På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

Nordirland

Här hittar du en beskrivning över rättspraxis i Förenade kungariket, med fokus på Nordirland. Beskrivningen är inriktad på den rättspraxis som finns tillgänglig i offentliga databaser.

Innehåll inlagt av
Nordirland

Tillgänglig rättspraxis i Nordirland

En stor del av rättspraxis från domstolarna i Nordirland är tillgänglig för allmänheten.

Rättspraxis offentliggörs för Crown Court, High Court, Court of Appeal och Supreme Court of the United Kingdom.

Avgöranden i familjeärenden och vissa brottmål kan vara anonyma.

Rättspraxis har offentliggjorts sedan 1999 i Nordirland. Så snart en dom har avkunnats brukar rättspraxis publiceras inom ett dygn eller högst ett par veckor.

Rättsdatabaser

Nordirlands domstolsverk, Northern Ireland Courts and Tribunals Service, har offentliggjort domarna från Crown Court, High Court och Court of Appeal på sin webbplats sedan 1999. Tillgången till dessa domar är kostnadsfri.

Domar från överhusets appellationsutskott finns tillgängliga från den 14 november 1996 till den 30 juli 2009. I oktober 2009 ersatte Supreme Court överhusets appellationsutskott, och domarna från Supreme Court finns tillgängliga på dess webbsida. Tillgången till dessa domar är gratis.

Ett antal nationella rättssamlingar och rättsdatabaser finns tillgängliga.

Databasen Bailii (British and Irish Legal Information Institute, institutet för brittisk och irländs rättsinformation) innehåller beslut från Crown Court, High Court Chancery Division, High Court Family Decision, High Court Queen’s Bench, High Court Master’s Decisions, Court of Appeal sedan november 1998, från överhuset sedan 1838, och Supreme Courts avgöranden sedan oktober 2009. Tillgången till dessa avgöranden är kostnadsfri.

Bailiis webbplats innehåller också uppgifter om beslut från olika specialdomstolar och nämnder i Förenade kungariket:

 • Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) (högre specialdomstol, kammarrätten)
 • Upper Tribunal (Finance and Tax) (högre specialdomstol, finans- och skattenämnd)
 • Upper Tribunal (Lands Chamber) (högre specialdomstol, fastighetsdomstol)
 • First-tier Tribunal (Health Education and Social Care Chamber) (lägre specialdomstol, hälso-, utbildnings- och socialvårdsnämnden)
 • First-tier Tribunal (Tax) (lägre specialdomstol, skattenämnden)
 • United Kingdom Competition Appeals Tribunal (nämnd för konkurrensärenden)
 • Nominet UK Dispute Resolution Service (tvistlösningstjänst)
 • Special Immigrations Appeals Commission (särskilda kommittén för överklaganden i migrationsärenden)
 • United Kingdom Employment Appeal Tribunal (nämnd för anställningsärenden)
 • United Kingdom Financial Services and Markets Tribunals Decisions (avgöranden av nämnder för finansiella tjänste- och marknadsärenden)
 • United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal (specialdomstol för asyl- och invandringsfrågor)
 • United Kingdom Information Tribunal including the National Security Appeals Panel (specialdomstol för information, inklusive panelen för nationella säkerhetsfrågor)
 • United Kingdom Special Commissioners of Income Tax Decisions (särskild nämnd för inkomstskattebeslut)
 • UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions (avgöranden av socialförsäkrings- och barnbidragsnämnden)
 • United Kingdom VAT & Duties Tribunals Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor)

1. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Customs) Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor (tullar))

2. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Excise) Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor (punktskatt))

3. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Insurance Premium Tax) Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor (försäkringspremieskatt))

4. United Kingdom VAT & Duties Tribunals (Landfill Tax) Decisions (avgöranden i specialdomstolar för moms- och avgiftsfrågor (deponiskatt))

Länkar

Bailii

Överhuset

Bailiis webbplats

Överhuset

Supreme Courts webbplats

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Senaste uppdatering: 16/01/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.