Nationell rättspraxis

Luxemburg

I det här avsnittet finns en översikt över Luxemburgs rättspraxis.

Innehåll inlagt av
Luxemburg

Rättspraxis på webben

Rättsliga avgöranden offentliggörs på internet med datum eller nummer.

Format

Rättspraxis finns tillgänglig i pdf-format.

Berörda domstolar

På justitieministeriets webbplats finns ett avsnitt om författningsdomstolen med en förteckning över domstolens beslut.

På webbplatsen för högsta förvaltningsdomstolen (Cour administrative) och förvaltningsdomstolen (Tribunal administratif) i Luxemburg finns också en databas med de båda instansernas beslut.

På rättsväsendets webbplats finns rättsliga avgöranden (anonymiserade) som meddelats av författningsdomstolen, kassationsdomstolen (Cour de Cassation) och förvaltningsdomstolarna.

Övriga uppgifter

Information finns även om följande:

  • Överklaganden.
  • Statusen för ett mål (till exempel om målet pågår).
  • Resultat av överklaganden.
  • Om beslut inte kan överklagas.
  • Andra förhandlingar vid författningsdomstolen och förvaltningsdomstolarna.

Rättspraxis från högsta domstolen (Cour Supérieure de Justice), författningsdomstolen och förvaltningsdomstolarna och finns på Luxemburgs rättsportal och på förvaltningsdomstolarnas webbplats.

Regler om offentliggörande

Ärenden som gäller författningen måste offentliggöras i det officiella kungörelseorganet («Mémorial»).

Länkar

Förvaltningsdomstolar

Justitieministeriet

Luxemburgs rättsportal

Senaste uppdatering: 19/08/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.