Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

Lettland

I det här avsnittet finns information om rättspraxis i Lettland.

Innehåll inlagt av
Lettland
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Rättspraxis online

Databasen för rättspraxis är en viktig del av portalen för Lettlands nationella domstolar (Latvijas Tiesu portāls). Den innehåller domar från högsta domstolen, indelade efter område.

Sedan den 1 januari 2007 offentliggörs alla avgöranden från de lettiska förvaltningsdomstolarna online på portalen för Lettlands nationella domstolar.

Dessutom offentliggörs ett urval av avgöranden i tviste- och brottmål från alla instanser (särskilt sådana som bedöms vara av allmänt intresse). Dessa avgöranden läggs ut på portalen för Lettlands nationella domstolar. Högsta domstolens avgöranden finns också tillgängliga på högsta domstolens webbplats.

Förteckning över domstolsavgöranden/Rubriker

Databasen för rättspraxis

Målnummer (Lietas numurs)

Måltyp (Lietas veids)

Datum

Öppna fil (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Tvistemål (Civillietas)

XXXX-XX-XX

Rubrik (Tēzes virsraksts):

2. (Viktigaste skäl) (Galvenā tēze)

3. (Ytterligare rättslig information) (Papildu tiesiskā informācija)

Klicka på ”Öppna fil” (Atvērt kartīti) för att få tillgång till filen om ett visst mål, som består av två delar: basinformation och kompletterande information. Till den kompletterande informationen hör

  1. rättsfallssammanfattningens rubrik,
  2. de viktigaste domskälen (vanligtvis 2–3 skäl),
  3. information om relevanta rättsakter, rättsprinciper, rättspraxis och rättsdoktrin som legat till grund för utarbetandet av domen,
  4. en sammanfattning av domen.

Format

Rättsfallen i databasen för rättspraxis på portalen för Lettlands nationella domstolar finns tillgängliga i HTML-format.

Domar som offentliggörs på portalen för de nationella domstolarna finns tillgängliga i PDF- eller DOC-format.

Relevanta domstolar

Högsta domstolen

Högsta domstolens domar finns tillgängliga i databasen för rättspraxis och på högsta domstolens webbplats.

Allmänna domstolar

Domar från de allmänna domstolarna finns tillgängliga på portalen för de nationella domstolarna.

Fortsatta förfaranden

Information om fortsatta förfaranden finns tillgänglig på portalen för de nationella domstolarna via alternativet ”fortsatt handläggning” (Tiesvedības gaita) i avdelningen för ”e-tjänster” (E-pakalpojumi).

Genom att skriva in ett ärendenummer får läsaren tillgång till information om domstol, domare, planerade förhandlingar, inlämnade överklaganden och resultat av överklaganden samt om huruvida ett avgörande eventuellt har upphävts.

Regler om offentliggörande

Om domstolens prövning sker i offentlig förhandling blir dess avgörande (bestående av en inledande del, en beskrivande del, domskäl och en operativ del) allmänt tillgänglig information från det att det meddelas.

Om inget avgörande meddelas i själva domstolen (såsom är fallet exempelvis när det gäller mål som prövas i ett skriftligt förfarande) anses avgörandet bli allmänt tillgänglig information vid den tidpunkt då det delges.

Om ett mål prövas bakom stängda dörrar, men de inledande och operativa delarna av domstolens dom läses upp vid en offentlig förhandling, anses just de delarna av domstolens avgörande vara allmänt tillgänglig information som får offentliggöras.

Enligt regeringsförordning nr 123 (som antogs den 10 februari 2009 och trädde i kraft den 18 februari 2009) ska vissa personuppgifter raderas och ersättas med en lämplig indikator innan ett domstolsavgörande offentliggörs, i enlighet med följande:

  1. Namn och efternamn – byts ut mot vederbörandes initialer.
  2. Personligt identifieringsnummer – byts ut mot orden ”personligt identifieringsnummer”.
  3. Bostadsadress – byts ut mot ordet ”bostad”.
  4. Fastighetsadress – byts ut mot ordet ”adress”.
  5. Fastighetsbeteckning i fastighetsregistret – byts ut mot ordet ”fastighetsbeteckning”.
  6. Fordons registreringsnummer – byts ut mot ordet ”registreringsnummer”.

Uppgifter om domare, åklagare, edsvurna advokater, edsvurna notarier och edsvurna stämningsmän som förekommer i domar måste offentliggöras.

De domstolsavgöranden som ska offentliggöras (vid rätt förutsättningar) väljs ut av högsta domstolens avdelning för rättspraxis, med hänsyn tagen till avgörandenas vikt och aktualitet.

Senaste uppdatering: 30/03/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.