Nationell rättspraxis

Nederländerna

Innehåll inlagt av
Nederländerna

Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Rättspraxis från distriktsdomstolar (rechtbanken), appellationsdomstolar (gerechtshoven), Nederländernas högsta domstol (Hoge Raad der Nederlanden), Högsta förvaltningsdomstolens avdelning för förvaltningsrättsliga mål (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), centrala appellationsdomstolen (Centrale Raad van Beroep) och appellationsdomstolen för förvaltningsrättsliga ekonomiska tvister (College van Beroep voor het bedrijfsleven) har publicerats på nätet sedan den 9 december 1999. Man kan söka efter domar i rättspraxisdatabasen på rechtspraak.nl på text, ärendenummer, datum för dom eller offentliggörande, rättslig myndighet, (del)jurisdiktion eller ECLI- eller publiceringsnummer.

Förteckning över domstolsavgöranden/Rubriker

Rubriken kallas en “informationsangivelse” och kan bestå av en sammanfattning (en mening), ett kort eller långt sammandrag, några nyckelord, ett stycke med en sammanfattning av den lagstiftning som målet handlar om eller ett direkt citat av det viktigaste konstaterandet i domstolsavgörandet.

Exempel på rubriker

Hyreslagen: uppsägning av hyreskontrakt för kontorslokaler (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO)).

Format

Domar offentliggörs på rechtspraak.nl i HTML-format. Professionella (åter)användare kan även ladda ned informationen i RDF-format.

Berörda domstolar

Domar från samtliga domstolar är tillgängliga via söksidan för domar. Dessa domstolar är följande:

  • Nederländernas högsta domstol
  • Högsta förvaltningsdomstolens avdelning för förvaltningsrättsliga mål
  • Centrala appellationsdomstolen
  • Appellationsdomstolen iför förvaltningsrättsliga ekonomiska tvister
  • Fyra appellationsdomstolar
  • Elva distriktsdomstolar

Eventuella fortsatta förfaranden


Överdomstolar

Övriga domstolar

Finns det tillgänglig information

– om överklaganden?

Ja

Ja

– om ett mål ännu inte är avgjort?

Nej

Nej

– om resultat av överklaganden?

Ja

Ja

– om ett beslut är oåterkalleligt?

Nej

Nej

– om eventuella fortsatta förfaranden vid

– en annan domstol i landet (författningsdomstol osv.)?

– EU-domstolen?

– Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna?

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Publiceringsregler

Domstolarna har själva utarbetat två uppsättningar riktlinjer för offentliggörande av rättspraxis. Den ena handlar om anonymisering (avlägsnande av personuppgifter) och den andra om urval.

Anonymiseringsriktlinjer rechtsspraak.nl

Enligt anonymiseringsriktlinjerna måste offentliggjorda domar anonymiseras. Detta innebär att domar inte får innehålla någon information om några personer som inte yrkesmässigt är involverade i ärendet.

Denna uppsättning riktlinjer bygger på Europarådets rekommendation R (95) 11 Concerning the selection, processing, presentation and archiving of court decisions in legal information retrieval systems. De högsta domstolarna offentliggör samtliga mål om det inte är uppenbart att ett mål saknar rättsligt eller samhälleligt intresse, medan andra domstolar endast offentliggör mål som är av uppenbart rättsligt eller samhälleligt intresse. De nederländska riktlinjerna går närmare in på dessa saker.

Senaste uppdatering: 13/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.