Domar på internet

anonymiseras inte, såvida det inte stadgas i lag eller beslutas av domstol att så ska ske. Vissa rättegångar får enligt lag inte vara offentliga, och ibland föreskrivs i lag att ett brottsoffers namn inte får avslöjas. I dessa fall måste domarna vara anonymiserade.

Även domar i mål där förhandlingarna hålls inom stängda dörrar och domar som innehåller känsliga personuppgifter om en part eller vittnen anonymiseras generellt.

Innan domarna offentliggörs på webbplatsen överlämnas de i utskrift till

  • alla domare,
  • juristyrkenas bibliotek,
    • Attorney General,
    • Chief State Solicitor, och
  • ett antal ministerier.

Länkar

Irlands domstolsverk

Senaste uppdatering: 18/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.