Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Nationell rättspraxis

Polen

Innehåll inlagt av
Polen
Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Rättspraxis finns tillgänglig på en webbplats

Förteckning över domstolsavgöranden/rubriker

Överrätter

Övriga domstolar

Förteckning över rättspraxis per rubrik

 • Författningsdomstolen (Trybunał Konstytucyjny)
 • Högsta förvaltningsdomstolen (Naczelny Sąd Administracyjny)
 • Högsta domstolen (Sąd Najwyższy) (domar från följande fyra avdelningar):
  • Avdelningen för brottmål.
  • Avdelningen för tvistemål.
  • Avdelning för arbetsrätt, socialrätt och offentliga angelägenheter.
  • Militäravdelningen.

Nej


Exempel på rubriker

Författningsdomstolen – Gemenskapsbidrag till verksamheten vid en fristående förskola.

Förklaring

Domstolsavgörande av den 18 december 2008, nr K 19/07

Typ av avgörande (dom/avgörande/...), datum och målets ärendenummer

Gemenskapsbidrag till verksamheten vid en privat förskola

Rubrik

Z.U. 2008/10A/182

Publicerad i den officiella samlingen av rättspraxis från författningsdomstolen, utgiven av domstolens kansli

Dz. U. 2008.235.1618 av den 30 december 2008

Publicerad i den officiella tidningen

Länkar till domen i MS Word- och pdf-format


Högsta förvaltningsdomstolen

2009-04-07

Domen går inte att överklaga

Inkom

2007-09-10

Domstolens namn

Högsta förvaltningsdomstolen (Naczelny Sąd Administracyjny)

Domarnas namn

Janusz Zubrzycki

Marek Kołaczek

Tomasz Kolanowski

Symbol med beskrivning:

6110 Moms

Nyckelord:

Skatteförfarande

Moms

Relaterade mål:

I SA/Lu 454/05 – Wyrok WSA w Lublinie z 2007-05-09
I FZ 201/06 – Postanowienie NSA z 2006-07-17

Mot:

Skattemyndighetens direktör

Innehåll:

Den överklagade domen har upphävts, och målet har hänskjutits till distriktsförvaltningsdomstolen för förnyad prövning.

Lagstiftnings-hänvisningar:

Dz.U. 2005 nr 8 poz 60 artikel 70.1, artikel 108.2.2 a, artikel 116.1, artikel 118.1, artikel 127, artikel 151, artikel 152, artikel 187, artikel 188, artikel 191
Lag av den 29 augusti 1997 om skatteförfarandet (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa)

Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 artikel 141.4, artikel 145.1.1 c, artikel 151
Lag av den 30 augusti 2002 om förfarandet vid förvaltningsdomstolarna (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi)

Dz.U. 1934 nr 93 poz 836 artikel 1, artikel 2, artikel 4, artikel 20
Förordning från Polens president av den 24 oktober 1934 om en rättegångs sammansättning (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowem).


Format

 • Författningsdomstolen (Trybunał Konstytucyjny) – doc, pdf
 • Högsta förvaltningsdomstolen (Naczelny Sąd Administracyjny) – html
 • Högsta domstolen (Sąd Najwyższy) – pdf
 • Högsta förvaltningsdomstolen – html

Eventuella fortsatta förfaranden

Överrätter

Övriga domstolar

Finns information tillgänglig om överklaganden?

Ja, från en författningsdomstol.

Alla domar i högsta domstolen härrör från överklaganden.

Uppgift saknas

Finns information tillgänglig om pågående mål?

Ja, i författningsdomstolen.

Överklaganden till högsta domstolen beror på domens innehåll.

Uppgift saknas

Finns information tillgänglig om resultatet av överklaganden?

Ja

Uppgift saknas

Finns information tillgänglig om vilka beslut som inte går att överklaga?

Ja, vid författningsdomstolen.

Ja, om målet hänsköts till högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut fattas beroende på domens innehåll.

Uppgift saknas

Har ärendet tidigare prövats vid en annan inhemsk domstol:

– Författningsdomstolen?

– En extern domstol:

– EG-domstolen?

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna?

Nej

Uppgift saknas


Domar från både regionala förvaltningsdomstolar (första instans) och högsta förvaltningsdomstolen (andra instans) finns tillgängliga på webbplatsen. Relevanta domar är även länkade till varandra.

Publiceringsregler

I Polen finns bindande regler för publicering av rättspraxis. Reglerna gäller för

 • Författningsdomstolen (Trybunał Konstytucyjny), vars fullständiga rättspraxis publiceras,
 • högsta förvaltningsdomstolen (Naczelny Sąd Administracyjny), vars fullständiga rättspraxis publiceras
 • högsta domstolen (Sąd Najwyższy), där endast en begränsad del av rättspraxis publiceras.

Högsta domstolens (Sąd Najwyższy) skyldighet att publicera sina domar fastställs i artikel 7 i lagen om högsta domstolen (av den 23 november 2002) (ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym). Enligt högsta domstolens rättegångsregler är det presstalesmannen och domarbiträdena som ansvarar för publiceringstjänsten.

Regler för författningsdomstolens (Trybunał Konstytucyjny) publicering av sin rättspraxis anges artikel 190 i Polens konstitution.

En fullständig version av en dom publiceras på webbplatsen så fort domarna har undertecknat domskälen.

I artikel 42 i lagen om förvaltningsdomstolarnas organisation (Prawo o ustroju sądów administracyjnych) åläggs även ordföranden för högsta förvaltningsdomstolen (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego) en publiceringsskyldighet. Närmare regler anges i förvaltningsföreskrifterna från ordföranden för högsta förvaltningsdomstolen, däribland ett krav på att man ska inrätta en central databas över domar och information i förvaltningsmål samt att dessa domar ska göras tillgängliga på webbplatsen.

Senaste uppdatering: 10/12/2012

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.