Nationell rättspraxis

Lettland

I det här avsnittet finns information om rättspraxis i Lettland.

Innehåll inlagt av
Lettland

Rättspraxis online

Högsta domstolen i Lettland (Latvijas Republikas Augstākā tiesa) har upprättat en databas för rättspraxis. I den katalogiseras domar som är relevanta för rättspraxis med avseende på enhetlighet, forskning och utveckling.

Högsta domstolens rättspraxis kan sorteras efter rättslig institution, typ av mål, sektor, delsektor, rättsliga principer, målets kärna (argument) och sökord i texten.

Högsta domstolens databas för rättspraxis nås via Högsta domstolens portal för e-tjänster och Högsta domstolens startsida.

Dessutom kan giltiga domar avkunnade i offentlig förhandling offentliggöras på portalen när det gäller frågor av allmänt intresse (dvs. domar som offentliggörs i medborgerligt eller rättsligt utbildningssyfte). Även andra domar som har meddelats i offentlig förhandling kan offentliggöras om berörd domstol beslutar om detta.

Förteckning över domstolsavgöranden/Rubriker

Format

Rättsfallen i databasen för rättspraxis på portalen för Lettlands nationella domstolar finns tillgängliga i HTML-format.

Domar som offentliggörs på portalen för de nationella domstolarna finns tillgängliga i pdf-format.

Relevanta domstolar

Högsta domstolen

Högsta domstolens domar finns tillgängliga i databasen för rättspraxis på Högsta domstolens webbplats och på portalen för de nationella domstolarna.

Allmänna domstolar

Domar från de allmänna domstolarna finns tillgängliga på portalen för de nationella domstolarna.

Fortsatta förfaranden

Information om fortsatta förfaranden finns tillgänglig på portalen för de nationella domstolarna via alternativet ”förfarandets utveckling” (Tiesvedības gaita) i avdelningen för e-tjänster eller via avdelningen för behöriga användare av portalen ”mina ärenden” (Manas lietas).

Genom att skriva in ett nummer för ärendet eller kallelsen på sidan ”förfarandets utveckling” kan även obehöriga användare få tillgång till allmän information om utvecklingen i ärendet.

I avdelningen ”mina ärenden” kan behöriga användare se uppgifter och handlingar i ärenden som de är part i (inbegripet domar och ljudupptagningar av förfaranden i ärendet).

Behörighet att använda portalen för de nationella domstolarna beviljas på grundval av

  • ett id-kort,
  • en elektronisk underskrift,
  • en mobil elektronisk underskrift,
  • eIDA.

Regler om offentliggörande

Avkunnande

Om domstolens prövning sker i offentlig förhandling blir dess avgörande (bestående av en inledande del, en beskrivande del, domskäl och en operativ del) allmänt tillgänglig information från det att det meddelas.

Om inget avgörande meddelas i själva domstolen (såsom är fallet exempelvis när det gäller mål som prövas i ett skriftligt förfarande) anses avgörandet bli allmänt tillgänglig information vid den tidpunkt då det delges.

Om ett mål prövas bakom stängda dörrar, men de inledande och operativa delarna av domstolens dom läses upp vid en offentlig förhandling, anses just de delarna av domstolens avgörande vara allmänt tillgänglig information som får offentliggöras.

Tillgänglighet

Domstolsavgörandens tillgänglighet regleras av lagen om domstolsväsendet och regeringsförordning nr 123 av den 10 februari 2009 om regler för offentliggörande av rättslig information på en webbplats och om handläggning av domstolsavgöranden innan de utfärdas (regeringsförordning nr 123).

Enligt regeringsförordning nr 123 ska vissa uppgifter som möjliggör identifiering av fysiska personer raderas och ersättas med en lämplig indikator innan ett domstolsavgörande offentliggörs, i enlighet med följande:

  • En persons namn och efternamn ersätts av en versal som väljs fritt från det lettiska alfabetet (bokstaven som ersätter namn och efternamn väljs så att personerna som det hänvisas till i avgörandet kan skiljas åt).
  • Personligt identifieringsnummer – byts ut mot orden ”personligt identifieringsnummer”.
  • Bostadsadress – byts ut mot ordet ”bostad”.
  • Fastighetsadress – byts ut mot ordet ”adress”.
  • Fastighetsbeteckning i fastighetsregistret – byts ut mot ordet ”fastighetsbeteckning”.
  • Fordons registreringsnummer – byts ut mot ordet ”registreringsnummer”.

När avgörandet förbereds för offentliggörande eller utfärdande ska uppgifter om domare, åklagare, edsvurna advokater, auktoriserade notarius publicus, konkursförvaltare, rättens ordförande och auktoriserade stämningsmän inte raderas eller redigeras.

Senaste uppdatering: 25/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.