Nationell rättspraxis

Italien

Här hittar du en översikt över Italiens rättspraxis och en beskrivning av och länkar till relevanta databaser för rättspraxis.

Innehåll inlagt av
Italien

Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Det italienska rättssystemet tillhandahåller offentliga uppgifter om rättspraxis. De finns tillgängliga på olika webbplatser.

Italiens högsta rättsinstans är kassationsdomstolen (corte suprema di cassazione). Den har en mycket omfattande webbplats med två huvudområden.

Det ena området ägnas åt pågående tvistemål och brottsmål. Endast identifierade och auktoriserade advokater som arbetar med särskilda mål har tillträde till denna information i enlighet med den italienska lagstiftningen om uppgiftsskydd. Tillträde ges genom ett giltigt digitalt certifikat i ett s.k. smart card.

Det andra området består av Italgiure DB-systemet som kan nås genom samma webbportal. Systemet innehåller miljontals handlingar om avslutade mål (huvudsakligen domar), både tvistemål och brottsmål. De här uppgifterna är fritt tillgängliga för aktörer inom rättssystemet (domare, allmänna åklagare, domstolstjänstemän) men även för advokater, universitet och andra intresserade personer som betalar en smärre prenumerationsavgift.

Information som tagits upp i domstolregistren och register över rättspraxis och handlingar i elektronisk form i civilrättsliga mål kan sökas online vid alla underrätter och appellationsdomstolar.

Tillträde ges för advokater och domstolspersonal med ett säkert certifikat (smart card som är kompatibelt med det nationella tjänstekortet, Carta Nazionale dei Servizi) via Portale dei Servizi Telematici (webbportal för IT-tjänster).

På samma sätt är det möjligt att söka information online i fredsdomarnas (giudice di pace) register.

Anonymiserad information från domstolsregister kan sökas via webbportalen utan certifikat.

Förteckning över domstolsavgöranden/rubriker

Pågående mål i godkända frågor finns tillgängliga och ordnas efter parternas namn eller målnummer i kassationsdomstolens eller underrättens allmänna register.

Man kan även söka på rättspraxis från avslutade mål genom fulltextsökningar, antingen på ord, fraser, ämne eller specifika uppgifter (händelsens datum, en parts namn).

Format

Handlingar och information som rör rättspraxis finns tillgängliga i PDF- och html-format.

Berörda domstolar

Kassationsdomstolen

Information finns tillgänglig på kassationsdomstolens webbplats (corte suprema di cassazione).

Allmänna domstolar

En uppdaterad förteckning över länkar till de allmänna domstolarna finns på italienska justitieministeriets (ministero della giustizia) webbplats.

Eventuella fortsatta förfaranden

Högsta domstolen

Övriga domstolar

Tillgänglig information

om ett mål fortfarande pågår

Ja

Ja

om resultatet av ett överklagande

Ja

Nej

om ett beslut inte kan överklagas

Ja

Ja

I de fall enskilda underrätter eller appellationsdomstolar har en webbplats finns det oftast information om hur man väcker talan, överklagar osv.

Rättsdatabaser

  1. Italgiure DB ger tillgång till en databas som innehåller uppgifter om ett stort antal domstolsavgöranden, huvudsakligen kassationsdomstolens domar. Webbplatsen innehåller mer än 35 miljoner handlingar (inklusive lagar och förordningar samt hänvisningar till doktrin).

Tillträde till denna databas är begränsat på det sätt som beskrivs ovan.

  1. Appellationsdomstolarnas och underrätternas rättspraxis finns till stor del tillgänglig på webbportalen för IT-tjänster, som beskrivs ovan.
Senaste uppdatering: 18/01/2022

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.