Nationell rättspraxis

Portugal

På den här sidan hittar du information om rättspraxis i Portugal.

Innehåll inlagt av
Portugal

Rätten till information om rättsväsendet är en grundläggande rättighet för medborgare i Portugal, vilket uttryckligen fastställs i artikel 20.2 i den portugisiska konstitutionen och införlivas genom lag nr 34/2004 av den 29 juli 2004, i sin nuvarande lydelse, där rätten att få tillgång till rättslig prövning fastställs.

Enligt artikel 4 i denna lag är det regeringen som ska vidta åtgärder för att tillkännage lag och rätt, och justitieministeriet har ansvaret för att ställa rättslig information till förfogande, genom att antingen offentliggöra den eller tillkänna ge den på något annat sätt som kan underlätta för medborgarna att utöva sina rättigheter och fullgöra sina i lag fastställda skyldigheter.

Offentliggörande av domar är en internationell rättsprincip som fastställs dels i artikel 10 i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter, dels i artikel 6 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna princip kommer till uttryck i artikel 206 i den portugisiska konstitutionen (som även reglerar domstolsförhandlingar) och flera andra lagrum, däribland

 • artiklarna 163 och 606 i civilprocesslagen,
 • artiklarna 86.1, 87 och 321.3 i straffprocesslagen,
 • artiklarna 3 och 115 i lagen om författningsdomstolens organisation, verksamhet och förfaranden, samt
 • artikel 30 i förvaltningsdomstolarnas arbetsordning.

Justitieministeriet ansvarar även för flera databaser över rättsliga handlingar som är tillgängliga på http://www.dgsi.pt/. Uppgifterna offentliggörs även i Portugals officiella kungörelseorgan (Diário da República) och på https://dre.pt/:

 • Författningsdomstolens beslut och yttranden om fall där lagstiftning står i strid med konstitutionen eller annan lagstiftning, eller där en konstitutionsstridig situation har uppstått på grund av underlåtenhet att anta lagstiftning.
 • Avgöranden som innebär en standardisering av högsta domstolens och revisionsrättens rättspraxis samt avgöranden från högsta förvaltningsdomstolen som är bindande enligt lag.
 • Beslut från övriga domstolar som är allmänt bindande

Förteckning över domstolsbeslut/rubriker

På webbplatsen http://www.dgsi.pt/ kan man få tillgång till flera rättsdatabaser med prejudikat och referensbibliotek över vissa av justitieministeriets samlingar.

I dessa databaser kan man se vilka handlingar som förts in senast och med hjälp av en navigeringsmeny göra olika typer av sökningar (fri sökning på nyckelord, på ämnesområde eller på referens).

I såväl registreringsvyn som i resultatvyn visas handlingarna med rubrik och följande uppgifter:

 • Ärendenummer
 • Datum för förhandling
 • Föredragande
 • Målbeskrivning

Exempel på rubrik(er)

Högsta domstolens beslut

FÖRHANDLING

ÄRENDE

FÖREDRAGANDE

MÅLBESKRIVNING

25.3.2009

08S2592

BRAVO SERRA

ANSTÄLLNINGSAVTALS UPPHÖRANDE

Format

Domarna är tillgängliga i fulltext i html-format, med förbehåll för bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

Berörda domstolar

De databaser som finns tillgängliga på internet på http://www.dgsi.pt/ omfattar rättspraxis för följande domstolar och organ:

 • Högsta domstolen
 • Appellationsdomstolarna (Coimbra, Évora, Lissabon, Porto och Guimarães)
 • Författningsdomstolen
 • Högsta förvaltningsdomstolen
 • Centrala förvaltningsdomstolarna (nord och syd)
 • Särskilda instansen för prövning av behörighetskonflikter
 • Allmänna åklagarmyndighetens yttranden
 • Fredsdomstolar

Övriga förfaranden

I Portugal finns information tillgänglig för ett antal förfaranden, i enlighet med tabellen nedan.

Information finns om följande:

Domstolar i högsta instans

Övriga domstolar

Överklaganden?

Ja

Ja

Om ett mål är pågående?

Nej

Nej

Resultatet av överklaganden?

Ja

Ja

Om domen vunnit laga kraft?

Nej

Nej

Övriga förfaranden

– vid annan nationell domstol (t.ex. författningsdomstolen)?

– vid Europeiska unionens domstol?

– vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Regler om offentliggörande

På nationell nivå finns inga bindande regler för offentliggörande av rättspraxis. I Portugal finns det dock bindande regler för offentliggörande på domstolsnivå.

Endast ett urval av rättspraxis offentliggörs i Portugal. De kriterier som tillämpas är betydelse och relevans.

Länkar

Databaser över rättsliga handlingar

Senaste uppdatering: 29/01/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.